Tlač, keď kazeta dosiahla odhadovaný koniec životnosti

Tlač, keď kazeta dosiahla odhadovaný koniec životnosti


Keď sa blíži koniec životnosti tlačovej kazety, zobrazí sa správa Order Supplies (Objednať spotrebný materiál). Správa Replace supplies (Vymeniť spotrebný materiál) sa zobrazí, keď tlačová kazeta dosiahla svoj odhadovaný koniec životnosti. Na zaistenie optimálnej kvality tlače odporúča spoločnosť HP vymeniť tlačovú kazetu po zobrazení správy Replace supplies (Vymeniť spotrebný materiál). Problémy s kvalitou tlače sa môžu vyskytnúť, keď používate kazetu, ktorá dosiahla svoj odhadovaný koniec životnosti, čo má za následok mrhanie tlačovými médiami a tonerom iných kaziet. Výmenou tlačovej kazety po zobrazení správy Replace supplies (Vymeniť spotrebný materiál) môžete zabrániť tomuto mrhaniu.

Funkcia Pokračovať automaticky v programe HP ToolboxFX umožňuje, aby produkt pokračoval pomocou tlačovej kazety, ktorá dosiahla odporúčaný bod výmeny.

HP Color Laserjet CP2020 warning Tlač, keď kazeta dosiahla odhadovaný koniec životnosti VAROVANIE!

Použitie funkcie Pokračovať automaticky môže mať za následok neuspokojivú kvalitu tlače.

HP Color Laserjet CP2020 warning Tlač, keď kazeta dosiahla odhadovaný koniec životnosti VAROVANIE!

Pokiaľ sa spotrebný materiál HP používa v režime potlačenia upozornenia na minutú kazetu, všetky chyby tlače alebo zlyhania spotrebného materiálu, ktoré sa vyskytnú, sa nebudú považovať za chyby materiálu ani spracovania spotrebného materiálu, na ktoré sa vzťahuje vyhlásenie spoločnosti HP o záruke na tlačové kazety. Informácie o záruke nájdete v časti Vyhlásenie o obmedzenej záruke na tlačové kazety.

Funkciu Pokračovať automaticky môžete kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť a nemusíte ju opätovne zapnúť, keď nainštalujete novú tlačovú kazetu. Keď je funkcia Pokračovať automaticky zapnutá, produkt automaticky pokračuje v tlači, keď tlačová kazeta dosiahne odporúčanú úroveň výmeny. Kým sa tlačová kazeta používa v režime potlačenia upozornenia, zobrazí sa správa Replace Supplies Override In Use (Používa sa potlačenie upozornenia na výmenu spotrebného materiálu). Keď vymieňate tlačovú kazetu za nový spotrebný materiál, produkt vypne režim potlačenia upozornenia, kým ďalšia tlačová kazeta nedosiahne odporúčanú úroveň pre výmenu.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie potlačenia upozornenia na minutú kazetu
1.
Otvorte program HP ToolboxFX.
2.
Kliknite na priečinok Nastavenia zariadenia a potom kliknite na stránku Nastavenie systému.
3.
Vedľa položky Pokračovať automaticky vyberte možnosť Zap., aby ste funkciu zapli. Vyberte možnosť Vyp., aby ste funkciu vypli.
Zapnutie alebo vypnutie funkcie potlačenia upozornenia na minutú kazetu na ovládacom paneli
1.
V ponuke ovládacieho panela stlačte tlačidlo OK.
2.
Pomocou tlačidla ľavej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Tlač, keď kazeta dosiahla odhadovaný koniec životnosti) alebo pravej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Tlač, keď kazeta dosiahla odhadovaný koniec životnosti) vyberte položku System setup (Nastavenie systému) a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidla ľavej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Tlač, keď kazeta dosiahla odhadovaný koniec životnosti) alebo pravej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Tlač, keď kazeta dosiahla odhadovaný koniec životnosti) vyberte položku Print quality (Kvalita tlače) a potom stlačte tlačidlo OK.
4.
Pomocou tlačidla ľavej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Tlač, keď kazeta dosiahla odhadovaný koniec životnosti) alebo pravej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Tlač, keď kazeta dosiahla odhadovaný koniec životnosti) vyberte položku Replace supplies (Vymeniť spotrebný materiál) a potom stlačte tlačidlo OK.
5.
Výberom možnosti Override out (Potlačenie až do minutia) zapnite túto funkciu. Výberom možnosti Stop at out (Zastaviť pri minutí) ju vypnite.
HP Color Laserjet CP2020 Tlač, keď kazeta dosiahla odhadovaný koniec životnosti