Informácie o obchodných známkach a autorských právach

Informácie o obchodných známkach a autorských právach


Autorské práva a licencia

© 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Kopírovanie, upravovanie alebo preklad bez predchádzajúceho písomného súhlasu sú zakázané s výnimkou podmienok, ktoré povoľujú zákony o autorských právach.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu meniť bez upozornenia.

V záruke dodanej spolu s týmito produktmi a službami sú uvedené výlučne záruky týkajúce sa produktov a služieb spoločnosti HP. Žiadne informácie v tomto dokumente by sa nemali chápať ako dodatočná záruka. Spoločnosť HP nebude zodpovedná za technické ani textové chyby, ani vynechané časti v tomto dokumente.

Edition 2, 09/2008

Číslo publikácie: CB493-90937

Obchodné známky príslušných spoločností

Adobe®, Acrobat® a PostScript® sú obchodné známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated.

ENERGY STAR® a logo ENERGY STAR® sú v USA registrované značky Agentúry pre ochranu životného prostredia Spojených štátov (Environmental Protection Agency).

Corel® je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Corel Corporation alebo Corel Corporation Limited.

Microsoft®, Windows® a Windows®XP sú americké registrované obchodné známky spoločnosti Microsoft.

Windows Vista™ je registrovaná obchodná známka alebo obchodná známka spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách.

HP Color Laserjet CP2020 Informácie o obchodných známkach a autorských právach