Podešavanje opcija za papir i kvalitet

Podešavanje opcija za papir i kvalitet


Da biste obavili sledeće zadatke, otvorite upravljački program štampača i kliknite na karticu Paper/Quality (Papir/kvalitet).

Kako da
Koraci koje treba pratiti
Biranje veličine stranice
Izaberite format sa padajuće liste Paper size (Format papira).
Biranje korisnički definisanog formata papira
a) Kliknite na dugme Custom (Korisnički podešeno). Otvoriće se dijalog Custom Paper Size (Korisnički definisan format papira). b) Unesite ime korisnički definisanog formata, unesite dimenzije i kliknite na dugme OK.
Biranje izvora papira
Izaberite ležište sa padajuće liste Paper size (Format papira).
Biranje tipa papira
Izaberite ležište sa padajuće liste Paper size (Tip papira).
Štampanje naslovnih stranica na drugačijem papiru
Štampanje prve ili poslednje stranice na drugačijem papiru
a) U polju Special pages (Specijalne stranice), kliknite na stavku Covers (Naslovne stranice) ili Print pages on different paper (Štampanje stranica na drugačijem papiru), zatim kliknite na dugme Settings (Postavke). b) Izaberite opciju za štampanje prazne ili unapred odštampane naslovne stranice, zadnje korice ili i jedne i druge. Možete i da izaberete opciju za štampanje prve ili poslednje stranice na drugačijem papiru. c) Izaberite opcije sa padajućih listi Paper source (Izvor papira) i Paper type (Tip papira), zatim kliknite na dugme Add (Dodaj). d) Kliknite na dugme OK.
HP Color Laserjet CP2020 Podešavanje opcija za papir i kvalitet