Nastavenie papiera a možností kvality

Nastavenie papiera a možností kvality


Aby ste vykonali nasledujúce úlohy, otvorte ovládač tlačiarne a kliknite na kartu Paper/Quality (Papier a kvalita).

Ako
Kroky na vykonanie
Vyberiem veľkosť strany
Veľkosť vyberte z rozbaľovacieho zoznamu Paper size (Veľkosť papiera).
Vyberiem vlastnú veľkosť strany
a) Kliknite na položku Custom (Voliteľná). Otvorí sa dialógové okno Custom Paper Size (Voliteľná veľkosť papiera). b) Napíšte názov voliteľnej veľkosti, určte rozmery a kliknite na tlačidlo OK.
Vyberiem zdroj papiera
Zásobník vyberte z rozbaľovacieho zoznamu Paper source (Zdroj papiera).
Vyberiem typ papiera
Typ vyberte z rozbaľovacieho zoznamu Paper type (Typ papiera).
Vytlačím titulné strany na odlišný papier
Vytlačím prvú alebo poslednú stranu na odlišný papier
a) V oblasti Special pages (Špeciálne strany) kliknite na položku Covers (Titulné strany) alebo Print pages on different paper (Vytlačiť strany na rôzny papier) a potom kliknite na položku Settings (Nastavenia). b) Vyberte možnosť vytlačenia prázdnej alebo predtlačenej prednej titulnej strany, zadnej titulnej strany alebo obidvoch. Prípadne vyberte možnosť vytlačenia prvej alebo poslednej strany na odlišný papier. c) Vyberte možnosti z rozbaľovacích zoznamov Paper source (Zdroj papiera) a Paper type (Typ papiera) a potom kliknite na tlačidlo Add (Pridať). d) Kliknite na tlačidlo OK.
HP Color Laserjet CP2020 Nastavenie papiera a možností kvality