Ugovor o licenciranju s krajnjim korisnikom

Ugovor o licenciranju s krajnjim korisnikom


PROČITAJTE PAŽLJIVO PRE UPOTREBE OVOG SOFTVERSKOG PROIZVODA: Ovaj ugovor o licenciranju s krajnjim korisnikom („EULA“) jeste ugovor između (a) vas (ili kao pojedinca ili kao lica koje predstavljate) i (b) kompanije Hewlett-Packard („HP“) koji reguliše vaše korišćenje ovog softverskog proizvoda („softver“). Ovaj ugovor o licenciranju s krajnjim korisnikom ne važi ako postoji poseban ugovor o licenciranju između vas i kompanije HP ili njenih dobavljača ovog softvera, uključujući ugovor o licenciranju u dokumentaciji na mreži. Termin „softver“ može uključivati (i) povezane medije, (ii) uputstvo za upotrebu i druge štampane materijale i (iii) dokumentaciju „na mreži“ ili elektronsku dokumentaciju (jednim imenom „korisnička dokumentacija“).

PRAVA NA OVAJ SOFTVER SE DAJU SAMO POD USLOVOM DA PRIHVATATE SVE ODREDBE I USLOVE OVOG UGOVORA O LICENCIRANJU S KRAJNJIM KORISNIKOM. INSTALIRANJEM, KOPIRANJEM, PREUZIMANJEM ILI KORIŠĆENJEM OVOG SOFTVERA NA NEKI DRUGI NAČIN PRIHVATATE DA BUDETE VEZANI OVIM UGOVOROM O LICENCIRANJU S KRAJNJIM KORISNIKOM. AKO NE PRIHVATATE OVAJ UGOVOR O LICENCIRANJU S KRAJNJIM KORISNIKOM, NEMOJTE INSTALIRATI, PREUZIMATI NITI NA NEKI DRUGI NAČIN KORISTITI OVAJ SOFTVER. AKO STE SOFTVER KUPILI, A NE PRIHVATATE OVAJ UGOVOR O LICENCIRANJU, VRATITE SOFTVER NA MESTO KUPOVINE U ROKU OD ČETRNAEST DANA I DOBIĆETE POVRAĆAJ NOVCA U VISINI KUPOVNE CENE; AKO JE SOFTVER INSTALIRAN ILI DOSTUPAN PREKO DRUGOG HP PROIZVODA, MOŽETE DA VRATITE CEO NEKORIŠĆEN PROIZVOD.

1. SOFTVER NEZAVISNIH PROIZVOĐAČA. Pored softvera u svojini kompanije HP („HP softver“), ovaj softver može uključivati i softver pod licencom nezavisnih proizvođača („softver nezavisnih proizvođača“ i „licenca nezavisnih proizvođača“). Licenca softvera nezavisnih proizvođača vam je data na osnovu odredbi i uslova odgovarajuće licence nezavisnih proizvođača. Licenca nezavisnih proizvođača se obično nalazi u datoteci kao što je license.txt; trebalo bi da se obratite HP centru za podršku ako ne možete da nađete licencu nezavisnih proizvođača. Ako licence nezavisnih proizvođača uključuju licence koje pružaju izvorni kôd (kao što je GNU opšta javna licenca), a odgovarajući izvorni kôd nije uključen uz softver, onda pogledajte stranice za podršku proizvoda na Web lokaciji kompanije HP (hp.com) da biste saznali kako da dobijete taj izvorni kôd.

2. PRAVA U OKVIRU LICENCE. Imaćete sledeća prava pod uslovom da se slažete sa svim odredbama i uslovima ovog ugovora o licenciranju s krajnjim korisnikom:

a. Korišćenje. Kompanija HP vam daje licencu za korišćenje jednog primerka HP softvera. Pod „korišćenjem“ se misli na instaliranje, kopiranje, čuvanje, učitavanje, izvršavanje, prikazivanje ili korišćenje HP softvera na neki drugi način. Ne možete da vršite izmene na HP softveru niti da onemogućite bilo koju funkciju licenciranja ili kontrole HP softvera. Ako kompanija HP obezbeđuje ovaj softver za korišćenje na proizvodima za obradu slika ili štampanje (na primer, ako je softver upravljački program štampača, firmver ili dodatak), HP softver se može koristiti samo sa tim proizvodom („HP proizvod“). U korisničkoj dokumentaciji možete naći dodatna ograničenja korišćenja. Ne možete odvojeno koristiti sastavne delove HP softvera. Nemate prava da distribuirate HP softver.

b. Kopiranje. Pravo na kopiranje znači da možete da napravite kopije za arhivu ili rezervne kopije HP softvera, pod uslovom da svaka kopija ima sva originalna obaveštenja o vlasništvu HP softvera i da se koristi samo u cilju pravljenja rezervnih kopija.

3. NADOGRADNJA. Da biste koristili HP softver koji obezbeđuje kompanija HP kao nadogradnju, ispravku ili dodatak (jednim imenom „nadogradnja“), prvo morate da imate licencu za originalni HP softver koji kompanija HP prepoznaje kao podesan za nadogradnju. Kada nadogradnja potpuno zamenjuje originalni HP softver, više ne možete da ga koristite. Ovaj ugovor o licenciranju s krajnjim korisnikom važi za svaku nadogradnju osim ako kompanija HP nije pružila druge odredbe sa nadogradnjom. U slučaju da su ovaj ugovor o licenciranju i takve druge odredbe u protivrečnosti, važiće druge odredbe.

4. PRENOS.

a. Prenos nezavisnoj strani. Prvobitni krajnji korisnik HP softvera može jednom da prenese HP softver drugom krajnjem korisniku. Svaki prenos će uključivati sve sastavne delove, medijume, korisničku dokumentaciju, ovaj ugovor o licenciranju s krajnjim korisnikom i, ako je moguće, certifikat o autentičnosti. Prenos ne može da bude indirektni, kao što je konsignacija. Pre prenosa, krajnji korisnik koji prima preneseni softver mora da prihvati ovaj ugovor o licenciranju s krajnjim korisnikom. Nakon prenosa HP softvera, vaša licenca se automatski prekida.

b. Ograničenja. Ne smete da iznajmljujete niti pozajmljujete HP softver niti da koristite HP softver u komercijalne svrhe ili da ga delite u kancelariji. Ne možete da izdajete podlicencu, dodeljujete ili na neki drugi način prenosite HP softver osim ako to nije izričito dozvoljeno ovim ugovorom o licenciranju.

5. PRAVA SVOJINE. Sva prava na intelektualnu svojinu u ovom softveru i korisničkoj dokumentaciji poseduju kompanija HP ili njeni dobavljači i zaštićena su zakonom, uključujući primenjive zakone o autorskim pravima, poslovnim tajnama, patentima i žigovima. Ne smete uklanjati identifikaciju proizvoda, obaveštenje o autorskim pravima niti ograničenja o svojini sa ovog softvera.

6. OGRANIČENJE OBRNUTOG INŽENJERINGA. Ne možete vršiti obrnuti inženjering, rastavljanje ili rasklapanje HP softvera, osim i samo do granice do koje imate pravo na to u skladu sa primenjivim zakonom.

7. SAGLASNOST ZA KORIŠĆENJE PODATAKA. Kompanija HP i njene podružnice mogu da prikupljaju i koriste tehničke informacije koje dajete u vezi sa (i) vašim korišćenjem softvera ili HP proizvoda ili (ii) usluga podrške za softver ili HP proizvod. Sve te informacije su podložne smernicama za privatnost kompanije HP. Kompanija HP neće koristiti te informacije u obliku koji bi vas lično identifikovao već samo do one mere potrebne za poboljšanje korišćenja ili pružanje usluga podrške.

8. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI. Bez obzira na oštećenja do kojih dođe, celokupna odgovornost kompanije HP i njenih dobavljača na osnovu ovog ugovora o licenciranju i vaše isključivo obeštećenje na osnovu ovog ugovora o licenciranju će biti ograničeni na veći deo sume koju ste zapravo platili za proizvod ili 5,00 USD. DO NAJVIŠEG STEPENA KOJI DOZVOLJAVA ODGOVARAJUĆI ZAKON, KOMPANIJA HP ILI NJENI DOBAVLJAČI NEĆE NI U KOM SLUČAJU BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJA POSEBNE, SLUČAJNE, INDIREKTNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI ŠTETE USLED GUBITKA PROFITA, GUBITKA PODATAKA, PREKIDA POSLA, LIČNE POVREDE ILI KRŠENJA PRIVATNOSTI) KOJE SU NA BILO KOJI NAČIN POVEZANE SA KORIŠĆENJEM ILI NEMOGUĆNOŠĆU KORIŠĆENJA OVOG SOFTVERA, ČAK I AKO SU KOMPANIJA HP I NJENI DOBAVLJAČI UPOZORENI NA MOGUĆNOST TAKVIH ŠTETA I AKO GOREPOMENUTNO OBEŠTEĆENJE NE ISPUNJAVA SVOJU PRVENSTVENU SVRHU. Neke države/oblasti ili pravni sistemi ne dozvoljavaju isključenje ili ograničenje slučajnih ili posledičnih šteta tako da gorepomenuto ograničenje ili isključenje možda ne važi za vas.

9. KUPCI U VLADI SAD. Ako ste lice u sklopu vlade SAD, onda su komercijalni računarski softver, dokumentacija računarskog softvera i tehnički podaci za komercijalne stavke, u skladu sa FAR 12.211 i FAR 12.212, licencirani na osnovu odgovarajućeg ugovora o komercijalnom licenciranju kompanije HP.

10. USKLAĐENOST SA ZAKONIMA O IZVOZU. Morate se pridržavati svih zakona, pravila i propisa (i) koji se odnose na izvoz ili uvoz softvera ili (ii) koji ograničavaju korišćenje softvera, uključujući sva ograničenja proizvodnje nuklearnog, hemijskog ili biološkog oružja.

11. ZADRŽAVANJE PRAVA. Kompanija HP i njeni dobavljači zadržavaju sva prava koja vam nisu izričito data u ovom ugovoru o licenciranju s krajnjim korisnikom.

(c) 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Izmenjeno izdanje 11/06

HP Color Laserjet CP2020 Ugovor o licenciranju s krajnjim korisnikom