Podešavanje efekata za dokument

Podešavanje efekata za dokument


Da biste obavili sledeće zadatke, otvorite upravljački program štampača i kliknite na karticu Effects (Efekti).

Kako da
Koraci koje treba pratiti
Promena veličine stranice radi uklapanja na izabrani format papira
Kliknite na stavku Print document on (Štampaj dokument na), zatim sa padajuće liste izaberite željeni format.
Promena veličine stranice za određeni procenat u odnosu na stvarnu veličinu
Kliknite na stavku % of actual size (% stvarne veličine), zatim unesite procenat ili ga podesite pomoću klizača.
Štampanje vodenog žiga
a) Izaberite vodeni žig sa padajuće liste Watermarks (Vodeni žigovi). b) Da biste vodeni žig odštampali samo na prvoj stranici, kliknite na stavku First page only (Samo na prvoj stranici). U suprotnom, vodeni žig će se odštampati na svakoj stranici.
Dodavanje ili uređivanje vodenih žigova
HP Color Laserjet CP2020 note Podešavanje efekata za dokument NAPOMENA:

Da bi ovo bilo moguće, upravljački program štampača mora biti sačuvan na vašem računaru.

a) U polju Watermarks (Vodeni žigovi), kliknite na stavku Edit (Uredi). Otvara se dijalog Watermark Details (Detalji vodenog žiga). b) Podesite postavke vodenog žiga, zatim kliknite na dugme OK.
HP Color Laserjet CP2020 Podešavanje efekata za dokument