Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego (EULA)

Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego (EULA)


PONIŻSZE INFORMACJE NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA: Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika końcowego („EULA”) jest umową pomiędzy (a) Użytkownikiem (osobą fizyczną lub osobą prawną, której jest on przedstawicielem) oraz (b) firmą Hewlett-Packard Company („HP”). Umowa ta określa warunki korzystania z oprogramowania („Oprogramowanie”). Ta umowa licencyjna nie ma zastosowania, jeżeli obowiązuje oddzielna umowa licencyjna na Oprogramowanie zawarta przez Użytkownika z firmą HP lub jej dostawcami, w tym umowa licencyjna dołączona do dokumentacji elektronicznej. Termin „Oprogramowanie” oznacza (i) związane z oprogramowaniem nośniki, (ii) podręcznik użytkownika i inne materiały drukowane oraz (iii) dokumentację dostępną w Internecie lub w postaci elektronicznej (wspólnie nazywaną „Dokumentacją użytkownika”).

PRAWA DO OPROGRAMOWANIA SĄ UDZIELANE TYLKO I WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZGODY NA WSZYSTKIE WARUNKI NINIEJSZEJ LICENCJI. INSTALACJA, KOPIOWANIE, POBIERANIE LUB UŻYWANIE OPROGRAMOWANIA W INNY SPOSÓB ŚWIADCZY O ZGODZIE UŻYTKOWNIKA NA WARUNKI UMOWY LICENCYJNEJ. W PRZYPADKU NIEZAAKCEPTOWANIA TYCH WARUNKÓW LICENCJI NIE ZEZWALA SIĘ NA INSTALACJĘ I POBIERANIE OPROGRAMOWANIA LUB UŻYWANIE GO W INNY SPOSÓB. JEŻELI OPROGRAMOWANIE ZOSTAŁO ZAKUPIONE, ALE UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE NINIEJSZEJ LICENCJI, NALEŻY ZWRÓCIĆ OPROGRAMOWANIE W MIEJSCU JEGO ZAKUPU W CELU OTRZYMANIA ZWROTU CENY ZAKUPU; JEŻELI OPROGRAMOWANIE JEST ZAINSTALOWANE W INNYM PRODUKCIE HP LUB UDOSTĘPNIONE WRAZ Z TAKIM PRODUKTEM, UŻYTKOWNIK MOŻE ZWRÓCIĆ CAŁY, NIEUŻYWANY PRODUKT.

1. OPROGRAMOWANIE INNYCH FIRM. Oprogramowanie, poza elementami należącymi do HP („Oprogramowaniem HP”), może zawierać oprogramowanie licencjonowane od innych firm („Oprogramowanie innych firm” oraz „Licencja innej firmy”). Oprogramowanie innych firm jest licencjonowane użytkownikowi na podstawie warunków odpowiedniej Umowy licencyjnej innej firmy. Na ogół licencja innej firmy znajduje się w pliku tekstowym o nazwie license.txt; jeżeli nie uda się odnaleźć tej licencji, należy skontaktować się z działem wsparcia HP. Jeżeli Umowa licencyjna innej firmy zawiera inne licencje, które zapewniają dostępność kodu źródłowego (np. licencja GNU General Public License), a odpowiedni kod źródłowy nie został dołączony do Oprogramowania, należy zajrzeć na strony internetowe wsparcia dla produktu w witrynie HP (hp.com), aby dowiedzieć się, jak można pobrać odpowiedni kod źródłowy.

2. PRAWA UŻYTKOWNIKA. Użytkownik otrzymuje następujące prawa pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków niniejszej licencji:

a. Użytkowanie. HP udziela Użytkownikowi licencji na użytkowanie jednej kopii Oprogramowania. „Użytkowanie” oznacza instalowanie, kopiowanie, przechowywanie, ładowanie, wykonywanie, wyświetlanie i inne wykorzystanie Oprogramowania HP. Użytkownik nie ma prawa modyfikować Oprogramowania HP ani wyłączać żadnych funkcji związanych z licencjonowaniem lub kontrolowaniem Oprogramowania. Jeżeli niniejsze Oprogramowanie jest dostarczane przez HP do użytkowania wraz z urządzeniem do drukowania (np. jest to sterownik drukarki, oprogramowanie firmware lub dodatek), Oprogramowanie HP może być wykorzystywane tylko wraz z tym produktem („Produkt HP”). W Dokumentacji użytkownika mogą być zawarte dodatkowe ograniczenia. Rozdzielenie elementów oprogramowania HP w celu osobnego wykorzystania jest zabronione. Użytkownik nie ma także prawa do dystrybucji oprogramowania HP.

b. Kopiowanie. Prawo do kopiowania oznacza, że użytkownik może utworzyć archiwum lub kopię zapasową Oprogramowania HP, o ile każda z tych kopii będzie posiadała oryginalne oznaczenia o prawach własności HP oraz będzie wykorzystywana tylko w celach utworzenia kopii zapasowej.

3. UAKTUALNIENIA. Użytkowanie oprogramowania HP dostarczonego przez HP jako uaktualnienie, aktualizacja lub nowa wersja (łącznie nazywane „Uaktualnieniem”) wymaga posiadania licencji na oryginalne oprogramowanie HP podlegające uaktualnieniu. W zakresie, w jakim Uaktualnienie zastępuje oryginalne Oprogramowanie HP, Użytkownik traci prawo do korzystania z tego Oprogramowania. Niniejsza Umowa licencyjna ma zastosowanie do wszelkich Uaktualnień, o ile HP nie przedstawi innych warunków wraz z Uaktualnieniem. W przypadku niezgodności pomiędzy niniejszą Licencją a innymi warunkami dołączonymi do Uaktualnienia, warunki te są ważniejsze.

4. CESJA.

a. Przekazywanie osobie trzeciej. Pierwszy Użytkownik końcowy Oprogramowania HP może dokonać jednokrotnej cesji Oprogramowania HP na innego użytkownika. Każda cesja obejmuje wszystkie elementy, nośniki, Dokumentację użytkownika, niniejszą Licencję oraz, jeżeli dotyczy, Certyfikat autentyczności. Cesja nie może być pośrednia, jak w przypadku listu przewozowego. Przed przekazaniem użytkownik otrzymujący Oprogramowanie musi zaakceptować warunki niniejszej Umowy licencyjnej. Po dokonaniu przekazania licencja na Oprogramowanie danego Użytkownika automatycznie wygasa.

b. Ograniczenia. Użytkownik nie ma prawa wydzierżawiać, wynajmować ani wypożyczać Oprogramowania HP. Nie może także wykorzystywać go do współdzielenia czasu użytkowania w celach komercyjnych ani stosować w warunkach biurowych. Użytkownik nie ma także prawa udzielać podlicencji ani przypisywać lub przekazywać Oprogramowania HP w inny sposób niż opisany w niniejszej Umowie licencyjnej.

5. PRAWA WŁASNOŚCI. Wszelka własność intelektualna związana z niniejszym Oprogramowaniem i Dokumentacją użytkownika jest własnością HP i jej dostawców oraz podlega ochronie prawnej, w tym prawu autorskiemu, prawu o tajemnicy handlowej i prawu dotyczącego znaków handlowych. Nie wolno usuwać z Oprogramowania oznaczeń identyfikujących produkt, informacji o prawach autorskich i ograniczeń dotyczących własności.

6. OGRANICZENIE DOTYCZĄCE ANALIZY WSTECZNEJ. Użytkownik nie ma prawa do dokonywania analizy wstecznej, dekompilacji lub dezasemblacji Oprogramowania HP, poza przypadkami, w których zezwala na to odpowiednie prawo i tylko w określonym w nim zakresie.

7. ZGODA NA KORZYSTANIE Z DANYCH. HP oraz firmy z nią związane mogą zbierać i wykorzystywać informacje techniczne pozyskane w związku z (i) użytkowaniem Oprogramowania lub produktu HP oraz (ii) zapewnianiem usług wsparcia związanych z Oprogramowaniem lub Produktem HP. Wszystkie zebrane informacje podlegają zasadom opisanym w Polityce Prywatności HP. Firma HP nie będzie wykorzystywała tych informacji w sposób umożliwiający identyfikację Użytkownika z wyjątkiem przypadków wymagających ulepszenia usług świadczonych Użytkownikowi lub związanych z udzielanym mu wsparciem.

8. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. Niezależnie od poniesionych przez Użytkownika strat, całkowita odpowiedzialność firmy HP oraz jej dostawców wynikająca z niniejszej Umowy licencyjnej oraz jedyne dostępne odszkodowanie za straty są ograniczone do kwoty 5 dolarów USD lub ceny zakupu Oprogramowania, w zależności od tego, która z tych kwot jest większa. W MAKSYMALNYM STOPNIU DOZWOLONYM PRZED ODPOWIEDNIE PRAWO, FIRMA HP ANI JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, NADZWYCZAJNE LUB WTÓRNE, W TYM ZA UTRATĘ ZYSKÓW, DANYCH, PRZERWY W DZIAŁANIU FIRMY, USZKODZENIA CIAŁA ORAZ UTRATĘ PRYWATNOŚCI (NAWET JEŚLI FIRMA HP I/LUB JEJ DOSTAWCY ZOSTALI POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD), WYNIKAJĄCE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA, NAWET WTEDY, GDY OPISANE POWYŻEJ ZADOŚĆUCZYNIENIE JEST NIEWSPÓŁMIERNE DO STRAT. Przepisy prawa niektórych stanów i krajów/regionów nie zezwalają na ograniczenie lub wyłączanie odpowiedzialności za szkody przypadkowe i wtórne, tak więc powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą nie mieć zastosowania.

9. KLIENCI RZĄDOWI USA. Zgodnie z FAR 12.211 oraz 12.212 licencje na komercyjne oprogramowanie komputerowe, dokumentację oprogramowania komputerowego oraz dane techniczne dotyczące produktów komercyjnych są udzielane Rządowi Stanów Zjednoczonych zgodnie ze standardowymi warunkami licencji komercyjnych firmy HP.

10. ZGODNOŚĆ Z PRAWEM EKSPORTOWYM. Użytkownik musi postępować zgodnie z wszelkimi prawami, zasadami i regulacjami dotyczącymi (i) eksportu i importu Oprogramowania lub (ii) ograniczeń użytkowania Oprogramowania, w tym ograniczeń dotyczących rozprzestrzeniania broni nuklearnej, chemicznej i biologicznej.

11. ZASTRZEŻENIE PRAW. Firma HP oraz jej dostawcy zastrzegają sobie wszystkie prawa nieudzielone Użytkownikowi w ramach niniejszej Umowy licencyjnej.

(c) 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Wydanie 11/06

HP Color Laserjet CP2020 Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego (EULA)