Bežné príčiny zaseknutí

Bežné príčiny zaseknutí


Bežné príčiny zaseknutí1
Príčina
Riešenie
Vodiace lišty dĺžky a šírky papiera nie sú správne nastavené.
Upravte vodiace lišty tak, aby tesne priliehali k stohu papiera.
Médium nezodpovedá stanoveným technickým údajom.
Používajte iba médiá, ktoré zodpovedajú technickým údajom spoločnosti HP. Pozrite si časť Papier a tlačové médiá.
Používate médium, ktoré už bolo použité pri tlači alebo kopírovaní.
Nepoužívajte médium, ktoré už predtým bolo použité pri tlači alebo kopírovaní.
Vstupný zásobník je nesprávne vložený.
Zo vstupného zásobníka vyberte všetky zostávajúce médiá. Skontrolujte, či stoh médií nepresahuje značku maximálnej výšky médií v zásobníku. Pozrite si časť Vložte papier a tlačové médiá.
Médium je skrútené.
Vodiace lišty vstupného zásobníka nie sú správne nastavené. Nastavte ich tak, aby držali stoh pevne na mieste bez toho, aby sa ohýbal.
Médiá sa spájajú a lepia na seba.
Odstráňte médiá, ohnite ich, otočte o 180 stupňov alebo ich obráťte. Znovu vložte médiá do vstupných zásobníkov.
HP Color Laserjet CP2020 note Bežné príčiny zaseknutí POZNÁMKA:

Nevlňte papier. Vlnenie papiera môže spôsobiť vznik statickej elektriny, ktorá môže mať za následok zlepenie papiera.

Odstráňte médium skôr, ako sa vysunie do výstupného zásobníka.
Nevyberajte stránku skôr, ako sa úplne vysunie do výstupného zásobníka.
Médium je v zlom stave.
Vymeňte médium.
Valčeky interného zásobníka nepodávajú médiá.
Odstráňte horný hárok média. Ak je médium ťažšie ako 163 g/m2, môže sa stať, že ho valčeky zo zásobníka nevyberú.
Médium má drsné alebo zúbkované okraje.
Vymeňte médium.
Médium je perforované alebo reliéfne.
Perforované alebo reliéfne médium sa neoddeľuje jednoducho. Hárky vkladajte po jednom.
Papier nebol správne uskladnený.
Vymeňte papier v zásobníkoch. Papier by ste mali uskladniť v pôvodnom obale v kontrolovanom prostredí.

1 Ak sa papier v produkte aj naďalej zasekáva, obráťte sa na zákaznícku podporu spoločnosti HP alebo na autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre zariadenia HP.

HP Color Laserjet CP2020 Bežné príčiny zaseknutí