Štampanje na obe strane papira (dupleks štampanje)

Štampanje na obe strane papira (dupleks štampanje)


HP Color Laserjet CP2020 caution Štampanje na obe strane papira (dupleks štampanje) OPREZ:

Da biste izbegli zaglavljivanje papira, nemojte da umećete papir koji je teži od 105 g/m2 (28-lb čvrst).

Korišćenje automatskog dvostranog štampanja
1.
Umetnite dovoljno papira u jedno od ležišta za papir da biste snabdeli zadatak za štampanje. Ako umećete poseban tip papira kao što je memorandum, umetnite ga na sledeći način:

Za ležište 1, umetnite memorandum licem nagore tako da donja ivica bude prva umetnuta u štampač.

Za sva ostala ležišta, umetnite memorandum licem nadole tako da gornja ivica bude u dnu ležišta.
2.
U meniju File (Datoteka), kliknite na stavku Print (Štampanje).
3.
Otvorite meni Layout (Raspored).
4.
Pored stavke Two-Sided (Dvostrano), izaberite ili Long-Edge Binding (Povezivanje duže ivice) ili Short-Edge Binding (Povezivanje kraće ivice).
5.
Kliknite na dugme Print (Štampanje).
Štampanje sa obe strane, ručno
1.
Umetnite dovoljno papira u jedno od ležišta za papir da biste snabdeli zadatak za štampanje. Ako umećete poseban tip papira kao što je memorandum, umetnite ga na sledeći način:

Za ležište 1, umetnite memorandum licem nagore tako da donja ivica bude prva ubačena u štampač.

Za sva ostala ležišta, umetnite memorandum licem nadole tako da gornja ivica bude u dnu ležišta.
2.
U meniju File (Datoteka), kliknite na stavku Print (Štampanje).
3.
U meniju Finishing (Završna faza), izaberite opciju Manually Print on 2nd Side (Ručno štampanje 2. strane).
4.
Kliknite na dugme Print (Štampanje). Sledite uputstva iz iskačućeg prozora koji će se prikazati na ekranu računara pre nego što zamenite izlazni papir u ležištu za papir 1 za štampanje druge polovine zadatka.
5.
Idite do štampača i uklonite prazne listove koji su ostali u ležištu za papir 1.
6.
Umetnite odštampane papire licem nagore tako da donja ivica bude prva ubačena u ležište za papir 1. Drugu stranicu morate štampati iz ležišta za papir 1.
7.
Ako se od vas to zatraži, za nastavak štampanja pritisnite odgovarajuće dugme na kontrolnoj tabli.
HP Color Laserjet CP2020 Štampanje na obe strane papira (dupleks štampanje)