Nalog za servisiranje

Nalog za servisiranje


KO VRAĆA OPREMU?
Datum:
Kontakt osoba:
Telefon:
Druga kontakt osoba:
Telefon:
Povratna adresa za isporuku:
 
 
Posebne napomene pri isporuci:
ŠTA ŠALJETE?
Naziv modela:
Broj modela:
Serijski broj:
Molimo priložite sve neophodne kopije. NEMOJTE da šaljete dodatnu opremu (uputstva, sredstva za čišćenje i slično) koja nije neophodna za opravku.
DA LI STE UKLONILI KASETE S TONERIMA?
Morate da ih uklonite pre nego što pošaljete štampač, osim ako vas u tome ne sprečava neki mehanički kvar.
[ ] Da.
[ ] Ne, ne mogu da ih uklonim.
ŠTA ZAHTEVA OPRAVKU? (Ukoliko je potrebno, priložite poseban list papira.)
1. Opišite kvar. (Kakav je kvar u pitanju? Šta ste radili kada je došlo do kvara? Koji softver je bio pokrenut? Da li se kvar ponavlja?)
 
2. Ako se kvar ponavlja, koliko vremena prođe pre nego što se kvar ponovo javi?
3. Ako je jedinica povezana na neki od sledećih uređaja, upišite proizvođača i broj modela.
Računar:
Modem:
Mreža:
4. Dodatni komentari:
 
KAKO PLAĆATE OPRAVKU?
[ ] Uređaj je pod garancijom
Datum kupovine/isporuke:
(Priložite dokaz o kupovini ili priznanicu sa originalnim datumom prijema.)
[ ] Broj ugovora o održavanju:
[ ] Broj narudžbenice:
Osim u slučajevima kad je uređaj pod ugovorom i garancijom, uz svaki zahtev za servisiranje mora se priložiti broj narudžbenice i/ili potpis ovlašćenog lica. Ako ne važi standardni cenovnik opravki, obavezan je minimalan iznos narudžbine. Standardni cenovnik opravki možete dobiti od ovlašćenog servisera HP uređaja.
Potpis ovlašćene osobe:
Telefon:
Adresa za ispostavu obračuna:
 
 
Posebna uputstva za obračun:
HP Color Laserjet CP2020 Nalog za servisiranje