Ovládací panel a výstražné stavy o stave

Ovládací panel a výstražné stavy o stave


Správy na ovládacom paneli naznačujú aktuálny stav produktu alebo situácie, ktoré môžu vyžadovať činnosť.

Výstražné správy o stave sa zobrazia na obrazovke počítača (okrem správ na ovládacom paneli) v prípade, že sa vyskytli určité problémy s produktom. Ak je dostupná výstražná správa o stave, v nasledujúcej tabuľke je v stĺpci Výstraha o stave uvedený symbol HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ovládací panel a výstražné stavy o stave.

Správy na ovládacom paneli sa objavujú dočasne a môžu vyžadovať potvrdenie správy stlačením tlačidla OK, aby sa pokračovalo v tlači alebo stlačením tlačidla X, aby sa úloha zrušila. Pri určitých správach sa môže stať, že úloha sa nedotlačí, alebo sa môže ovplyvniť kvalita tlače. Ak sa správa vzťahuje na tlač a funkcia automatického pokračovania je zapnutá, produkt sa pokúsi pokračovať v tlačovej úlohe bez potvrdenia potom, čo sa na 10 sekúnd zobrazilo varovanie.

Pri niektorých správach môže reštartovanie produktu problém napraviť. Ak kritická chyba pretrváva, produkt bude možno potrebné opraviť.

Výstraha o stave
Správy na ovládacom paneli
Popis
Odporúčaná činnosť
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ovládací panel a výstražné stavy o stave
<Color> in wrong position (<Farba> na nesprávnej pozícii)
Tlačová kazeta je nainštalovaná do nesprávnej zásuvky.
Skontrolujte, či sú všetky tlačové kazety v správnych zásuvkách. Spredu dozadu sú tlačové kazety nainštalované v tomto poradí: čierna, azúrová, purpurová a žltá.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ovládací panel a výstražné stavy o stave
10.00.XX Supply Error (10.00.XX Chyba spotrebného materiálu)
Zdrojovú pamäť jednej z tlačových kaziet nemožno prečítať alebo chýba.

10.0000 = chyba zdrojovej pamäte čiernej kazety

10.0001 = chyba zdrojovej pamäte azúrovej kazety

10.0002 = chyba zdrojovej pamäte purpurovej kazety

10.0003 = chyba zdrojovej pamäte žltej kazety
Preinštalujte tlačovú kazetu.
Vypnite produkt a znovu ho zapnite.
Ak sa problém nevyriešil, vymeňte kazetu.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ovládací panel a výstražné stavy o stave
10.10.XX Supply Error (10.10.XX Chyba spotrebného materiálu)

10.1000 = chýba zdrojová pamäť čiernej kazety

10.1001 = chýba zdrojová pamäť azúrovej kazety

10.1002 = chýba zdrojová pamäť purpurovej kazety

10.1003 = chýba zdrojová pamäť žltej kazety
Skontrolujte elektronický štítok. Ak je zlomený alebo poškodený, vymeňte kazetu.
Overte, či je kazeta nainštalovaná na správnom mieste.
Vyberte a opätovne nainštalujte kazetu a potom pripojte produkt k napájaciemu cyklu.
Ak sa chyba týka farebnej kazety, skúste ju vymeniť za inú farebnú kazetu v zásuvke. Ak sa zobrazí rovnaké hlásenie, ide o problém s motorom. Ak sa zobrazí iné hlásenie s označením 10.10.XX, vymeňte kazetu.
49 Error (49 Chyba)
Turn off then on (Vypnite a následne zapnite)
Produkt zaznamenal vnútornú chybu.
Vypnite produkt, počkajte najmenej 30 sekúnd, potom zapnite napájanie a počkajte na spustenie produktu.
V prípade, že používate prepäťovú ochranu, odpojte ju. Pripojte produkt priamo k sieťovej zásuvke. Zapnite napájanie produktu.
Ak správa pretrváva, obráťte sa na podporu spoločnosti HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ovládací panel a výstražné stavy o stave
50.X Fuser Error (50.X Chyba natavovacej jednotky)
Turn off then on (Vypnite a následne zapnite)
Produkt zaznamenal chybu natavovacej jednotky.
Vypnite napájanie produktu, počkajte najmenej 30 sekúnd, potom zapnite napájanie a počkajte na spustenie produktu.
Vypnite produkt, počkajte najmenej 25 minút a potom ho zapnite.
V prípade, že používate prepäťovú ochranu, odpojte ju. Pripojte produkt priamo k sieťovej zásuvke. Zapnite napájanie produktu.
Ak správa pretrváva, obráťte sa na podporu spoločnosti HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ovládací panel a výstražné stavy o stave
51.XX Error (54.XX Chyba)
Turn off then on (Vypnite a následne zapnite)
Produkt zaznamenal vnútornú chybu hardvéru.
Vypnite napájanie produktu, počkajte najmenej 30 sekúnd, potom zapnite napájanie a počkajte na spustenie produktu.
V prípade, že používate prepäťovú ochranu, odpojte ju. Pripojte produkt priamo k sieťovej zásuvke. Produkt opäť zapnite.
Ak správa pretrváva, obráťte sa na podporu spoločnosti HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ovládací panel a výstražné stavy o stave
54.XX Error (54.XX Chyba)
Turn off then on (Vypnite a následne zapnite)
Produkt zaznamenala chybu jedného z vnútorných snímačov.

54.15 = žltá

54.16 = purpurová

54.17 = azúrová

54.18 = čierna
1.
Otvorte dvierka k zásuvke na kazetu a zásuvku vysuňte.
2.
Skontrolujte biely mechanizmus na príslušnej kazete. Nachádza sa na pravej strane kazety.
3.
Pomaly zatláčajte mechanizmus dnu a von. Pri zatláčaní sa nadvihne čierny indikátor. Mal by sa plynulo pohybovať. Ak tomu tak nie je, pokračujte v zatláčaní, aby ste uvoľnili všetky možné prekážky.
4.
Zatlačte zásuvku na kazetu a zatvorte dvierka.
Ak správa pretrváva, obráťte sa na podporu spoločnosti HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ovládací panel a výstražné stavy o stave
55.X Error (59.X Chyba)
Turn off then on (Vypnite a následne zapnite)
Produkt zaznamenal vnútornú chybu.
Vypnite napájanie produktu, počkajte najmenej 30 sekúnd, potom zapnite napájanie a počkajte na spustenie produktu.
V prípade, že používate prepäťovú ochranu, odpojte ju. Pripojte produkt priamo k sieťovej zásuvke. Zapnite napájanie produktu.
Ak správa pretrváva, obráťte sa na podporu spoločnosti HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ovládací panel a výstražné stavy o stave
57.X Fan Error (57.X Chyba ventilátora)
Turn off then on (Vypnite a následne zapnite)
Produkt zaznamenal problém vnútorného ventilátora.
Vypnite napájanie produktu, počkajte najmenej 30 sekúnd, potom zapnite napájanie a počkajte na spustenie produktu.
V prípade, že používate prepäťovú ochranu, odpojte ju. Pripojte produkt priamo k sieťovej zásuvke. Zapnite napájanie produktu.
Ak správa pretrváva, obráťte sa na podporu spoločnosti HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ovládací panel a výstražné stavy o stave
59.X Error (59.X Chyba)
Turn off then on (Vypnite a následne zapnite)
Produkt zaznamenala problém jedného z motorov.
Vypnite napájanie produktu, počkajte najmenej 30 sekúnd, potom zapnite napájanie a počkajte na spustenie produktu.
V prípade, že používate prepäťovú ochranu, odpojte ju. Pripojte produkt priamo k sieťovej zásuvke. Zapnite napájanie produktu.
Ak správa pretrváva, obráťte sa na podporu spoločnosti HP.
79 Error (79 Chyba)
Turn off then on (Vypnite a následne zapnite)
Produkt zaznamenal vnútornú chybu firmvéru.
Vypnite napájanie produktu, počkajte najmenej 30 sekúnd, potom zapnite napájanie a počkajte na spustenie produktu.
V prípade, že používate prepäťovú ochranu, odpojte ju. Pripojte produkt priamo k sieťovej zásuvke. Zapnite napájanie produktu.
Ak správa pretrváva, obráťte sa na podporu spoločnosti HP.
79 Service Error (79 Servisná chyba)
Turn off then on (Vypnite a následne zapnite)
Nainštalovaná nekompatibilná pamäť DIMM.
1.
Vypnite napájanie produktu.
2.
Nainštalujte pamäť DIMM, ktorú produkt podporuje. Zoznam podporovaných pamätí DIMM nájdete v časti Servis a podpora. Pokyny na inštaláciu pamäte DIMM nájdete v časti Inštalácia pamäte a pamäťových modulov DIMM s písmom.
3.
Produkt zapnite.
Ak správa pretrváva, obráťte sa na podporu spoločnosti HP.
Device error (Chyba zariadenia)
Press [OK] (Stlačte tlačidlo [OK])
Vyskytla sa interná chyba.
Na pokračovanie v úlohe stlačte tlačidlo OK.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ovládací panel a výstražné stavy o stave
Front Door open (Dvierka sú otvorené)
Nie sú zatvorené predné dvierka produktu.
Zatvorte dvierka.
Genuine HP supply installed (Nainštalovaný originálny spotrebný materiál HP)
Nainštaloval sa originálny spotrebný materiál značky HP. Táto správa sa zobrazí na krátky čas po nainštalovaní a potom ju nahradí správa Ready (Pripravené).
Nevyžaduje sa žiadne opatrenie.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ovládací panel a výstražné stavy o stave
Incorrect supplies (Nesprávny spotrebný materiál)
Viacero tlačových kaziet je nainštalovaných do nesprávnej zásuvky.
Skontrolujte, či sú všetky tlačové kazety v správnych zásuvkách. Spredu dozadu sú tlačové kazety nainštalované v tomto poradí: čierna, azúrová, purpurová a žltá.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ovládací panel a výstražné stavy o stave
Install <color> cartridge (Nainštalujte <farba> kazetu)
Kazeta buď nie je nainštalovaná vôbec, alebo je nainštalovaná nesprávne.
Nainštalujte tlačovú kazetu. Pozrite si časť Výmena tlačových kaziet.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ovládací panel a výstražné stavy o stave
Invalid driver (Neplatný ovládač)
Press [OK] (Stlačte tlačidlo [OK])
Používate nesprávny ovládač tlačiarne.
Zvoľte správny ovládač tlačiarne.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ovládací panel a výstražné stavy o stave
Jam in <location> (Zaseknutie na <miesto>)
Produkt zistil zaseknutie.
Odstráňte zaseknuté médium z miesta uvedeného v správe. Tlač úlohy by mala pokračovať. Ak nepokračuje, pokúste sa o opätovnú tlač úlohy.
Ak správa pretrváva, obráťte sa na podporu spoločnosti HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ovládací panel a výstražné stavy o stave
Jam in tray <X> (Zaseknutý papier v zásobníku X)
Odstráňte zaseknutý papier, potom stlačte Press [OK] (Stlačte tlačidlo [OK])
Produkt zistil zaseknutie.
Odstráňte zaseknuté médium z uvedeného miesta a potom stlačte tlačidlo OK.
Ak správa pretrváva, obráťte sa na podporu spoločnosti HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ovládací panel a výstražné stavy o stave
Load paper (Vložte papier)
Všetky zásobníky sú prázdne.
Vložte tlačové médiá.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ovládací panel a výstražné stavy o stave
Load tray # <TYPE> <SIZE> (Vložte papier do zásobníka č. <TYP> <VEĽKOSŤ>)
Zásobník je nakonfigurovaný pre typ média a veľkosť požadovanú tlačovou úlohou, ale zásobník je prázdny.
Vložte správne médium do zásobníka, alebo stlačte tlačidlo OK na použitie média v odlišnom zásobníku.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ovládací panel a výstražné stavy o stave
Load tray 1 <TYPE> <SIZE> (Vložte papier do zásobníka 1 <TYP> <VEĽKOSŤ>)
Nie sú nakonfigurované zásobníky pre typ média a veľkosť požadovanú tlačovou úlohou.
Vložte správne médium do zásobníka č. 1, alebo stlačte tlačidlo OK na použitie média v odlišnom zásobníku.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ovládací panel a výstražné stavy o stave
Load tray 1 plain <SIZE> (Vložte obyčajný papier do zásobníka 1 <VEĽKOSŤ>)
Cleaning mode (Režim čistenia) [OK] to start (Na spustenie režimu čistenia stlačte tlačidlo [OK])
Produkt je pripravený na spracovanie čistenia.
Do zásobníka č. 1 vložte papier určených rozmerov a potom stlačte tlačidlo OK.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ovládací panel a výstražné stavy o stave
Manual feed <TYPE> <SIZE> (Manuálne podávanie <TYP> <VEĽKOSŤ>)
Press [OK] (Stlačte tlačidlo [OK]) for available media (Stlačte tlačidlo [OK] pre dostupné médiá)
Produkt je nastavený do režimu ručného podávania.
Stlačte tlačidlo OK, aby ste vymazali správu alebo vložte správne médium do zásobníka č. 1.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ovládací panel a výstražné stavy o stave
Memory is low (Nedostatok pamäte)
Press [OK] (Stlačte tlačidlo [OK])
Try again later or turn off & on (Pokus zopakujte neskôr alebo vypnite a zapnite tlačiareň)
Pamäť tlačiarne je takmer plná.
Stlačte tlačidlo OK na dokončenie úlohy, alebo stlačte tlačidlo X na zrušenie úlohy.
Rozdeľte úlohu na menšie úlohy, ktoré obsahujú menej strán.
Informácie o zväčšení pamäte produktu nájdete v časti Inštalácia pamäte a pamäťových modulov DIMM s písmom.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ovládací panel a výstražné stavy o stave
Misprint (Chybná tlač)
Press [OK] (Stlačte tlačidlo [OK])
Tlačové médium sa oneskorilo počas prechodu cez produkt.
Stlačte tlačidlo OK, aby ste vymazali správu.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ovládací panel a výstražné stavy o stave
Non HP supply installed (Nainštalovaný spotrebný materiál inej značky ako HP)
Je nainštalovaný spotrebný materiál od iného výrobcu ako od spoločnosti HP.
Toto hlásenie je dočasné a po niekoľkých sekundách zmizne.
Ak veríte, že ste si zakúpili spotrebný materiál od spoločnosti HP, navštívte lokalitu www.hp.com/go/anticounterfeit.
Na servisné zásahy alebo opravy, ktoré sa vyžadujú v dôsledku používania spotrebného materiálu od iného výrobcu než spoločnosti HP, sa nevzťahuje záruka spoločnosti HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ovládací panel a výstražné stavy o stave
Odstráňte prepravné poistky zo všetkých kaziet
Na jednej alebo viacerých tlačových kazetách je nainštalovaný prepravný zámok tlačovej kazety.
Uistite sa, že žiadna tlačová kazeta neobsahuje prepravný zámok.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ovládací panel a výstražné stavy o stave
Odstráňte prepravný zámok z <farba> kazety
Je nainštalovaný prepravný zámok tlačovej kazety.
Uistite sa, že ste odpojili prepravný zámok tlačovej kazety.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ovládací panel a výstražné stavy o stave
Order <color> cartridge (Objednajte <farba> kazetu)
Blíži sa koniec životnosti určenej tlačovej kazety.
Objednajte určenú tlačovú kazetu. Tlač bude pokračovať, až kým sa neobjaví Replace <color> cartridge (Vymeňte <farba> kazetu).
Ďalšie informácie nájdete v časti Spotrebný materiál a príslušenstvo .
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ovládací panel a výstražné stavy o stave
Order supplies (Objednať spotrebný materiál)
Viacero položiek spotrebného materiálu je takmer minutých.
Skontrolujte mierky hladiny spotrebného materiálu na ovládacom paneli alebo vytlačte stránku stavu spotrebného materiálu, aby ste určili, ktoré kazety sú takmer minuté. Pozrite si časť Informačné strany.
Objednajte určené tlačové kazety. Tlač bude pokračovať, až kým sa neobjaví Replace <color> cartridge (Vymeňte <farba> kazetu).
Ďalšie informácie nájdete v časti Spotrebný materiál a príslušenstvo .
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ovládací panel a výstražné stavy o stave
Print failure (Zlyhanie tlače)
Press [OK] (Stlačte tlačidlo [OK]) If error repeats turn off then on (Ak sa chybové hlásenie zopakuje, produkt vypnite a následne zapnite)
Produkt nedokáže spracovať stranu.
V tlači úlohy môžete pokračovať stlačením tlačidla OK, avšak môže to ovplyvniť výstup.
Ak chyba pretrváva, produkt vypnite a znovu zapnite. Opätovne odošlite tlačovú úlohu.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ovládací panel a výstražné stavy o stave
Rear Door open (Dvierka sú otvorené)
Sú otvorené zadné dvierka tohto produktu.
Zatvorte dvierka.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ovládací panel a výstražné stavy o stave
Remove shipping material from rear door (Odstráňte prepravný materiál zo zadných dvierok)
Zo zadného valca neboli odstránené dve prepravné zámky.
Otvorte zadné dvierka a odstráňte prepravné zámky.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ovládací panel a výstražné stavy o stave
Replace <color> cartridge (Vymeňte <farba> kazetu)
Životnosť tlačovej kazety sa skončila.
Kazetu vymeňte. Pozrite si časť Výmena tlačových kaziet.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ovládací panel a výstražné stavy o stave
Replace supply (Vymeniť spotrebný materiál)
Override In Use (Používa sa potlačenie upozornenia)
V ponuke Print quality (Kvalita tlače) je položka Replace supplies (Vymeniť spotrebný materiál) nastavená na možnosť Override out (Potlačenie až do minutia).
Môžete pokračovať v tlači, kým nezaznamenáte zníženie kvality tlače.
Pozrite si časť Ponuka System setup (Nastavenie systému).
Ručná obojstranná tlač
Load tray # (Vložte papier do zásobníka č.)Press [OK] (Stlačte tlačidlo [OK])
Prvá strana ručnej obojstrannej tlače sa vytlačila a strany sa musia vložiť, aby sa vytlačila aj druhá strana.
Vložte stranu do uvedeného zásobníka so stranou na tlač smerujúcou nahor a hornou časťou strany smerujúcou od vás a potom stlačte tlačidlo OK.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ovládací panel a výstražné stavy o stave
Unexpected size in tray # (Neočakávaná veľkosť papiera v zásobníku č.)
Load [size] (Vložte [veľkosť]) Press [OK] (Stlačte tlačidlo [OK])
Produkt zistil tlačové médium v zásobníku, ktoré nezodpovedá konfigurácii pre zásobník.
Vložte do zásobníka správne médium alebo nakonfigurujte zásobník na veľkosť, akú ste vložili. Pozrite si časť Vložte papier a tlačové médiá.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ovládací panel a výstražné stavy o stave
Used <color> cartridge in use (Používa sa opotrebovaná <farba> kazeta)
Zaznamenala sa a prijala používaná tlačová kazeta.
Nevyžaduje sa žiadne opatrenie.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ovládací panel a výstražné stavy o stave
Used supplies in use (Používa sa opotrebovaný spotrebný materiál)
Sú nainštalované používané tlačové kazety.
Nevyžaduje sa žiadne opatrenie.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ovládací panel a výstražné stavy o stave
Used supply installed (Nainštalovaný použitý spotrebný materiál)
to accept, press OK – na potvrdenie stlačte tlačidlo Press [OK] (Stlačte tlačidlo [OK])
Je nainštalovaná používaná tlačová kazeta.
Na pokračovanie v tlači stlačte tlačidlo OK.
HP Color Laserjet CP2020 Ovládací panel a výstražné stavy o stave