Stranice sa informacijama

Stranice sa informacijama


Koristite kontrolnu tablu za štampanje stranica sa informacijama koje sadrže detalje o proizvodu i trenutnim postavkama.

1.
Pritisnite dugme OK da biste otvorili menije.
2.
Pomoću dugmeta Strelica nalevo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Stranice sa informacijama) ili Strelica nadesno (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Stranice sa informacijama) idite na stavku Reports (Izveštaji), a zatim pritisnite dugme OK.
3.
Pomoću dugmeta Strelica nalevo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Stranice sa informacijama) ili Strelica nadesno (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Stranice sa informacijama) idite kroz izveštaje, a zatim pritisnite dugme OK da biste odštampali izveštaj.
4.
Za izlaz iz menija, pritisnite dugme X.

Dostupne su sledeće stranice sa informacijama:


Demo page (Probna stranica)

Menu structure (Struktura menija)

Configuration page (Stranica sa konfiguracijom)

Supplies status page (Stranica sa statusom potrošnog materijala)

Network configuration page (Stranica sa konfiguracijom mrežnog okruženja)

Usage report (Izveštaj o korišćenju)

PCL font list (Lista PCL fontova)

PS font list (Lista PS fontova)

PCL6 font list (Lista PCL6 fontova)

Color usage report (Izveštaj o potrošenoj boji)

Service report (Izveštaj o servisiranju)

Diagnostics report (Izveštaj o dijagnostici)
HP Color Laserjet CP2020 Stranice sa informacijama