Časti vstavaného webového servera

Časti vstavaného webového servera


Nižšie uvedená tabuľka opisuje základné obrazovky vstavaného webového servera.


Karta alebo časť
Popis
Karta Status (Stav)
Poskytuje informácie o produkte, stave a konfigurácii.

Device Status (Stav zariadenia): Zobrazuje stav produktu a zostávajúcu životnosť spotrebného materiálu HP, pričom 0 % označuje, že sa dosiahol odhadovaný koniec životnosti spotrebného materiálu.

Supplies Status (Stav spotrebného materiálu): Zobrazuje stav produktu a zostávajúcu životnosť spotrebného materiálu HP, pričom 0 percent označuje, že sa dosiahol koniec odhadovanej životnosti spotrebného materiálu. Táto strana obsahuje aj čísla dielov spotrebného materiálu.

Device Configuration (Konfigurácia zariadenia): Zobrazuje informácie, ktoré sa nachádzajú na konfiguračnej stránke produktu.

Network Summary (Prehľad siete): Zobrazuje informácie, ktoré sa nachádzajú na stránke sieťovej konfigurácie produktu.

Print Info Pages (Tlač informačných stránok): Umožní vám vytlačiť zoznamy písiem PCL, PCL6, PS a stránku so stavom spotrebného materiálu, ktorú vytvorí produkt.

Color Usage Job Log (Denník použitia farby v úlohe): Zobrazuje používateľské farebné tlačové úlohy na základe úloha za úlohou.

Event log (Protokol udalostí): Zobrazuje zoznam všetkých udalostí a chýb produktu.

Tlačidlo Support (Podpora): Poskytuje prepojenie na stránku podpory produktu. Tlačidlo Support (Podpora) môže byť chránené heslom. Pozrite si časť Nastavenie hesla.

Tlačidlo Shop for Supplies (Nakúpiť spotrebný materiál): Poskytuje prepojenie na stránku, kde si môžete objednať spotrebný materiál pre produkt. Tlačidlo Shop for Supplies (Nakúpiť spotrebný materiál) môže byť chránené heslom. Pozrite si časť Nastavenie hesla.
Karta Settings (Nastavenia)
Poskytuje možnosť konfigurovať produkt pre váš počítač.

Device Information (Informácie o zariadení): Umožní vám pomenovať produkt a priradiť k nemu číslo aktíva. Zadajte názov pre primárny kontakt, ktorý obdrží informácie o produkte.

Paper Handling (Manipulácia s papierom): Umožní vám zmeniť predvolené nastavenia pre narábanie produktu s papierom.

Printing (Tlač): Umožní vám zmeniť predvolené hodnoty tlače produktu

PCL 5c: Umožní vám zmeniť predvolené hodnoty PCL 5c produktu.

PostScript: Umožní vám zmeniť predvolené hodnoty PostScript produktu.

Print Quality (Kvalita tlače): Umožní vám zmeniť predvolené hodnoty kvality tlače produktu, a to vrátane nastavení kalibrácie.

Print Density (Hustota tlače): Umožní vám zmeniť hodnoty kontrastu, označení, stredných odtieňov a tieňov pre každý spotrebný materiál.

Paper Types (Typy papiera): Umožní vám nakonfigurovať tlačové režimy, ktoré zodpovedajú typom médií, ktoré produkt môže použiť.

System Setup (Nastavenie systému): Umožní vám zmeniť predvolené hodnoty systému pre produkt.

Service (Servis): Umožní vám začať proces čistenia na produkte.

Tlačidlo Support (Podpora): Poskytuje prepojenie k stránke podpory produktu. Tlačidlo Support (Podpora) môže byť chránené heslom.

Tlačidlo Shop for Supplies (Nakúpiť spotrebný materiál): Poskytuje prepojenie k stránke, kde môžete objednať spotrebný materiál pre produkt. Tlačidlo Shop for Supplies (Nakúpiť spotrebný materiál) môže byť chránené heslom.
HP Color Laserjet CP2020 note Časti vstavaného webového servera POZNÁMKA:

Karta Settings (Nastavenia) môže byť chránená heslom. Pozrite si časť Nastavenie hesla. Ak je produkt v sieti, pred zmenou nastavení na tejto karte sa vždy obráťte na správcu tlačiarne.

Karta Networking (Sieťová práca)
Poskytuje možnosť zmeniť nastavenia siete pre váš počítač.
Správcovia siete môžu túto kartu použiť na ovládanie sieťových nastavení produktu, keď je produkt pripojený k sieti založenej na protokoloch IP.
HP Color Laserjet CP2020 note Časti vstavaného webového servera POZNÁMKA:

Karta Networking (Sieťová práca) môže byť chránená heslom. Pozrite si časť Nastavenie hesla.

HP Color Laserjet CP2020 Časti vstavaného webového servera