Licenčna pogodba za končnega uporabnika

Licenčna pogodba za končnega uporabnika


PRED UPORABO TE PROGRAMSKE OPREME NATANČNO PREBERITE: Ta licenčna pogodba za končnega uporabnika (»EULA«) je pogodba med (a) vami (posameznikom ali subjektom, ki ga zastopate) in (b) družbo Hewlett-Packard Company (»HP«), ki ureja uporabo programske opreme (»programska oprema«). Ta EULA ne velja, če je med vami in družbo HP ali njenimi dobavitelji sklenjena ločena licenčna pogodba za programsko opremo, vključno z licenčno pogodbo v elektronski dokumentaciji. Izraz »programska oprema« lahko vključuje (i) povezane nosilce podatkov, (ii) navodila in drugo tiskano gradivo ter (iii) dokumentacijo v elektronski obliki (skupaj »uporabniška dokumentacija«).

PRAVICE ZA PROGRAMSKO OPREMO VELJAJO LE POD POGOJEM, DA SOGLAŠATE Z VSEMI DOLOČILI IN POGOJI TE EULE. ČE NAMESTITE, KOPIRATE, PRENESETE ALI DRUGAČE UPORABITE PROGRAMSKO OPREMO, SPREJEMATE POGOJE, DOLOČENE S TO EULO. ČE SE NE STRINJATE Z EULO, NE NAMEŠČAJTE, PRENAŠAJTE ALI KAKO DRUGAČE UPORABLJAJTE PROGRAMSKE OPREME. ČE STE KUPILI PROGRAMSKO OPREMO, VENDAR SE NE STRINJATE Z EULO, VRNITE PROGRAMSKO OPREMO V ŠTIRINAJSTIH DNEH NA KRAJ NAKUPA ZARADI POVRAČILA CENE NAKUPA; ČE JE PROGRAMSKA OPREMA NAMEŠČENA V DRUGEM IZDELKU HP ALI JE NA VOLJO PREK NJEGA, LAHKO VRNETE CELOTNI NEUPORABLJENI IZDELEK.

1. PROGRAMSKA OPREMA DRUGIH PROIZVAJALCEV. Programska oprema lahko poleg programske opreme, ki je last HP (»programska oprema HP«), vsebuje programsko opremo, licencirano od drugih proizvajalcev (»programska oprema drugih proizvajalcev« in »licenca drugih proizvajalcev«). Programsko opremo drugih proizvajalcev lahko uporabljate v skladu s pogoji ustrezne licence drugih proizvajalcev. Običajno je licenca drugih proizvajalcev v datoteki, kot je license.txt; če licence drugih proizvajalcev ne najdete, se obrnite na HP-jevo podporo. Če licence drugih proizvajalcev vključujejo licence, ki določajo razpoložljivost izvorne kode (kot je splošna javna licenca GNU), in ustrezna izvorna koda ni priložena programski opremi, na podpornih straneh izdelka na spletni strani HP (hp.com) preverite, kako pridobite takšno izvorno kodo.

2. LICENČNE PRAVICE. Če upoštevate vsa določila in pogoje te EULE imate naslednje pravice:

a. Uporaba. HP vam dovoljuje uporabo enega izvoda programske opreme HP. »Uporaba« pomeni nameščanje, kopiranje, shranjevanje, nalaganje, izvajanje, prikazovanje ali katero koli drugo uporabo programske opreme HP. Programske opreme HP ne smete spreminjati oziroma onemogočiti funkcije licence ali nadzora programske opreme HP. Če HP to programsko opremo dobavi za uporabo z izdelkom za obdelavo slik ali tiskanje (če je programska oprema na primer gonilnik, strojno-programska oprema ali dodatek), se lahko programska oprema HP uporablja le s tem izdelkom (»izdelek HP«). V uporabniški dokumentaciji so lahko dodatne omejitve za uporabo. Sestavnih delov programske opreme HP ne smete ločevati za namen uporabe. Razširjanje programske opreme HP ni dovoljeno.

b. Kopiranje. Pravica za kopiranje pomeni, da lahko naredite arhivsko ali varnostno kopijo programske opreme HP, če vsaka kopija vsebuje vsa izvirna lastniška obvestila programske opreme HP in se uporablja izključno za namene varnostnega kopiranja.

3. NADGRADNJE. Če želite uporabiti programsko opremo HP, ki jo HP dobavi kot nadgradnjo, posodobitev ali dodatek (skupaj »nadgradnja«), morate najprej imeti licenco za izvirno programsko opremo HP, za katero HP določi, da je primerna za nadgradnjo. Če nadgradnja zamenjuje izvirno programsko opremo HP, takšne programske opreme HP ne smete več uporabljati. Ta EULA velja za vsako nadgradnjo, razen če HP z nadgradnjo določi druge pogoje. V primeru spora med to EULO in temi drugimi pogoji, veljajo drugi pogoji.

4. PRENOS.

a. Prenos na tretjo osebo. Prvotni končni uporabnik programske opreme HP lahko enkrat prenese programsko opremo HP na drugega končnega uporabnika. Vsak prenos vključuje vse sestavne dele, medije, uporabniško dokumentacijo, to EULO in morebitno potrdilo o pristnosti. Prenos ne sme biti posreden, na primer konsignacija. Pred prenosom mora končni uporabnik, ki prejme preneseno programsko opremo, soglašati s to EULO. Po prenosu programske opreme HP se vaša licenca samodejno izteče.

b. Omejitve. Programske opreme HP ni dovoljeno dajati v najem ali zakup, je posojati ali uporabljati za komercialni časovni zakup ali pisarniško uporabo. Programske opreme HP ni dovoljeno podlicencirati, prenesti ali drugače prenašati, razen kot je izrecno določeno v tej EULI.

5. LASTNIŠKE PRAVICE. Vse pravice intelektualne lastnine iz programske opreme in uporabniške dokumentacije so last družbe HP ali njenih dobaviteljev in so zaščitene z zakonodajo, vključno z veljavno zakonodajo o avtorskih pravicah, poslovnih skrivnostih, patentih in blagovnih znamkah. S programske opreme ne smete odstraniti nobene oznake izdelka, obvestila o avtorski pravici ali lastniške omejitve.

6. OMEJITVE PRI OBRATNEM INŽENIRSTVU. Obratno inženirstvo, obratno prevajanje ali obratno zbiranje programske opreme HP je prepovedano, razen v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja.

7. SOGLASJE ZA UPORABO PODATKOV. Družba HP in njena lastniško povezana podjetja lahko zbirajo in uporabljajo tehnične informacije, ki jih posredujete v povezavi z (i) vašo uporabo programske opreme ali izdelka HP ali (ii) izvajanjem storitev za podporo, povezanih s programsko opremo ali izdelkom HP. Za vse takšne informacije velja izjava o zasebnosti družbe HP. Družba HP takšnih informacij ne bo razkrila v obliki, ki omogoča razkritje vaše osebnosti, razen če je to potrebno za izboljšanje vaše uporabe ali izvajanje storitev podpore.

8. OMEJITEV ODGOVORNOSTI. Ne glede na kakršno koli škodo sta celotna odgovornost družbe HP in njenih dobaviteljev v okviru te EULE ter vaše izključno pravno sredstvo iz te EULE omejeni na največ dejanski znesek, ki ste ga plačali za izdelek, ali 5,00 USD. DO NAJVEČJE MERE, KI JO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, DRUŽBA HP IN NJENI DOBAVITELJI NISO V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSREDNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO (VKLJUČNO S ŠKODO ZARADI IZGUBE POSLOVNEGA DOBIČKA, IZGUBLJENIH PODATKOV, PREKINITVE POSLOVANJA, OSEBNE ŠKODE ALI IZGUBE ZASEBNOSTI), KI JE KAKOR KOLI POVEZANA Z UPORABO ALI NEZMOŽNOSTJO UPORABE PROGRAMSKE OPREME, TUDI ČE SO BILI DRUŽBA HP ALI NJENI DOBAVITELJI OBVEŠČENI O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE IN ČE OMENJENO PRAVNO SREDSTVO NI USPEŠNO. Nekatere države/regije ali druge pristojnosti ne omogočajo izključitve ali omejitve naključne ali posledične škode, zato navedena omejitev ali izključitev za vas morda ne velja.

9. STRANKE V DRŽAVNI UPRAVI ZDA. Če ste subjekt v državni upravi ZDA, potem se komercialna računalniška programska oprema, dokumentacija računalniške programske opreme in tehnični podatki za komercialno opremo licencirajo skladno z določili veljavne HP-jeve komercialne licenčne pogodbe v skladu s pravilnikoma FAR 12.211 in FAR 12.212.

10. USKLAJENOST Z IZVOZNO ZAKONODAJO. Ravnajte skladno z vso zakonodajo, pravili in predpisi, (i) ki veljajo za izvoz ali uvoz programske opreme ali (ii) omejujejo uporabo programske opreme, vključno z vsemi omejitvami širjenja jedrskega, kemičnega ali biološkega orožja.

11. PRAVICE PRIDRŽANE. Družba HP in njeni dobavitelji si pridržujejo vse pravice, ki vam niso izrecno podeljene v tej EULI.

(c) 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Rev. 11/06

HP Color Laserjet CP2020 Licenčna pogodba za končnega uporabnika