Poradie dôležitosti pre nastavenia tlače

Poradie dôležitosti pre nastavenia tlače


Zmeny v nastavení tlače sú zoradené podľa dôležitosti v závislosti od toho, ktoré nastavenia sa menia:

HP Color Laserjet CP2020 note Poradie dôležitosti pre nastavenia tlače POZNÁMKA:

Názvy príkazov a dialógových okien sa môžu meniť v závislosti od softvéru.


dialógové okno Page Setup (Nastavenie strany): Kliknite na tlačidlo Page Setup (Nastavenie strany) alebo na podobný príkaz v ponuke File (Súbor) v programe, s ktorým pracujete pri otváraní tohto dialógového okna. Zmeny v nastavení, ktoré urobíte v tomto dialógovom okne, majú prednosť pred zmenami urobenými kdekoľvek inde.

dialógové okno Print (Tlač): Kliknite na tlačidlo Print (Tlač), Print Setup (Nastavenie tlače) alebo na podobný príkaz v ponuke File (Súbor) v programe, v ktorom pracujete pri otváraní tohto dialógového okna. Zmeny v nastavení, ktoré urobíte v dialógovom okne Print (Tlač), majú nižšiu prioritu a neprepíšu zmeny, ktoré urobíte v dialógovom okne Page Setup (Nastavenie strany).

Dialógové okno Printer Properties (Vlastnosti tlačiarne) (ovládač tlačiarne): Kliknutím na tlačidlo Properties (Vlastnosti) v dialógovom okne Print (Tlačiť) otvoríte ovládač tlačiarne. Zmena v nastaveniach v dialógovom okne Printer Properties (Vlastnosti tlačiarne) neprepíše nastavenia zadané na iných miestach softvéru tlačiarne.

Predvolené nastavenia ovládača tlačiarne: Predvolené nastavenia ovládača tlačiarne určujú nastavenia použité pri všetkých tlačových úlohách, pokiaľ nedôjde k zmene nastavení v dialógových oknách Page Setup (Nastavenie strany), Print (Tlačiť) alebo Printer Properties (Vlastnosti tlačiarne).

Nastavenia ovládacieho panela tlačiarne: Zmeny nastavení na ovládacom paneli tlačiarne majú nižšiu prioritu ako zmeny zadané v ktorejkoľvek inej časti.
HP Color Laserjet CP2020 Poradie dôležitosti pre nastavenia tlače