Odstránenie opotrebovaných zariadení používateľmi v domácnostiach v rámci Európskej únie

Odstránenie opotrebovaných zariadení používateľmi v domácnostiach v rámci Európskej únie


HP Color Laserjet CP2020 weee mark Odstránenie opotrebovaných zariadení používateľmi v domácnostiach v rámci Európskej únie

Tento symbol na produkte alebo jeho obale znamená, že produkt nesmiete zlikvidovať s ostatným domácim odpadom. Namiesto toho je vašou povinnosťou odovzdať opotrebované zariadenie na zberné miesto určené na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácia odpadových zariadení po ich odstránení pomáha šetriť prírodné zdroje a zaisťuje recykláciu spôsobom, ktorý chráni zdravie človeka a životné prostredie. Ak chcete získať informácie, kde môžete odovzdať vaše odpadové zariadenia, obráťte sa na najbližšiu mestskú pobočku, službu, poskytovatela odvozu domáceho odpadu alebo na obchod, kde ste produkt kúpili.
HP Color Laserjet CP2020 Odstránenie opotrebovaných zariadení používateľmi v domácnostiach v rámci Európskej únie