Meni System setup (Podešavanje sistema)

Meni System setup (Podešavanje sistema)


Pomoću ovog menija možete podesiti osnovne postavke uređaja. Meni System setup (Podešavanje sistema) sastoji se iz više podmenija. Svaki podmeni opisan je u sledećoj tabeli.


Stavka menija
Stavka podmenija
Stavka podmenija
Opis
Language (Jezik)
   
Izbor jezika za poruke na displeju kontrolne table i izveštaje o uređaju.
Paper setup (Podešavanje papira)
Def. paper size (Podrazumevani format papira)
Letter
A4
Legal
Izbor formata za štampanje internih izveštaja ili bilo kog zadatka za koji nije preciziran format.
 
Def. paper type (Podrazumevana vrsta papira)
Pojavljuje se lista dostupnih tipova medijuma.
Izbor vrste medijuma za štampanje internih izveštaja ili bilo kog zadatka za koji nije precizirana vrsta papira.
 
Ležište 1
Paper size (Format papira)
Paper type (Tip papira)
Izaberite podrazumevanu veličinu i tip za ležište 1 sa liste raspoloživih veličina i tipova.
 
Ležište 2
Paper size (Format papira)
Paper type (Tip papira)
Izbor podrazumevanog formata i vrste papira za ležište 2 sa liste dostupnih formata i vrsti.
 
Ležište 3
Paper size (Format papira)
Paper type (Tip papira)
Ako je instalirano opcionalno ležište 3, izaberite podrazumevanu veličinu i tip za ležište 3 sa liste raspoloživih veličina i tipova.
 
Paper out action (Radnja u slučaju nestanka papira)
Wait forever (Neodređeno čekanje)
Override (Nastavi)
Cancel (Otkaži)
Izbor radnje koju će uređaj da preduzme kada zadatak za štampanje zahteva nedostupan format ili tip medijuma ili kada se isprazni izabrano ležište.
Izaberite opciju Wait forever (Neodređeno čekanje) da uređaj čeka dok ne umetnete odgovarajući medijum i pritisnete dugme OK. Ovo je podrazumevana postavka.
Izaberite Override (Nastavi) da biste odštampali u drugoj veličini ili nakon preciziranog kašnjenja.
Izaberite opciju Cancel (Otkaži) za automatsko otkazivanje zadatka za štampanje nakon isteka određenog vremenskog perioda.
Ukoliko izaberete Override (Nastavi) ili Cancel (Otkaži), kontrolna tabla traži da precizirate broj sekundi kašnjenja. Pritisnite dugme Strelica nadesno (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Meni System setup (Podešavanje sistema)) da biste povećali vremenski period, sve do 3600 sekundi. Pritisnite dugme Strelica nalevo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Meni System setup (Podešavanje sistema)) da biste smanjili vremenski period.
Print quality (Kvalitet štampe)
Restrict color (Ograniči boju)
Enable color (Omogući boju)
Disable color (Onemogući boju)
Izaberite opciju Enable color (Omogući boju) da biste dozvolili monohromatsko štampanje (u crno-beloj tehnici) ili štampanje u boji, u zavisnosti od zadatka. Ovo je podrazumevana postavka.
Izaberite opciju Disable color (Onemogući boju) da biste onemogućili štampanje u boji. Svi zadaci će se štampati monohromatski (crno-belo). Neke interne stranice će ipak biti odštampane u boji.
 
Calibrate color (Kalibrisanje boje)
After power on (Nakon uključivanja)
Calibrate now (Obavi kalibraciju odmah)
After power on (Nakon uključivanja): Izaberite koliko brzo nakon uključivanja uređaj treba da obavi kalibraciju. Podrazumevana postavka je 15 minutes (15 minuta).
Calibrate now (Obavi kalibraciju odmah): Uređaj obavlja kalibraciju odmah. Ako je zadatak u toku, uređaj obavlja kalibraciju nakon što se zadatak dovrši. Ukoliko se prikaže poruka o grešci, najpre morate da je obrišete.
 
Cartridge low (Kertridž pri kraju)
(1-20)
Procentualni prag određuje kada će uređaj početi da prijavljuje da je nivo tonera pri kraju. Ova poruka se pojavljuje na displeju kontrolne table ili pomoću LED lampice za toner, ako ona postoji.
 
Replace supplies (Zamenite potrošni materijal)
Override out (Nastavi sa istrošenim)
Stop at Out (Zaustavi kada se istroši)
Override out (Nastavi sa istrošenim): Ukoliko uređaj utvrdi da je kertridž za štampanje došao do kraja procenjenog životnog veka, izaberite ovu postavku da biste nastavili sa štampanjem. Nakon izvesnog vremena, upotreba ove opcije dovešće do neprihvatljivog kvaliteta štampanja. Bilo bi dobro da pripremite kertridž za zamenu pre nego što kvalitet štampanja postane neprihvatljiv.
Stop at Out (Zaustavi kada se istroši): Ukoliko uređaj utvrdi da je kertridž za štampanje došao do kraja procenjenog životnog veka, izaberite ovu postavku da biste prestali sa štampanjem. Ovo je podrazumevana postavka. Ako želite i dalje da nastavite sa štampanjem, možete izabrati opciju Override out (Nastavi sa istrošenim). Potrošni materijal ne mora odmah da se zameni, osim ako kvalitet štampanja nije postao neprihvatljiv.
Informacije o preostalom toneru nisu dostupne prilikom štampanja u režimu Override out (Nastavi sa istrošenim).
Kada HP potrošni materijal dođe do kraja procenjenog životnog veka, HP Premium Protection garancija na taj potrošni materijal prestaje da važi. Za informacije o garanciji, pogledajte odeljak Izjava o ograničenoj garanciji za kasetu s tonerom.
 
Color Supply Out (Izvađen je toner u boji)
Stop Printing (Zaustavi štampanje) (podrazumevano)
Continue Black (Nastavak kao crno-belo)
Stop Printing (Zaustavi štampanje): Ukoliko uređaj utvrdi da je kertridž u boji došao do kraja procenjenog životnog veka, prestaće sa štampanjem. Ovo je podrazumevana postavka.
Continue Black (Nastavak kao crno-belo): Ukoliko uređaj utvrdi da je kertridž u boji došao do kraja procenjenog životnog veka, nastavite sa štampanjem pomoću crnog tonera.
 
Adjust Alignment (Podesi poravnanje)
Print Test Page (Odštampaj probnu stranicu)
Adjust Tray <X> (Podesi ležište <X>)
Print Test Page (Odštampaj probnu stranicu): Odštampajte probnu stranicu kojom se proverava poravnanje štampača.
Adjust Tray <X> (Podesi ležište <X>): Podesite poravnanje preciziranog ležišta.
Display contrast (Kontrast displeja)
Lightest (Najsvetlije)
Lighter (Svetlije)
Medium (Srednje)
Darker (Tamnije)
Darkest (Najtamnije)
 
Izaberite nivo kontrasta displeja. Podrazumevana postavka je Medium (Srednje).
HP Color Laserjet CP2020 Meni System setup (Podešavanje sistema)