Izjava o ograničenoj garanciji kompanije Hewlett-Packard

Izjava o ograničenoj garanciji kompanije Hewlett-Packard


HP PROIZVOD
TRAJANJE OGRANIČENE GARANCIJE
Štampači HP Color LaserJet CP2020 Series
Jednogodišnja ograničena garancija

HP garantuje vama, krajnjem korisniku, da na hardveru i dodacima proizvedenim od strane HP-a neće biti kvarova u materijalu i izradi tokom navedenog perioda nakon datuma kupovine. Ako HP dobije obaveštenje o takvom kvaru tokom garantnog perioda, HP će, po sopstvenoj proceni, ili zameniti ili popraviti proizvode za koje se ispostavi da imaju grešku. Proizvodi koji služe kao zamena mogu biti ili novi ili po performansama jednaki novim.

HP vam garantuje da, ako se pravilno instalira i koristi, HP softver neće podbaciti u izvršavanju programskih uputstava u navedenom periodu nakon datuma kupovine, usled grešaka u materijalu i izradi. Ako HP dobije obaveštenje o takvim greškama tokom perioda garancije, HP će zameniti softver koji ne izvršava svoje programske zadatke zbog takvih kvarova.

HP ne garantuje da će HP proizvodi funkcionisati bez prekida i grešaka. Ako HP nije u stanju da u razumnom periodu popravi ili zameni bilo koji proizvod pod navedenim uslovima, imate pravo na povraćaj sredstava u iznosu kupovne cene nakon hitnog vraćanja proizvoda.

HP proizvodi mogu da sadrže prerađene delove koji su po performansama jednaki novim ili su bili korišćeni kao pomoćni delovi.

Garancija se ne primenjuje na kvarove koji su posledica (a) pogrešnog ili neadekvatnog održavanja ili kalibracije, (b) softvera, interfejsa, delova ili potrošnog materijala koje nije obezbedio HP, (c) nedozvoljenih prepravki ili zloupotrebe, (d) rada van okvira objavljenih ekoloških specifikacija za proizvod ili (e) nepravilne pripreme i održavanja radnog prostora.

U DOZVOLJENIM OKVIRIMA LOKALNOG ZAKONA, NAVEDENE GARANCIJE SU EKSKLUZIVNE I NI JEDNA DRUGA GARANCIJA ILI USLOV, PISAN ILI USMEN, NIJE ISKAZAN ILI IMPLICIRAN I HP ODLUČNO ODRIČE BILO KAKVE GARANCIJE ILI USLOVE KOJI SE TIČU POGODNOSTI ZA PRODAJU, ZADOVOLJAVAJUĆEG KVALITETA I POGODNOSTI ZA ODREĐENU UPOTREBU. Neke zemlje/regioni, države ili provincije ne dopuštaju ograničenja trajanja implicirane garancije, tako da gore navedeno ograničenje ili isključenje ne mora da se odnosi na vas. Ova garancija vam daje određena zakonska prava, a možete imati još prava koja se razlikuju od zemlje/regiona do zemlje/regiona, države do države, odnosno provincije do provincije.

HP ograničena garancija važi u svim zemljama/regionima ili lokalitetima gde postoji HP-ova podrška za ovaj proizvod i gde je HP prodao proizvod. Nivo garancije može da se razlikuje u zavisnosti od lokalnih standarda. HP neće menjati oblik, strukturu ili funkciju proizvoda da bi on radio u zemlji/regionu za koji nikada nije bio namenjen zbog pravnih ili zakonskih razloga.

U OKVIRIMA LOKALNOG ZAKONA, PRAVNI LEKOVI U OVOJ IZJAVI O GARANCIJI SU VAŠI LIČNI I EKSKLUZIVNI PRAVNI LEKOVI. OSIM U GORE NAVEDENIM SLUČAJEVIMA, HP ILI DOBAVLJAČI KOMPANIJE HP NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA GUBITAK PODATAKA ILI ZA DIREKTNU, POSEBNU, SLUČAJNU, POSLEDIČNU (UKLJUČUJUĆI GUBITAK PROFITA ILI PODATAKA) ILI DRUGU ŠTETU, BILO DA JE ZASNOVANA NA UGOVORU, GRAĐANSKOM PRAVU ILI NA DRUGI NAČIN. Neke zemlje/regioni, države ili provincije ne dozvoljavaju isključivanje ili ograničenje slučajne ili posledične štete, tako da gore navedeno ograničenje ili isključenje ne mora da se odnosi na vas.

USLOVI GARANCIJE NAVEDENI U OVOJ IZJAVI, OSIM U MERI U KOJOJ TO DOZVOLJAVAJU VAŽEĆI ZAKONI, NE ISKLJUČUJU, OGRANIČAVAJU NITI MENJAJU ZAKONSKA PRAVA VEZANA ZA PRODAJU OVOG PROIZVODA, VEĆ PREDSTAVLJAJU NJIHOV DODATAK.

HP Color Laserjet CP2020 Izjava o ograničenoj garanciji kompanije Hewlett-Packard