Rešavanje problema za Mac OS X

Rešavanje problema za Mac OS X


HP Color Laserjet CP2020 note Rešavanje problema za Mac OS X NAPOMENA:

Ako instalirate uređaj preko USB veze, nemojte priključivati USB kabl na uređaj i računar pre nego što instalirate softver. Ako povežete USB kabl, Mac OS X će automatski instalirati uređaj, ali instalacija će biti nepravilna. U tom slučaju, moraćete da uklonite USB kabl, instalirate softver sa CD-ROM-a koji ste dobili sa uređajem, a zatim da povežte USB kabl kada softver to od vas zatraži.

Upravljački program štampača nije prikazan u aplikaciji Print Center (Centar za štampanje) ili Printer Setup Utility (Pomoćni program za podešavanje štampača).
Uzrok
Rešenje
Softver za štampač možda nije instaliran ili je instaliran nepravilno.
Proverite da li se PPD datoteka štampača nalazi u sledećoj fascikli na čvrstom disku: LIBRARY/PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/<LANG>.LPROJ, pri čemu je <lang> dvoslovna oznaka za jezik koji koristite. Ako je potrebno, ponovo instalirajte softver. Za uputstva pogledajte Priručnik za početak rada.
PPD datoteka je oštećena.
Izbrišite PPD datoteku iz sledeće fascikle na čvrstom disku: LIBRARY/PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/<LANG>.LPROJ, pri čemu je <lang> dvoslovna oznaka za jezik koji koristite. Ponovo instalirajte softver. Za uputstva pogledajte Priručnik za početak rada.

Ime proizvoda, IP adresa ili ime Bonjour štampača ne pojavljuju se na listi štampača u aplikaciji Print & Fax Center (Centar za štampanje i slanje faksova) ili Printer Setup Utility (Pomoćni program za podešavanje štampača).
Uzrok
Rešenje
Štampač možda nije spreman.
Proverite da li su kablovi pravilno povezani, da li je štampač uključen i da li lampica Ready (Spreman) svetli. Ako štampač povezujete putem USB ili Eternet čvorišta, pokušajte da se direktno povežete na računar ili da koristite neki drugi priključak.
Možda je izabran pogrešan tip veze.
Proverite da li su izabrani USB, IP Printing ili Bonjour, u zavisnosti od tipa veze.
Koristi se pogrešno ime štampača, IP adresa ili ime Bonjour glavnog računara.
Odštampajte stranicu sa konfiguracijom (pogledajte odeljak Stranice sa informacijama). Proverite da li se ime, IP adresa ili ime Bonjour glavnog računara na stranici sa konfiguracijom slaže sa imenom štampača, IP adresom ili imenom Bonjour glavnog računara u aplikaciji Print Center (Centar za štampanje) ili Printer Setup Utility (Pomoćni program za podešavanje štampača).
Kabl interfejsa je možda oštećen ili je lošeg kvaliteta.
Zamenite kabl interfejsa kvalitetnim kablom.

Upravljački program štampača ne podešava automatski štampač koji ste izabrali u aplikaciji Print Center (Centar za štampanje) ili Printer Setup Utility (Pomoćni program za podešavanje štampača).
Uzrok
Rešenje
Štampač možda nije spreman.
Proverite da li su kablovi pravilno povezani, da li je štampač uključen i da li lampica Ready (Spreman) svetli. Ako štampač povezujete putem USB-a ili Eternet čvorišta, pokušajte da se direktno povežete na računar ili da koristite neki drugi priključak.
Softver za štampač možda nije instaliran ili je instaliran nepravilno.
Proverite da li se PPD datoteka štampača nalazi u sledećoj fascikli na čvrstom disku: LIBRARY/PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/<LANG>.LPROJ, pri čemu je <lang> dvoslovna oznaka za jezik koji koristite. Ako je potrebno, ponovo instalirajte softver. Za uputstva pogledajte Priručnik za početak rada.
PPD datoteka je oštećena.
Izbrišite PPD datoteku iz sledeće fascikle na čvrstom disku: LIBRARY/PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/<LANG>.LPROJ, pri čemu je <lang> dvoslovna oznaka za jezik koji koristite. Ponovo instalirajte softver. Za uputstva pogledajte Priručnik za početak rada.
Kabl interfejsa je možda oštećen ili je lošeg kvaliteta.
Zamenite kabl interfejsa kvalitetnim kablom.

Zadatak za štampanje nije poslat na željeni štampač.
Uzrok
Rešenje
Možda je red za štampanje zaustavljen.
Ponovo pokrenite red za štampanje. Otvorite Print Monitor (Praćenje štampanja) i izaberite opciju Start Jobs (Pokreni zadatke).
Koriste se pogrešno ime proizvoda, IP adresa ili ime Bonjour štampača.
Štampanje stranice sa konfiguracijom (pogledajte Stranice sa informacijama). Potvrdite da se ime proizvoda, IP adresa ili ime Bonjour štampača na stranici sa konfiguracijom podudaraju sa imenom proizvoda, IP adresom ili imenom Bonjour štampača u aplikaciji Print Center (Centar za štampanje) ili Printer Setup Utility (Pomoćni program za podešavanje štampača).

EPS datoteka se štampa sa pogrešnim fontovima.
Uzrok
Rešenje
Ovaj problem se javilja kod nekih programa.

Pokušajte da fontove koji se nalaze u EPS datoteci prenesete na uređaj pre štampanja.

Pošaljite datoteku u ASCII formatu, a ne u binarnom kodiranju.

Ne možete da štampate sa USB kartice drugog proizvođača.
Uzrok
Rešenje
Ova greška se javlja kada nije instaliran softver za USB štampače.
Ako priključite USB karticu drugog proizvođača, možda će vam biti potreban softver „Apple USB Adapter Card Support”. Najnovija verzija ovog softvera se može preuzeti sa Web lokacije kompanije Apple.

Kada je povezan USB kablom, štampač se ne pojavljuje u aplikaciji Print Center (Centar za štampanje) ili Printer Setup Utility (Pomoćni program za podešavanje štampača) nakon što se izabere upravljački program.
Uzrok
Rešenje
Ovaj problem izaziva hardverska ili softverska komponenta.
Rešavanje problema sa softverom

Proverite da li vaš Macintosh računar podržava USB i da li je instaliran odgovarajući USB softver kompanije Apple.

Proverite da li je operativni sistem na Macintosh računaru Mac OS X v10.2 ili noviji.
Rešavanje problema sa hardverom

Proverite da li je štampač uključen.

Proverite da li je USB kabl pravilno priključen.

Proverite da li koristite odgovarajući kabl za brzi USB.

Proverite da li je na sistem priključeno previše USB uređaja koji troše struju iz lanca uređaja. Isključite sve aparate iz lanca i povežite kabl direktno na USB priključak glavnog računara.

Proverite da li su u lancu redno vezana više od dva USB čvorišta bez napajanja. Isključite sve aparate sa sistema i povežite kabl direktno na USB priključak glavnog računara.
HP Color Laserjet CP2020 note Rešavanje problema za Mac OS X NAPOMENA:

Tastatura iMac je USB čvorište bez napajanja.

HP Color Laserjet CP2020 Rešavanje problema za Mac OS X