Smernice komisie FCC

Smernice komisie FCC


Na základe testov bolo uznané, že zariadenie vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa článku 15 predpisov FCC. Tieto limity sú určené tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením počas prevádzky v obývanej zóne. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu. Ak sa toto zariadenie neinštaluje a nepoužíva v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však záruka, že sa pri konkrétnej inštalácii rušenie neobjaví. Ak zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo sa dá dokázať vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame, aby ste sa pokúsili odstrániť rušenie niektorým z nasledovných opatrení:


zmenou orientácie alebo presunutím antény prijímača,

zväčšením vzdialenosti medzi zariadením a prijímačom,

pripojením zariadenia k zásuvke v inom obvode, než ku ktorému je pripojený prijímač,

konzultáciou problému s vaším predajcom alebo so skúseným rádiovým alebo televíznym technikom.
HP Color Laserjet CP2020 note Smernice komisie FCC POZNÁMKA:

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie tlačiarne, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou HP, môžu zrušiť oprávnenie používateľa na prevádzkovanie zariadenia.

Na dosiahnutie súladu s obmedzeniami triedy B predpisov FCC, článok 15, sa vyžaduje používanie tieneného kábla rozhrania.

HP Color Laserjet CP2020 Smernice komisie FCC