Ponuka Service (Údržba)

Ponuka Service (Údržba)


Použite túto ponuku, aby ste obnovili predvolené nastavenia, vyčistili produkt a aktivovali špeciálne režimy, ktoré ovplyvňujú výstup tlače.


Položka ponuky
Položka podponuky
Popis
Cleaning mode (Režim čistenia)
 
Použite túto možnosť, aby ste vyčistili produkt, ak sa na vytlačenom výstupe nachádzajú škvrny od tonera alebo iné značky. Proces čistenia odstráni prach a nadmerný toner z dráhy papiera.
Keď vyberiete túto položku, produkt vás vyzve, aby ste vložili do zásobníka č. 1 čistý papier a potom stlačili tlačidlo OK, čím sa spustí proces čistenia. Počkajte, kým sa proces nedokončí. Zahoďte stranu, ktorá sa tlačí.
PowerSave (Úspora energie)
 
Nastaví, ako dlho zostane produkt nečinný, kým sa prepne do režimu PowerSave. Produkt automaticky opustí režim PowerSave, keď odošlete tlačovú úlohu alebo stlačíte tlačidlo na ovládacom paneli.
Predvolené nastavenie je 15 minút.
USB speed (Rýchlosť USB)
High (Vysoká)
Full (Plná)
Nastaví rýchlosť USB na možnosť High (Vysoká) alebo Full (Plná). Ak chcete, aby produkt fungoval pri vysokej rýchlosti, musíte zapnúť vysokú rýchlosť a musíte ho pripojiť k ovládaču hostiteľského počítača EHCI, ktorý tiež funguje pri vysokej rýchlosti. Táto položka ponuky neodráža aktuálnu prevádzkovú rýchlosť produktu.
Predvolené nastavenie je High (Vysoká).
Less paper curl (Obmedzenie zvlnenia papiera)
Off (Vyp.)
On (Zap.)
Ak sú tlačené stránky nepretržite zvlnené, použite túto možnosť, aby ste produkt prepli do režimu, ktorý obmedzuje vytváranie zvlnenia.
Predvolené nastavenie je Off (Vypnuté).
Archive print (Archivačná tlač)
Off (Vyp.)
On (Zap.)
Ak tlačíte stránky, ktoré sa budú dlhú dobu skladovať, použite túto možnosť, aby ste produkt nastavili do režimu, ktorý obmedzuje rozmazanie a zaprášenie tonera.
Predvolené nastavenie je Off (Vypnuté).
Restore defaults (Obnoviť predvolené nastavenia)
Yes (Áno)
No (Nie)
Nastaví všetky upravené nastavenia na predvolené výrobné hodnoty.
HP Color Laserjet CP2020 Ponuka Service (Údržba)