Ponuka Network config. (Sieťová konfigurácia)

Ponuka Network config. (Sieťová konfigurácia)


Túto ponuku používajte na vytváranie nastavení siete.


Položka ponuky
Položka podponuky
Popis
TCP/IP config (Konfigurácia TCP/IP)
Automatic (Automaticky)
Manual (Ručne)
Vyberte možnosť Automatic (Automaticky), aby ste automaticky nakonfigurovali všetky nastavenia TCP/IP.
Vyberte možnosť Manual (Ručne), aby ste manuálne nakonfigurovali IP adresu, masku podsiete a predvolenú bránu.
Predvolené nastavenie je Automatic (Automaticky).
Auto crossover (Automatický presah)
On (Zap.)
Off (Vyp.)
Táto položka sa použije, keď pripájate produkt priamo k osobnému počítaču pomocou kábla ethernet (možno budete musieť túto položku nastaviť na On (Zap.) alebo Off (Vyp.), a to v závislosti od používaného počítača).
Predvolené nastavenie je On (Zap.).
Network services (Sieťové služby)
IPv4
IPv6
DHCPv6
Túto položku používa správca siete na obmedzenie sieťových služieb dostupných na tomto produkte.
On (Zap.)
Off (Vyp.)
Predvolené nastavenie všetkých položiek je On (Zap.).
Show IP address (Zobraziť IP adresu)
No (Nie)
Yes (Áno)
No (Nie): Na displeji ovládacieho panela sa nezobrazí IP adresa produktu.
Yes (Áno): IP adresa produktu sa zobrazí na displeji ovládacieho panela, kde sa bude striedať s informáciami o spotrebnom materiáli a IP adresou zariadenia. IP adresa sa nezobrazí v prípade chyby.
Predvolené nastavenie je No (Nie).
Link speed (Rýchlosť linky)
Automatic (Automaticky) (predvolené)
10T Full (10T plná)
10T Half (10T polovičná)
100TX Full (100TX plná)
100TX Half (100TX polovičná)
Ak je to potrebné, manuálne nastaví rýchlosť linky.
Po nastavení rýchlosti linky sa produkt automaticky reštartuje.
Restore defaults (Obnoviť predvolené nastavenia)
 
Stlačením tlačidla OK obnovíte predvolené hodnoty nastavení siete.
HP Color Laserjet CP2020 Ponuka Network config. (Sieťová konfigurácia)