Prioritet postavki za štampanje u operativnom sistemu Macintosh

Prioritet postavki za štampanje u operativnom sistemu Macintosh


Koja će promena postavke za štampanje imati prioritet zavisi od toga na kojoj se lokaciji data promena vrši:

HP Color Laserjet CP2020 note Prioritet postavki za štampanje u operativnom sistemu Macintosh NAPOMENA:

Nazivi komandi i dijaloga možda će se razlikovati u zavisnosti od softvera.


Dijalog Page Setup (Podešavanje stranice): Kliknite na stavku Page Setup (Podešavanje stranice) ili na sličnu komandu u meniju File (Datoteka) programa u kom radite da biste otvorili ovaj dijalog. Postavke koje ovde izmenite možda će zameniti postavke promenjene na nekoj drugoj lokaciji.

Dijalog Print (Štampanje): Kliknite na stavku Print (Štampanje), Print Setup (Podešavanje štampača) ili na sličnu komandu u meniju File (Datoteka) programa u kom radite da biste otvorili ovaj dijalog. Postavke koje izmenite u dijalogu Print (Štampanje) nižeg su prioriteta i ne zamenjuju promene u dijalogu Page Setup (Podešavanje stranice).

Default printer driver settings (Podrazumevane postavke upravljačkog programa štampača): Podrazumevane postavke upravljačkog programa štampača određuju postavke koje se koriste za sve zadatke za štampanje, osim postavki izmenjenih u dijalogu Page Setup (Podešavanje stranice), Print (Štampanje) ili Printer Properties (Svojstva štampača).

Printer control panel settings (Postavke kontrolne table štampača): Postavke izmenjene u kontrolnoj tabli štampača nižeg su prioriteta od izmena sa bilo koje druge lokacije.
HP Color Laserjet CP2020 Prioritet postavki za štampanje u operativnom sistemu Macintosh