Oświadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Hewlett-Packard

Oświadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Hewlett-Packard


PRODUKT HP
OKRES OGRANICZONEJ GWARANCJI
Drukarki HP Color LaserJet serii CP2020
Roczna ograniczona gwarancja

Firma HP gwarantuje użytkownikowi końcowemu, że urządzenia i akcesoria firmy HP będą wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres podany powyżej, licząc od daty zakupu. Jeżeli firma HP zostanie powiadomiona o tego typu usterkach w okresie gwarancyjnym, według własnego uznania przeprowadzi naprawę lub wymianę produktu uznanego za wadliwy. Produkty zamienne mogą być fabrycznie nowe lub stanowić funkcjonalny odpowiednik nowych produktów.

Firma HP gwarantuje, że oprogramowanie firmy HP nie przestanie wykonywać instrukcji programowych przez podany powyżej okres, licząc od daty zakupu, z powodu wad materiałowych i produkcyjnych, pod warunkiem poprawnej instalacji i użytkowania. Jeśli firma HP otrzyma w czasie trwania okresu gwarancyjnego powiadomienie o takich wadach, wymieni oprogramowanie, które nie wykonuje instrukcji programowych z powodu tych wad.

Firma HP nie gwarantuje, że działanie produktów HP będzie nieprzerwane i wolne od błędów. Jeśli firma HP nie będzie w stanie wykonać naprawy lub wymienić produktu objętego gwarancją w akceptowalnym terminie, użytkownik będzie uprawniony do otrzymania zwrotu pieniędzy w wysokości ceny zakupu, pod warunkiem bezzwłocznego zwrotu produktu.

Produkty firmy HP mogą zawierać części odnowione, które są funkcjonalnym odpowiednikiem nowych lub zostały sporadycznie wykorzystane.

Gwarancja nie obejmuje usterek powstałych w wyniku: (a) niewłaściwej lub nieodpowiedniej konserwacji lub kalibracji, (b) korzystania z oprogramowania, interfejsów, elementów i materiałów eksploatacyjnych nie będących produktami firmy HP, (c) nieautoryzowanych modyfikacji lub niewłaściwego używania, (d) używania w warunkach, które nie odpowiadają warunkom opisanym w specyfikacjach lub (e) nieprawidłowego miejsca użytkowania i niewłaściwej konserwacji.

W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE LOKALNIE PRZEPISY PRAWA POWYŻSZA GWARANCJA JEST JEDYNĄ PRZYSŁUGUJĄCĄ GWARANCJĄ I NIE JEST UDZIELANA ŻADNA INNA WYRAŹNA ANI DOROZUMIANA GWARANCJA, PISEMNA BĄDŹ USTNA. FIRMA HP W SZCZEGÓLNOŚCI NIE UDZIELA ŻADNEJ DOROZUMIANEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, ODPOWIEDNIEJ JAKOŚCI ANI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W niektórych krajach/regionach, stanach lub prowincjach ograniczenia dotyczące czasu obowiązywania gwarancji dorozumianej są niedozwolone, więc powyższe ograniczenia lub wykluczenia mogą nie mieć zastosowania w określonych przypadkach. Niniejsza gwarancja daje nabywcy określone prawa, a ponadto mogą mu przysługiwać także inne prawa w zależności od kraju/regionu, stanu lub prowincji.

Ograniczona gwarancja firmy HP obowiązuje we wszystkich krajach/regionach i miejscach, gdzie znajdują się punkty pomocy technicznej firmy HP oraz gdzie firma HP sprzedaje ten produkt. Poziom świadczonych usług gwarancyjnych może się różnić w zależności od lokalnych standardów. Firma HP nie zmieni formy, zastosowania lub funkcji produktu w celu umożliwienia korzystania z niego w kraju/regionie, na terenie którego nie przewidziano korzystania z tego produktu z powodów prawnych lub zgodności z normami.

W ZAKRESIE LOKALNYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH ŚRODKI ZARADCZE OPISANE W NINIEJSZEJ GWARANCJI SĄ WYŁĄCZNYMI ŚRODKAMI ZARADCZYMI PRZYSŁUGUJĄCYMI UŻYTKOWNIKOWI. Z WYJĄTKIEM OPISANYCH POWYŻEJ SYTUACJI FIRMA HP ANI JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ DANYCH, ANI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE (W TYM ZA UTRATĘ ZYSKÓW) ANI ZA INNE SZKODY, WYNIKAJĄCE Z UMOWY, DZIAŁANIA W ZŁEJ WIERZE LUB Z INNEGO TYTUŁU. W niektórych krajach/regionach, stanach lub prowincjach wykluczenia lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe są niedozwolone, więc powyższe ograniczenia lub wykluczenia mogą nie mieć zastosowania w określonych przypadkach.

WARUNKI NINIEJSZEJ GWARANCJI, Z WYJĄTKIEM DZIAŁAŃ DOPUSZCZANYCH PRAWEM, NIE WYKLUCZAJĄ, NIE OGRANICZAJĄ ANI NIE ZMIENIAJĄ PRZYSŁUGUJĄCYCH NABYWCY PRAW, LECZ STANOWIĄ DODATEK DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH SPRZEDAŻY TEGO PRODUKTU.

HP Color Laserjet CP2020 Oświadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Hewlett-Packard