Hewlett-Packards begrensede garanti

Hewlett-Packards begrensede garanti


HP-PRODUKT
VARIGHET AV BEGRENSET GARANTI
Skrivere i HP Color LaserJet CP2020-serien
Ett års begrenset garanti

HP garanterer overfor deg, sluttbrukeren/kunden, at maskinvare og ekstrautstyr fra HP skal være uten mangler i materiale og utførelse i det tidsrommet som er angitt ovenfor, etter kjøpsdatoen. Hvis HP mottar melding om slike mangler innenfor garantiperioden, vil HP etter eget skjønn enten reparere eller erstatte produkter som er bevist å være mangelfulle. Erstatningsprodukter kan enten være nye, eller fungere som nye produkter.

HP garanterer overfor deg at HP-programvaren ikke vil unnlate å utføre programinstruksjonene etter kjøpsdatoen, i det tidsrommet som er angitt ovenfor, på grunn av mangler i materiale eller utførelse når programvaren er installert og brukt på riktig måte. Hvis HP mottar melding om slike mangler i garantiperioden, vil HP erstatte eventuell programvare som ikke utfører programinstruksjonene på grunn av slike mangler.

HP gir ingen garanti for at driften av HP-produktene vil være uten avbrudd eller feilfri. Hvis HP ikke er i stand til innen rimelig tid å reparere eller erstatte et produkt til den garanterte tilstanden, har du krav på full refusjon av kjøpesummen forutsatt at du leverer tilbake produktet umiddelbart.

HP-produkter kan inneholde refabrikkerte deler som fungerer som nye, eller deler som har vært tilfeldig brukt.

Garantien gjelder ikke mangler som oppstår på grunn av (a) feilaktig eller mangelfullt vedlikehold eller kalibrering, (b) programvare, grensesnitt, deler eller rekvisita som ikke er levert av HP, (c) uautoriserte endringer eller feilbruk, (d) bruk som ikke er i henhold til miljøspesifikasjonene for produktet, eller (e) feilaktig klargjøring og vedlikehold av driftsomgivelsene.

GARANTIENE OVENFOR ER EKSKLUSIVE, I DEN UTSTREKNING DE ER TILLATT IFØLGE LOKAL LOVGIVNING, OG INGEN ANDRE GARANTIER ELLER VILKÅR, VERKEN SKRIFTLIGE ELLER MUNTLIGE, ER UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, OG HP FRASKRIVER SEG SPESIFIKT ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER VILKÅR SOM GJELDER SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG ANVENDELIGHET FOR ET SPESIFIKT FORMÅL. Noen land/regioner, stater eller provinser tillater ikke begrensninger på varigheten av underforståtte garantier. Begrensningen eller unntaket gjelder derfor kanskje ikke for deg. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og det kan hende at du også har andre rettigheter som varierer fra land/region til land/region, stat til stat eller provins til provins.

HPs begrensede garanti er gyldig i alle land/regioner eller alle steder der HP tilbyr støtte for dette produktet, og der HP har markedsført dette produktet. Nivået på den garantiservicen du får, kan variere i forhold til lokale standarder. HP vil ikke endre formen eller funksjonen til produktet for at det skal kunne brukes i land/regioner der det ikke var ment å brukes av lovmessige eller reguleringsmessige grunner.

I DEN GRAD GJELDENDE LOKAL LOVGIVNING TILLATER DET, ER RETTSMIDLENE I DENNE GARANTIERKLÆRINGEN DINE ENESTE OG EKSKLUSIVE RETTSMIDLER. MED UNNTAK AV DET SOM ER NEVNT OVENFOR, ER HP ELLER DERES LEVERANDØRER IKKE I NOE TILFELLE ANSVARLIG FOR TAP AV DATA ELLER FOR DIREKTE, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER, ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE ELLER DATA), ELLER ANNEN SKADE, UANSETT OM GRUNNLAGET ER BASERT PÅ KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR UTENFOR KONTRAKT, ELLER ANNET. Noen land/regioner, stater eller provinser tillater ikke unntak eller begrensninger for tilfeldige skader eller følgeskader. Begrensningen eller unntaket ovenfor gjelder derfor kanskje ikke for deg.

GARANTIVILKÅRENE I DENNE ERKLÆRINGEN SKAL, UNNTATT I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN, VERKEN UTELATE, BEGRENSE ELLER ENDRE, MEN VÆRE ET TILLEGG TIL DE OBLIGATORISKE, LOVFESTEDE RETTIGHETER SOM GJELDER FOR SALGET AV DETTE PRODUKTET.

HP Color Laserjet CP2020 Hewlett-Packards begrensede garanti