Ponuka System setup (Nastavenie systému)

Ponuka System setup (Nastavenie systému)


Použite túto ponuku, aby ste vytvorili základné nastavenia produktu. Ponuka System setup (Nastavenie systému) má viacero podponúk. Každá z nich je opísaná v nasledujúcej tabuľke.


Položka ponuky
Položka podponuky
Položka podponuky
Popis
Language (Jazyk)
   
Vyberie jazyk pre správy na displeji ovládacieho panelu a správy o produkte.
Paper setup (Nastavenie papiera)
Def. paper size (Def. veľkosť papiera)
Letter
A4
Legal
Vyberie veľkosť pre tlač interných správ alebo akejkoľvek tlačovej úlohy, v ktorej nie je určená veľkosť.
 
Def. paper type (Def. typ papiera)
Objaví sa zoznam dostupných typov médií.
Vyberte typ média pre tlač interných správ alebo akúkoľvek tlačovú úlohu, ktorá neurčuje typ.
 
Tray 1 (Zásobník 1)
Paper size (Veľkosť papiera)
Paper type (Typ papiera)
V zozname dostupných veľkostí a typov vyberte predvolenú veľkosť a typ pre zásobník 1.
 
Tray 2 (Zásobník 2)
Paper size (Veľkosť papiera)
Paper type (Typ papiera)
Zvolí predvolenú veľkosť a typ pre zásobník 2 zo zoznamu dostupných veľkostí a typov.
 
Tray 3 (Zásobník 3)
Paper size (Veľkosť papiera)
Paper type (Typ papiera)
Ak je nainštalovaný voliteľný zásobník 3, v zozname dostupných veľkostí a typov vyberte preň predvolenú veľkosť a typ.
 
Paper out action (Činnosť pri minutí papiera)
Wait forever (Čakať stále)
Override (Vyradiť)
Cancel (Zrušiť)
Vyberte, ako by mal produkt reagovať, keď tlačová úloha vyžaduje veľkosť alebo typ, ktorý nie je dostupný, alebo ak je určený zásobník prázdny.
Vyberte možnosť Wait forever (Čakať stále), aby produkt čakal, kým nevložíte správne médiá a nestlačíte OK. Toto je predvolené nastavenie.
Ak chcete tlačiť na inú veľkosť alebo typ po zadanom oneskorení, vyberte možnosť Override (Vyradiť).
Vyberte možnosť Cancel (Zrušiť), aby sa po určenom oneskorení tlačová úloha automaticky zrušila.
Ak vyberiete možnosť Override (Vyradiť) alebo Cancel (Zrušiť), ovládací panel vás vyzve, aby ste určili počet sekúnd oneskorenia. Stlačením tlačidla šípka doprava (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Ponuka System setup (Nastavenie systému)) pridajte čas (maximálne 3 600 sekúnd) a stlačením tlačidla šípka doľava (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Ponuka System setup (Nastavenie systému)) ho uberte.
Print quality (Kvalita tlače)
Restrict color (Obmedziť farbu)
Enable color (Povoliť farbu)
Disable color (Zakázať farbu)
Výberom možnosti Enable color (Povoliť farbu) umožníte, aby sa v závislosti od konkrétnej úlohy tlačilo monochromaticky (čiernobielo) alebo farebne. Toto je predvolené nastavenie.
Ak chcete zakázať farebnú tlač, vyberte možnosť Disable color (Zakázať farbu). Všetky úlohy sa vytlačia monochromaticky (čiernobielo). Niektoré interné stránky sa aj napriek tomu vytlačia farebne.
 
Calibrate color (Kalibrovať farbu)
After power on (Po zapnutí)
Calibrate now (Kalibrovať teraz)
After power on (Po zapnutí): vyberte, kedy po zapnutí má produkt vykonať kalibráciu. Predvolené výrobné nastavenie je 15 minút.
Calibrate now (Kalibrovať teraz): produkt vykoná kalibráciu okamžite. Ak sa úloha spracováva, produkt vykoná kalibráciu po jej dokončení. Ak sa zobrazí správa o chybe, budete ju musieť najskôr odstrániť.
 
Cartridge low (Kazeta je takmer prázdna)
(1-20)
Percentuálna prahová hodnota určí, kedy začne produkt hlásiť nízky stav tonera. Správa sa zobrazí na displeji ovládacieho panela alebo pomocou kontrolky LED tonera (ak sa na tlačiarni nachádza).
 
Replace supplies (Vymeniť spotrebný materiál)
Override out (Potlačenie až do minutia)
Stop at out (Zastaviť pri minutí)
Override out (Potlačenie až do minutia): ak produkt zistí, že sa skončila odhadovaná životnosť tlačovej kazety, výberom tohto nastavenia môžete pokračovať v tlači. Používanie tejto možnosti bude mať eventuálne za následok neprijateľnú kvalitu tlače. Zvážte zadováženie náhradnej kazety pre prípad, keď bude kvalita tlače neprijateľná.
Stop at out (Zastaviť pri minutí): ak produkt zistí, že sa skončila odhadovaná životnosť tlačovej kazety, výberom tohto nastavenia môžete zastaviť tlač. Toto je predvolené nastavenie. Tlač za tento bod môžete uskutočniť pomocou Override out (Potlačenie až do minutia). Spotrebný materiál sa nemusí teraz vymeniť, pokiaľ nebude kvalita tlače už neprijateľná.
Informácia o zostávajúcom toneri nie je dostupná, keď tlačíte v režime Override out (Potlačenie až do minutia).
Potom, čo spotrebný materiál HP dosiahol koniec svojej odhadovanej životnosti, skončila sa tiež záruka Premium Protection od spoločnosti HP na daný spotrebný materiál. Informácie o záruke nájdete v časti Vyhlásenie o obmedzenej záruke na tlačové kazety.
 
Color Supply Out (Minul sa farebný spotrebný materiál)
Stop Printing (Zastaviť tlač) (predvolené)
Continue Black (Pokračovať s čiernym)
Stop Printing (Zastaviť tlač): ak produkt zistí, že farebná kazeta dosiahla odhadovaný koniec svojej životnosti, prestane tlačiť. Toto je predvolené nastavenie.
Continue Black (Pokračovať s čiernym): ak produkt zistí, že farebná kazeta dosiahla koniec odhadovanej životnosti, bude v tlači pokračovať, pričom bude používať iba čiernu kazetu.
 
Adjust Alignment (Upraviť zarovnanie)
Print Test Page (Tlačiť testovaciu stránku)
Adjust Tray <X> (Nastaviť zásobník X)
Print Test Page (Tlačiť testovaciu stránku): vytlačte testovaciu stránku, ktorá overí zarovnanie tlačiarne.
Adjust Tray <X> (Nastaviť zásobník X): upravte zarovnanie zadaného zásobníka.
Display contrast (Kontrast displeja)
Lightest (Najsvetlejšie)
Lighter (Svetlejšie)
Medium (Stredná)
Darker (Tmavšie)
Darkest (Najtmavšie)
 
Vyberte úroveň kontrastu pre displej. Predvolené nastavenie je Medium (Stredná).
HP Color Laserjet CP2020 Ponuka System setup (Nastavenie systému)