Licenčná zmluva pre koncového používateľa

Licenčná zmluva pre koncového používateľa


PRED POUŽÍVANÍM TOHTO SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE NASLEDOVNÉ: Táto licenčná zmluva pre koncového používateľa („licenčná zmluva“) je zmluvou medzi (a) vami (buď jednotlivcom alebo spoločnosťou, ktorú zastupujete) a (b) spoločnosťou Hewlett-Packard Company („HP“) a upravuje používanie tohto softvérového produktu („softvér“). Táto licenčná zmluva neplatí v prípade, že medzi vami a spoločnosťou HP alebo jej dodávateľmi softvéru bola uzatvorená osobitná licenčná zmluva, a to vrátane licenčnej zmluvy nachádzajúcej sa v elektronickej dokumentácii. Výraz „softvér“ sa môže vzťahovať na (i) súvisiace médiá, (ii) používateľskú príručku a ďalšie tlačené dokumenty a (iii) dokumentáciu „online“ alebo elektronickú dokumentáciu (spoločne označenú ako „používateľská dokumentácia“).

PRÁVA NA SOFTVÉR SÚ PONÚKANÉ LEN ZA PREDPOKLADU, ŽE SÚHLASÍTE SO VŠETKÝMI PODMIENKAMI TEJTO LICENČNEJ ZMLUVY. INŠTALÁCIOU, SKOPÍROVANÍM, PREVZATÍM ALEBO INÝM POUŽITÍM TOHTO SOFTVÉRU SÚHLASÍTE S PODMIENKAMI LICENČNEJ ZMLUVY. AK TÚTO LICENČNÚ ZMLUVU NEAKCEPTUJETE, SOFTVÉR NEINŠTALUJTE, NEPREBERAJTE A ANI INÝM SPÔSOBOM NEPOUŽÍVAJTE. AK STE SOFTVÉR KÚPILI, ALE NESÚHLASITE S TOUTO LICENČNOU ZMLUVOU, DO ŠTRNÁSTICH DNÍ HO VRÁŤTE TAM, KDE STE HO ZAKÚPILI A BUDE VÁM VYPLATENÁ JEHO KÚPNA CENA. AK JE SOFTVÉR NAINŠTALOVANÝ ALEBO POSKYTNUTÝ AJ S INÝM PRODUKTOM SPOLOČNOSTI HP, MÔŽETE VRÁTIŤ CELÝ NEPOUŽITÝ PRODUKT.

1. SOFTVÉR TRETÍCH STRÁN. Okrem softvéru, ktorý je vlastníctvom spoločnosti HP („softvér spoločnosti HP“), môže byť súčasťou tohto softvéru aj softvér poskytnutý na základe licencie od tretích strán („softvér tretích strán“ a „licencia od tretích strán“). Softvér tretích strán je vám poskytnutý na základe podmienok uvedených v súvisiacej licencii od tretích strán. Licencia od tretích strán sa vo všeobecnosti nachádza v príslušnom súbore, napríklad license.txt. Ak licenciu od tretích strán nemôžete nájsť, mali by ste sa obrátiť na podporu spoločnosti HP. Ak niektorá z licencií od tretích strán poskytuje prístup k zdrojovému kódu (napríklad všeobecná verejná licencia GNU) a predmetný zdrojový kód nie je súčasťou softvéru, informácie o získaní takéhoto zdrojového kódu nájdete na stránkach podpory daného produktu na webovej lokalite spoločnosti HP (hp.com).

2. LICENČNÉ PRÁVA. V prípade, že splníte všetky podmienky tejto licenčnej zmluvy, získate nasledujúce práva:

a. Používanie. Spoločnosť HP vám udeľuje licenciu na používanie jednej kópie tohto softvéru. „Používanie“ znamená inštalovanie, kopírovanie, ukladanie, nahrávanie, spúšťanie alebo zobrazovanie softvéru spoločnosti HP. Softvér spoločnosti HP nesmiete upravovať ani deaktivovať jeho licenčné alebo ovládacie funkcie. Ak spoločnosť HP poskytuje tento softvér na používanie so zobrazovacím alebo tlačovým produktom (napríklad, ak softvérom je ovládač tlačiarne, firmvér alebo doplnok), softvér spoločnosti HP môžete používať iba s týmto produktom („produkt spoločnosti HP“). Ďalšie obmedzenia týkajúce sa používania sa môžu nachádzať v používateľskej dokumentácii. Na účely používania nesmiete oddeľovať časti softvéru spoločnosti HP. Nemáte právo distribuovať softvér spoločnosti HP.

b. Kopírovanie. Právo na kopírovanie znamená, že môžete robiť archívne alebo záložné kópie softvéru tak, aby každá kópia obsahovala všetky pôvodné vlastnícke upozornenia softvéru a bola použitá len na účely zálohovania.

3. INOVÁCIE. Ak chcete softvér spoločnosti HP použiť ako inováciu, aktualizáciu alebo doplnok (spoločne označované ako „inovácia“), musíte byť najprv vlastníkom licencie na pôvodný softvér spoločnosti HP, ktorý je spoločnosťou HP odsúhlasený na inováciu. Ak inovácia nahrádza pôvodný softvér spoločnosti HP, tak ho potom už ďalej nemôžete používať. Ak spoločnosť HP v súvislosti s inováciou neposkytne iné podmienky, tak táto licenčná zmluva sa bude vzťahovať na všetky inovácie. V prípade, že dôjde k rozporu medzi touto licenčnou zmluvou a inými podmienkami, tieto iné podmienky budú mať prednosť.

4. PREVOD SOFTVÉRU.

a. Prevod softvéru tretej strane. Pôvodný koncový používateľ softvéru spoločnosti HP môže uskutočniť jednorazový prevod softvéru spoločnosti HP na iného koncového používateľa. Každý prevod bude obsahovať všetky súčasti softvéru, médiá, používateľskú dokumentáciu, túto licenčnú zmluvu a v prípade výskytu aj certifikát pravosti. Pri prevode nesmie ísť o nepriamy prevod, napríklad prostredníctvom inej osoby. Pred prevodom musí koncový používateľ, ktorý prijíma prevádzaný softvér, súhlasiť s touto licenčnou zmluvou. Prevedením softvéru spoločnosti HP vaša licencia automaticky končí.

b. Obmedzenia. Softvér spoločnosti HP nesmiete poskytovať na základe nájomnej alebo lízingovej zmluvy a ani ho požičiavať. Softvér spoločnosti HP nesmiete používať ani na spoločné komerčné zdieľanie alebo využívanie na kancelárske účely. Okrem prípadov výslovne uvedených v tejto licenčnej zmluve nesmiete na softvér spoločnosti HP udeľovať licencie, nesmiete ho postupovať a ani iným spôsobom prevádzať.

5. VLASTNÍCKE PRÁVA. Všetky duševné vlastnícke práva na softvér a používateľskú dokumentáciu vlastní spoločnosť HP alebo jej dodávatelia a sú chránené zákonmi, ku ktorým patria príslušné zákony na ochranu autorských práv, obchodného tajomstva, patentov a ochranných známok. Zo softvéru nesmiete odstrániť žiadne označenia produktu, upozornenia na autorské práva alebo vlastnícke obmedzenia.

6. OBMEDZENIE DEKÓDOVANIA. Softvér spoločnosti HP nesmiete dekódovať, dekompilovať ani rozkladať, okrem zákonom povolených prípadov a v rozsahu, ktorý príslušné zákony umožňujú.

7. SÚHLAS S POUŽITÍM ÚDAJOV. Spoločnosť HP a jej pobočky môžu zbierať a používať technické informácie, ktoré im poskytnete v súvislosti s (i) používaním softvéru alebo produktu spoločnosti HP alebo (ii) prijatím služieb podpory týkajúcich sa softvéru alebo produktu spoločnosti HP. S týmito informáciami sa bude narábať v súlade s pravidlami spoločnosti HP o ochrane súkromia. Spoločnosť HP takéto informácie nepoužije spôsobom, ktorý by vás osobne identifikoval, okrem prípadov nutných na zlepšenie použitia produktu alebo poskytnutie služieb podpory.

8. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI. Celková zodpovednosť spoločnosti HP a jej dodávateľov vyplývajúca z tejto licenčnej zmluvy a zároveň váš výhradný nárok na odstránenie škôd na základe tejto licenčnej zmluvy je len do výšky sumy, ktorú ste skutočne zaplatili za produkt alebo do sumy 5,00 USD, a to bez ohľadu na prípadné škody, ktoré vám mohli vzniknúť. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU UMOŽNENOM PLATNOU LEGISLATÍVOU NEBUDÚ SPOLOČNOSŤ HP ANI JEJ DODÁVATELIA V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÍ ZA ŠPECIFICKÉ, NÁHODNÉ, NEPRIAME ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE STRATY ZISKU, ÚDAJOV, PRERUŠENIA ČINNOSTI, POŠKODENIA ZDRAVIA ALEBO STRATY SÚKROMIA) TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA ALEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAŤ SOFTVÉR, AJ KEĎ SPOLOČNOSŤ HP ALEBO JEJ DODÁVATEĽ BOLI POUČENÍ O MOŽNOSTI VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD A VYŠŠIE UVEDENÉ ODSTRÁNENIE ŠKÔD NESPLNILO SVOJ HLAVNÝ ÚČEL. Niektoré štáty alebo právne systémy nepovoľujú výnimky alebo obmedzenia náhodných alebo následných škôd a preto sa vyššie uvedené obmedzenia nemusia na vás vzťahovať.

9. ŠTÁTNI ZÁKAZNÍCI V USA. Pre štátne inštitúcie v USA platí, že licencie na komerčný počítačový softvér, dokumentáciu k počítačovému softvéru a technické údaje pre komerčné položky sú poskytované na základe príslušnej komerčnej licenčnej zmluvy spoločnosti HP v súlade s predpismi FAR 12.211 a FAR 12.212.

10. SÚLAD S VÝVOZNÝMI ZÁKONMI. Budete dodržiavať všetky zákony, pravidlá a predpisy (i) týkajúce sa vývozu alebo dovozu softvéru alebo (ii) obmedzujúce používanie softvéru vrátane všetkých obmedzení týkajúcich sa šírenia jadrových, chemických alebo biologických zbraní.

11. VYHRADENIE PRÁV. Spoločnosť HP a jej dodávatelia si vyhradzujú všetky práva, ktoré vám neboli touto licenčnou zmluvou výslovne priznané.

(c) 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Rev. 11/06

HP Color Laserjet CP2020 Licenčná zmluva pre koncového používateľa