Štampanje nakon što kertridž dođe do kraja procenjenog životnog veka

Štampanje nakon što kertridž dođe do kraja procenjenog životnog veka


Kada se kertridž za štampanje približi kraju životnog veka, pojaviće se poruka Order Supplies (Naručivanje potrošnog materijala). Poruka Replace supplies (Zamenite potrošni materijal) pojavljuje se kada kertridž za štampanje dođe do kraja procenjenog životnog veka. Da biste postigli optimalni kvalitet štampe, HP preporučuje da se kertridž za štampanje zameni kada se pojavi poruka Replace supplies (Zamenite potrošni materijal). Ako se koristi kertridž koji je došao do kraja procenjenog životnog veka mogu da se jave problemi sa kvalitetom štampe, što može dovesti do nepotrebnog trošenja medija za štampanje i tonera iz drugih kertridža. Ako se kertridž za štampanje zameni kada se pojavi poruka Replace supplies (Zamenite potrošni materijal), nepotrebno trošenje može da se spreči.

Funkcija Automatsko nastavljanje u aplikaciji HP ToolboxFX omogućava uređaju da nastavi sa korišćenjem kasete s tonerom koja je dostigla tačku na kojoj se preporučuje zamena.

HP Color Laserjet CP2020 warning Štampanje nakon što kertridž dođe do kraja procenjenog životnog veka UPOZORENJE!

Korišćenje funkcije Automatsko nastavljanje continue može dovesti do nezadovoljavajućeg kvaliteta štampe.

HP Color Laserjet CP2020 warning Štampanje nakon što kertridž dođe do kraja procenjenog životnog veka UPOZORENJE!

Svi problemi sa štampanjem i kvarovi potrošnog materijala koji se jave kada se HP potrošni materijal koristi u režimu nastavka rada sa istrošenom kasetom neće se uzimati u obzir kao kvarovi na materijalu i izradi pod HP izjavom o garanciji za kertridž. Za informacije o garanciji pogledajte odeljak Izjava o ograničenoj garanciji za kasetu s tonerom.

Funkciju Automatsko nastavljanje možete da omogućite ili onemogućite kad god to poželite, s tim što ne morate ponovo da je omogućite po instalaciji nove kasete s tonerom. Kada je funkcija Automatsko nastavljanje uključena, proizvod automatski nastavlja sa štampanjem kada kaseta s tonerom dostigne nivo kada se preporučuje zamena. Poruka Zamena potrošnog materijala zamena u upotrebi pojaviće se kada se kaseta s tonerom koristi u režimu nastavljanja sa istrošenom kasetom. Kada kasetu s tonerom zamenite novom, proizvod isključuje režim nastavljanja s istrošenom kasetom sve dok neka druga kaseta s tonerom ne dostigne nivo kada se preporučuje zamena.

Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije nastavljanja štampanja sa istrošenom kasetom
1.
Otvorite HP ToolboxFX.
2.
Kliknite na fasciklu Postavke uređaja, a zatim kliknite na Podešavanje sistema.
3.
Pored funkcije Automatsko nastavljanje izaberite opciju Uključeno da biste tu funkciju omogućili. Izaberite Isključeno da biste je onemogućili.
Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije Cartridge out override (Nastavi sa istrošenim kertridžom)
1.
U meniju kontrolne table pritisnite dugme OK.
2.
Pomoću dugmeta Strelica nalevo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Štampanje nakon što kertridž dođe do kraja procenjenog životnog veka) ili Strelica nadesno (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Štampanje nakon što kertridž dođe do kraja procenjenog životnog veka) izaberite stavku System setup (Podešavanje sistema), a zatim pritisnite dugme OK.
3.
Pomoću dugmeta Strelica nalevo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Štampanje nakon što kertridž dođe do kraja procenjenog životnog veka) ili Strelica nadesno (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Štampanje nakon što kertridž dođe do kraja procenjenog životnog veka) izaberite stavku Print quality (Kvalitet štampe), a zatim pritisnite dugme OK.
4.
Pomoću dugmeta Strelica nalevo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Štampanje nakon što kertridž dođe do kraja procenjenog životnog veka) ili Strelica nadesno (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Štampanje nakon što kertridž dođe do kraja procenjenog životnog veka) izaberite stavku Replace supplies (Zamenite potrošni materijal), a zatim pritisnite dugme OK.
5.
Izaberite Override out (Nastavi sa istrošenim) da biste omogućili ovu funkciju. Izaberite Stop at Out (Zaustavi kada se istroši) da biste je onemogućili.
HP Color Laserjet CP2020 Štampanje nakon što kertridž dođe do kraja procenjenog životnog veka