Poruke na kontrolnoj tabli i upozorenja o stanju štampača

Poruke na kontrolnoj tabli i upozorenja o stanju štampača


Poruke na kontrolnoj tabli pokazuju trenutno stanje uređaja ili situacije u kojima je potrebno nešto preduzeti.

Upozorenja o stanju štampača pojavljuju se na ekranu računara (uz poruke na kontrolnoj tabli) kada se na uređaju jave određeni problemi. Ako je poruka upozorenja o stanju dostupna, znak HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke na kontrolnoj tabli i upozorenja o stanju štampača nalazi se u koloni Upozorenje o stanju u sledećoj tabeli.

Poruke na kontrolnoj tabli prikazuju se privremeno i mogu zahtevati da potvrdite da ste pročitali poruku tako što ćete pritisnuti dugme OK za nastavak štampanje ili dugme X da biste otkazali štampanje. Kod određenih poruka, zadatak se možda neće završiti ili kvalitet štampe neće biti zadovoljavajući. Ako je poruka vezana za štampanje, a uključena je funkcija automatskog nastavljanja, uređaj će pokušati da nastavi sa štampanjem zadatka po isteku 10 sekundi od pojavljivanja poruke na koju korisnik nije reagovao.

Kod određenih poruka, problem se može rešiti ponovnim pokretanjem uređaja. Ako se kritična greška i dalje javlja, uređaj je možda potrebno servisirati.

Upozorenje o stanju štampača
Poruka na kontrolnoj tabli
Opis
Preporučena radnja
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke na kontrolnoj tabli i upozorenja o stanju štampača
10.00.XX Supply error (Greška potrošnog materijala)
Memorija potrošnog materijala za jedan od kertridža za štampanje ne može da se učita ili je nema.

10.0000 = greška u memoriji potrošnog materijala za crnu boju

10.0001 = greška u memoriji potrošnog materijala za cijan

10.0002 = greška u memoriji potrošnog materijala za magentu

10.0003 = greška u memoriji potrošnog materijala za žutu boju
Ponovo instalirajte kertridž za štampanje.
Isključite proizvod, a zatim ga uključite.
Ako problem nije rešen, zamenite kasetu.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke na kontrolnoj tabli i upozorenja o stanju štampača
10.10.XX Supply error (Greška potrošnog materijala)

10.1000 = nedostaje memorija potrošnog materijala za crnu boju

10.1001 = nedostaje memorija potrošnog materijala za cijan

10.1002 = nedostaje memorija potrošnog materijala za magentu

10.1003 = nedostaje memorija potrošnog materijala za žutu boju
Proverite e-oznaku. Ako je slomljena ili oštećena, zamenite kertridž.
Proverite da li je kertridž postavljen na odgovarajuće mesto.
Izvadite ili ponovo postavite kertridž, a zatim povežite štampač s napajanjem.
Ako je problem u kertridžu u boji, pokušajte da u ležištu zamenite drugi kertridž u boji. Ako se pojavi ista greška, onda je problem u mašini. Ako se pojavi druga 10.10.XX poruka, zamenite kertridž.
49 Error (Greška)
Turn off then on (Isključite pa uključite)
U proizvodu se pojavila unutrašnja greška.
Isključite uređaj, sačekajte najmanje 30 sekundi, zatim ga uključite i sačekajte da se pokrene.
Ako koristite zaštitu od strujnog udara, uklonite je. Proizvod uključite direktno u utičnicu. Uključite uređaj.
Ukoliko se poruka i dalje javlja, kontaktirajte HP službu za podršku.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke na kontrolnoj tabli i upozorenja o stanju štampača
50.X Fuser error (Greška grejača)
Turn off then on (Isključite pa uključite)
U proizvodu se javila greška u vezi grejača.
Isključite uređaj, sačekajte najmanje 30 sekundi, zatim ga uključite i sačekajte da se pokrene.
Isključite uređaj, sačekajte najmanje 25  minuta, a zatim ga uključite.
Ako koristite zaštitu od strujnog udara, uklonite je. Proizvod uključite direktno u utičnicu. Uključite uređaj.
Ukoliko se poruka i dalje javlja, kontaktirajte HP službu za podršku.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke na kontrolnoj tabli i upozorenja o stanju štampača
51.XX Error (Greška)
Turn off then on (Isključite pa uključite)
U proizvodu se pojavila unutrašnja hardverska greška.
Isključite uređaj, sačekajte najmanje 30 sekundi, zatim ga uključite i sačekajte da se pokrene.
Ako koristite zaštitu od strujnog udara, uklonite je. Proizvod uključite direktno u utičnicu. Uključite uređaj.
Ukoliko se poruka i dalje javlja, kontaktirajte HP službu za podršku.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke na kontrolnoj tabli i upozorenja o stanju štampača
54.XX Error (Greška)
Turn off then on (Isključite pa uključite)
U proizvodu se javila greška u vezi sa jednim od unutrašnjih senzora.

54.15 = žuta

54.16 = magenta

54.17 = cijan

54.18 = crna
1.
Otvorite vratanca za ležište kertridža i izvucite ležište.
2.
Proverite beli mehanizam na odgovarajućem kertridžu. On se nalazi s desne strane kertridža.
3.
Gurnite lagano mehanizam ka spolja i ka unutra. Crna zastavica će se podići dok je gurate. Trebalo bi da se lako pomeri. U suprotnom, gurnite ga ponovo da biste pokušali da otklonite moguće smetnje.
4.
Gurnite unutra ležište kertridža i zatvorite vratanca.
Ukoliko se poruka i dalje javlja, kontaktirajte HP službu za podršku.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke na kontrolnoj tabli i upozorenja o stanju štampača
55.X Error (Greška)
Turn off then on (Isključite pa uključite)
U proizvodu se pojavila unutrašnja greška.
Isključite uređaj, sačekajte najmanje 30 sekundi, zatim ga uključite i sačekajte da se pokrene.
Ako koristite zaštitu od strujnog udara, uklonite je. Proizvod uključite direktno u utičnicu. Uključite uređaj.
Ukoliko se poruka i dalje javlja, kontaktirajte HP službu za podršku.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke na kontrolnoj tabli i upozorenja o stanju štampača
57.X Fan error (Greška ventilatora)
Turn off then on (Isključite pa uključite)
U proizvodu se pojavio problem sa unutrašnjim ventilatorom.
Isključite uređaj, sačekajte najmanje 30 sekundi, zatim ga uključite i sačekajte da se pokrene.
Ako koristite zaštitu od strujnog udara, uklonite je. Proizvod uključite direktno u utičnicu. Uključite uređaj.
Ukoliko se poruka i dalje javlja, kontaktirajte HP službu za podršku.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke na kontrolnoj tabli i upozorenja o stanju štampača
59.X Fuser Error (Greška grejača)
Turn off then on (Isključite pa uključite)
U proizvodu se pojavio problem sa jednim od motora.
Isključite uređaj, sačekajte najmanje 30 sekundi, zatim ga uključite i sačekajte da se pokrene.
Ako koristite zaštitu od strujnog udara, uklonite je. Proizvod uključite direktno u utičnicu. Uključite uređaj.
Ukoliko se poruka i dalje javlja, kontaktirajte HP službu za podršku.
79 Error (Greška)
Turn off then on (Isključite pa uključite)
U proizvodu se pojavila unutrašnja greška u firmveru.
Isključite uređaj, sačekajte najmanje 30 sekundi, zatim ga uključite i sačekajte da se pokrene.
Ako koristite zaštitu od strujnog udara, uklonite je. Proizvod uključite direktno u utičnicu. Uključite uređaj.
Ukoliko se poruka i dalje javlja, kontaktirajte HP službu za podršku.
79 Service error (Servisna greška)
Turn off then on (Isključite pa uključite)
Instaliran je nekompatibilan DIMM modul.
1.
Isključite uređaj.
2.
Instalirajte podržani DIMM modul. Listu podržanih DIMM modula možete pogledati u odeljku Servisiranje i podrška. Uputstvo za instalaciju DIMM modula možete pogledati u odeljku Instaliranje memorijskih DIMM modula i DIMM modula sa fontovima.
3.
Uključite uređaj.
Ukoliko se poruka i dalje javlja, kontaktirajte HP službu za podršku.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke na kontrolnoj tabli i upozorenja o stanju štampača
<Color> in wrong position (<Boja> na pogrešnom mestu)
Kaseta s tonerom instalirana je u pogrešan utor.
Proverite da li je svaki kertridž za štampanje u pravom utoru. Gledano od napred ka nazad, kertridži za štampanje instaliraju se sledećim redosledom: crna, cijan, magenta, žuta.
Device error (Greška uređaja)
Press [OK] (Pritisnite [OK])
Pojavila se unutrašnja greška.
Pritisnite dugme OK da biste nastavili sa štampanjem zadatka.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke na kontrolnoj tabli i upozorenja o stanju štampača
Front Door open (Vratanca su otvorena)
Prednja vratanca uređaja su otvorena.
Zatvorite vratanca.
Genuine HP supply installed (Instaliran je originalni HP potrošni material)
Instaliran je originalni HP kertridž za štampanje. Ova poruka će se na kratko prikazati nakon instalacije kertridža, a zatim će je zameniti poruka Ready (Spreman).
Nije potrebno ništa preduzeti.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke na kontrolnoj tabli i upozorenja o stanju štampača
Incorrect supplies (Neispravan potrošni materijal)
Više od jednog kertridža za štampanje instalirano je u pogrešan utor.
Proverite da li je svaki kertridž za štampanje u pravom utoru. Gledano od napred ka nazad, kertridži za štampanje instaliraju se sledećim redosledom: crna, cijan, magenta, žuta.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke na kontrolnoj tabli i upozorenja o stanju štampača
Install <Color> cartridge (Umetnite <boja> ketridž)
Kaseta ili nije instalirana ili nije pravilno instalirana u proizvod.
Instalirajte kasetu s tonerom. Pogledajte Zamena kaseta s tonerom.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke na kontrolnoj tabli i upozorenja o stanju štampača
Invalid driver (Upravljački program nije ispravan)
Press [OK] (Pritisnite [OK])
Koristite neodgovarajući upravljački program štampača.
Izaberite odgovarajući upravljački program štampača.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke na kontrolnoj tabli i upozorenja o stanju štampača
Jam in <location> (Zaglavljivanje u <lokacija>)
Proizvod je detektovao zaglavljeni papir.
Uklonite zaglavljeni papir sa navedene lokacije. Trebalo bi da se štampanje nastavi. Ako se ne nastavi, pokušajte da ponovo odštampate zadatak.
Ukoliko se poruka i dalje javlja, kontaktirajte HP službu za podršku.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke na kontrolnoj tabli i upozorenja o stanju štampača
Jam in tray <X> (Zaglavljivanje u ležištu <X>)
Clear jam and then Press [OK] (Pritisnite [OK])
Proizvod je detektovao zaglavljeni papir.
Uklonite zaglavljeni papir sa navedene lokacije, zatim pritisnite dugme OK.
Ukoliko se poruka i dalje javlja, kontaktirajte HP službu za podršku.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke na kontrolnoj tabli i upozorenja o stanju štampača
Load paper (Umetnite papir)
Sva ležišta su prazna.
Umetnite medijume za štampanje.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke na kontrolnoj tabli i upozorenja o stanju štampača
Load tray # <TYPE> <SIZE> (U ležište # umetnite papir <vrsta> <veličina>)
Jedno od ležišta je podešeno za vrstu i format medijuma koji zadatak za štampanje zahteva, ali je to ležište prazno.
Umetnite odgovarajući medijum u to ležište ili pritisnite dugme OK da biste koristili medijume iz drugog ležišta.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke na kontrolnoj tabli i upozorenja o stanju štampača
Load tray 1 plain <SIZE> (U ležište 1 umetnite običan papir <veličina>)
Cleaning mode (Režim čišćenja) [OK] to start
Uređaj je spreman da obavi postupak čišćenja.
Umetnite u ležište 1 običan papir navedenog formata, a zatim pritisnite dugme OK.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke na kontrolnoj tabli i upozorenja o stanju štampača
Load tray 1 <TYPE> <SIZE> (U ležište 1 umetnite papir <vrsta> <veličina>)
Nijedno ležište nije podešeno za vrstu i format medijuma koji zadatak za štampanje zahteva.
Umetnite odgovarajući medijum u ležište 1 ili pritisnite dugme OK da biste koristili medijume iz drugog ležišta.
Manual duplex
Load tray # Press [OK] (Pritisnite [OK])
Odštampana je prva strana zadatka za ručno dvostrano štampanje, a sada je potrebno umetnuti list da bi se odštampala druga strana.
Umetnite stranicu u navedeno ležište tako da strana na kojoj se štampa bude okrenuta licem nagore, a vrh stranice suprotno od vas, zatim pritisnite dugme OK.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke na kontrolnoj tabli i upozorenja o stanju štampača
Manual feed <TYPE> <SIZE> (Ručno umetanje <vrsta> <veličina>)
Press [OK] (Pritisnite [OK]) for available media
Proizvod je podešen na režim ručnog ubacivanja papira.
Pritisnite dugme OK da obrišete poruku ili umetnite odgovarajući medijum u ležište 1.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke na kontrolnoj tabli i upozorenja o stanju štampača
Memory is low (Malo memorije)
Press [OK] (Pritisnite [OK])
Try again later or turn off & on (Pokušajte ponovo kasnije ili isključite, a zatim uključite uređaj)
Memorija uređaja je gotovo puna.
Pritisnite dugme OK da završite zadatak ili pritisnite dugme X da otkažete zadatak.
Podelite zadatak na manje zadatke koji sadrže manje stranica.
Za informacije o nadogradnji memorije uređaja, pogledajte odeljak Instaliranje memorijskih DIMM modula i DIMM modula sa fontovima.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke na kontrolnoj tabli i upozorenja o stanju štampača
Misprint (Neispravajn ispis)
Press [OK] (Pritisnite [OK])
Medijum za štampanje nije na vreme prošao kroz uređaj.
Pritisnite dugme OK da obrišete poruku.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke na kontrolnoj tabli i upozorenja o stanju štampača
Non HP supply installed (Instaliran je potrošni material koji nije HP)
Instaliran je kertridž za štampanje drugog proizvođača.
Ova poruka se privremeno prikazuje i nestaće nakon nekoliko sekundi.
Ako smatrate da ste kupili HP potrošni materijal, idite na www.hp.com/go/anticounterfeit.
Servisiranje ili opravke koji su posledica korišćenja potrošnog materijala drugog proizvođača nisu pokriveni HP garancijom.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke na kontrolnoj tabli i upozorenja o stanju štampača
Order <color> cartridge (Naručite <boja> ketridž)
Identifikovana kaseta s tonerom približava se kraju životnog veka.
Naručite identifikovanu kasetu s tonerom. Štampanje će se nastaviti dok se ne pojavi Replace <color> cartridge (Zamenite <boja> ketridž).
Za dodatne informacije pogledajte odeljak Potrošni materijal i dodatna oprema .
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke na kontrolnoj tabli i upozorenja o stanju štampača
Order supplies (Naručite potrošni materijal)
Više stavki potrošnog materijala je pri kraju.
Pogledajte merače nivoa potrošnog materijala na kontrolnoj tabli ili odštampajte stranicu sa stanjem potrošnog materijala da biste utvrdili koji kertridži su pri kraju. Pogledajte Stranice sa informacijama.
Naručite navedenu kasetu s tonerom. Štampanje će se nastaviti dok se ne pojavi Replace <color> cartridge (Zamenite <boja> ketridž).
Za dodatne informacije pogledajte odeljak Potrošni materijal i dodatna oprema .
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke na kontrolnoj tabli i upozorenja o stanju štampača
Print failure
Press [OK] (Pritisnite [OK]) If error repeats turn off then on
Proizvod ne može da obradi stranicu.
Pritisnite dugme OK da biste nastavili sa štampanjem zadatka, ali imajte u vidu da rezultat možda neće biti zadovoljavajući.
Ako se greška i dalje javlja, isključite, a zatim ponovo uključite uređaj. Ponovo pošaljite zadatak.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke na kontrolnoj tabli i upozorenja o stanju štampača
Rear Door open (Vratanca su otvorena)
Zadnja vratanca uređaja su otvorena.
Zatvorite vratanca.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke na kontrolnoj tabli i upozorenja o stanju štampača
Remove shipping locks from <color> cartridge (Uklonite bravu za transport sa <boja> kertridža)
Brava za transport kertridža za štampanje je instalirana.
Vodite računa da uklonite bravu za transport sa kertridža za štampanje.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke na kontrolnoj tabli i upozorenja o stanju štampača
Remove shipping locks from all cartridges (Uklonite brave za transport sa svih kertridža)
Brava za transport kertridža za štampanje instalirana je na jednom ili više kertridža za štampanje.
Vodite računa da uklonite bravu za transport sa svih kertridža za štampanje.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke na kontrolnoj tabli i upozorenja o stanju štampača
Remove shipping material from rear door (Izvadite materijal za transport iz zadnjih vratanaca)
Dve brave za transport nisu uklonjene sa zadnjeg valjka.
Otvorite zadnja vratanca i uklonite brave za transport.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke na kontrolnoj tabli i upozorenja o stanju štampača
Replace <color> cartridge (Zamenite <boja> ketridž)
Kertridž za štampanje je dostigao kraj životnog veka.
Zamenite kasetu. Pogledajte Zamena kaseta s tonerom.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke na kontrolnoj tabli i upozorenja o stanju štampača
Replace supply (Zamenite potrošni materijal)
Override in use
Stavka menija Print quality (Kvalitet štampe) Replace supplies (Zamenite potrošni materijal) podešena je na Override out (Nastavi sa istrošenim).
Možete da nastavite sa štampanjem dok kvalitet štampe ne opadne.
Pogledajte Meni System setup (Podešavanje sistema).
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke na kontrolnoj tabli i upozorenja o stanju štampača
Unexpected size in tray # (Neočekivana veličina u ležištu #)
Load [size] Press [OK] (Pritisnite [OK])
Uređaj je detektovao medijume za štampanje u ležištu koji nisu u skladu sa podešavanjem tog ležišta.
Umetnite odgovarajuće medijume u to ležište ili podesite ležište za format koji ste umetnuli. Pogledajte Umetanje papira i medijuma za štampanje.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke na kontrolnoj tabli i upozorenja o stanju štampača
Used <color> Cartridge in use (Instaliran je već korišćen <boja> kertridž)
Korišćeni kertridž za štampanje je otkriven i prihvaćen.
Nije potrebno ništa preduzeti.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke na kontrolnoj tabli i upozorenja o stanju štampača
Used supplies in use
Instalirani su korišćeni kertridži za štampanje.
Nije potrebno ništa preduzeti.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke na kontrolnoj tabli i upozorenja o stanju štampača
Used supply installed
To accept Press [OK] (Pritisnite [OK])
Instaliran je korišćen kertridž za štampanje.
Za nastavak, pritisnite OK.
HP Color Laserjet CP2020 Poruke na kontrolnoj tabli i upozorenja o stanju štampača