Odeljci ugrađenog Web servera

Odeljci ugrađenog Web servera


Ova tabela opisuje osnovne ekrane ugrađenog Web servera


Kartica ili odeljak
Opis
Kartica Status (Stanje)
Sadrži informacije o uređaju, stanju i konfiguraciji.

Device Status (Status uređaja): Prikazuje status uređaja i preostali životni vek HP potrošnog materijala, pri čemu 0% pokazuje da je potrošni materijal došao do kraja procenjenog životnog veka.

Supplies Status (Status potrošnog materijala): Prikazuje preostali životni vek HP potrošnog materijala, pri čemu 0 procenata pokazuje da je potrošni materijal došao do kraja procenjenog životnog veka. Na ovoj stranici se nalazi i šifra za svaki potrošni materijal.

Device Configuration (Konfiguracija uređaja): Ova stranica prikazuje informacije koje se mogu naći na stranici sa konfiguracijom.

Network Summary (Pregled mreže): Ova stranica prikazuje informacije koje se mogu naći na stranici sa mrežnim podešavanjima.

Print Info Pages (Štampanje stranica sa informacijama): Omogućava štampanje listi PCL, PCL6, PS fontova i stranice sa stanjem potrošnog materijala koju uređaj generiše.

Color usage job log (Evidencija potrošnje boje): Prikazuje pojedinačne zadatke za štampanje u boji za svakog korisnika.

Event Log(Evidencija događaja): Prikazuje listu svih događaja i grešaka u vezi sa štampačem.

Dugme Support (Podrška): Sadrži vezu ka stranici za podršku za ovaj proizvod. Dugme Support (Podrška) možete zaštititi lozinkom; pogledajte Podešavanje lozinke

Dugme Shop for Supplies (Kupovina potrošnog materijala): Sadrži vezu ka stranici na kojoj se može naručiti potrošni materijal za ovaj proizvod. Dugme Shop for Supplies (Kupovina potrošnog materijala) možete zaštititi lozinkom; pogledajte Podešavanje lozinke
Kartica Settings (Postavke)
Pruža mogućnost konfigurisanja uređaja sa računara.

Device Information (Informacije o uređaju): Omogućava vam da date ime uređaju i dodelite mu broj opreme. Unesite ime primarne kontakt osobe koja će primati informacije o uređaju.

Paper handling (Rad sa papirom): Omogućava menjanje podrazumevanih postavki za rad sa papirom.

Printing (Štampanje): Omogućava menjanje podrazumevanih postavki za štampanje.

PCL 5c: Omogućava menjanje podrazumevanih postavki za PCL 5c.

PostScript: Omogućava menjanje podrazumevanih postavki za PostScript.

Print Quality (Kvalitet štampe): Omogućava menjanje podrazumevanih postavki kvaliteta štampa uređaja, uključujući postavke kalibracije.

Print Density (Gustina štampanja): Omogućava menjanje vrednosti za kontrast, akcente, srednje tonove i senke za svaki potrošni materijal.

Paper Types (Vrste papira): Omogućava podešavanje režima štampanja u skladu sa vrstama medijuma koje uređaj podržava.

System Setup (Sistemska podešavanja): Omogućava menjanje podrazumevanih sistemskih postavki uređaja.

Service (Servisiranje): Omogućava vam da pokrenete postupak čišćenja uređaja.

Dugme Support (Podrška): Sadrži vezu ka stranici za podršku za ovaj proizvod. Dugme Support (Podrška) možete zaštititi lozinkom.

Dugme Shop for Supplies (Kupovina potrošnog materijala): Sadrži vezu ka stranici za na kojoj se može naručiti potrošni materijal za ovaj proizvod. Dugme Shop for Supplies (Kupovina potrošnog materijala) možete zaštititi lozinkom.
HP Color Laserjet CP2020 note Odeljci ugrađenog Web servera NAPOMENA:

Karticu Settings (Postavke) možete zaštititi lozinkom; pogledajte Podešavanje lozinke. Ukoliko je štampač umrežen, uvek se posavetujte sa administratorom štampača pre nego što promenite postavke na ovoj kartici.

Kartica Networking (Umrežavanje)
Omogućava menjanje mrežnih postavki sa računara.
Administratori mreže mogu koristiti ovu karticu za kontrolisanje mrežnih postavki uređaja kada je povezan na mrežu zasnovanu na IP protokolu.
HP Color Laserjet CP2020 note Odeljci ugrađenog Web servera NAPOMENA:

Karticu Networking (Mrežno okruženje) možete zaštititi lozinkom; pogledajte Podešavanje lozinke.

HP Color Laserjet CP2020 Odeljci ugrađenog Web servera