Beperkte garantieverklaring van Hewlett-Packard

Beperkte garantieverklaring van Hewlett-Packard


HP PRODUCT
DUUR VAN DE BEPERKTE GARANTIE
HP Color LaserJet CP2020-serie printers
Een jaar beperkte garantie

HP garandeert u, de eindgebruiker en klant, dat de HP-hardware en -accessoires vanaf de datum van aankoop voor de duur van bovengenoemde garantieperiode vrij zullen zijn van materiaal- en constructiefouten. Indien HP gedurende de garantieperiode van dergelijke defecten in kennis wordt gesteld, zal HP de defecte producten naar eigen goeddunken laten repareren of vervangen. Vervangende producten kunnen nieuw of zo goed als nieuw zijn.

HP garandeert u dat HP-software bij correcte installatie en correct gebruik gedurende de hierboven genoemde periode na de aanschafdatum geen gebreken zal vertonen in de uitvoering van de programma-instructies als gevolg van gebreken in materiaal of vakmanschap. Als HP van dergelijke gebreken in kennis wordt gesteld tijdens de garantieperiode, zal HP zorgen voor vervanging van de software die als gevolg van dergelijke gebreken de programma-instructies niet kan uitvoeren.

HP kan de ononderbroken en probleemloze werking van HP-producten niet garanderen. Als HP niet binnen een redelijke termijn in staat is een product te repareren of te vervangen zodat de conditie ervan is zoals overeengekomen in de garantie, hebt u recht op teruggave van de aankoopprijs na onmiddellijk retourneren van het product.

HP-producten kunnen onderdelen bevatten die zijn gemaakt op basis van hergebruik en die presteren als nieuw, of die incidenteel gebruikt zijn.

De garantie is niet van toepassing op defecten die het resultaat zijn van (a) onjuist of onvoldoende onderhoud of een verkeerde kalibratie, (b) software, verbindingen, onderdelen of benodigdheden die niet door HP zijn geleverd, (c) niet-geautoriseerde aanpassing of misbruik, (d) gebruik buiten de aangegeven omgevingsspecificaties voor het apparaat of (e) onjuiste voorbereiding of onjuist onderhoud van de locatie.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE PLAATSELIJKE WETGEVING, ZIJN BOVENGENOEMDE GARANTIES EXCLUSIEF EN BESTAAT ER GEEN ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE OF VOORWAARDE, NOCH SCHRIFTELIJK NOCH MONDELING, EN HP WIJST DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN DE HAND. Sommige landen/regio’s, staten of provincies staan beperking van een geïmpliceerde garantie niet toe, waardoor de bovenstaande beperking of uitsluiting misschien niet op u van toepassing is. Deze beperkte garantie geeft u specifieke juridische rechten. U hebt misschien ook andere rechten die verschillen per staat, per provincie of per land/regio.

De beperkte garantie van HP is geldig in alle landen/regio’s of plaatsen waar HP ondersteuning biedt voor dit product en waar HP dit product op de markt heeft gebracht. De garantie kan variëren op basis van plaatselijke normen. In verband met wettelijke regelgeving brengt HP geen wijzigingen aan in de vormgeving of de functies van het product voor gebruik in een land/regio waarvoor het product oorspronkelijk niet was bestemd.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR NATIONALE WETGEVING, ZIJN DE PROBLEEMOPLOSSINGEN IN DEZE GARANTIEVERKLARING DE ENIGE TOEGESTANE OPLOSSINGEN. MET UITZONDERING VAN HET HIERBOVEN BEPAALDE, KUNNEN HP EN ZIJN LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR HET KWIJTRAKEN VAN GEGEVENS, DIRECTE, SPECIALE OF INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE (WAARONDER INKOMSTENDERVING EN GEGEVENSVERLIES) NOCH VOOR ANDERE SCHADE, ONGEACHT OF DEZE SCHADE VOORTVLOEIT UIT EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS. Sommige landen/regio’s, staten of provincies staan beperking van een geïmpliceerde garantie niet toe, waardoor de bovenstaande beperking of uitsluiting misschien niet op u van toepassing is.

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ZIJN DE VOORWAARDEN IN DEZE GARANTIEVERKLARING EEN AANVULLING OP DE GELDENDE WETTELIJKE RECHTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE VERKOOP VAN DIT PRODUCT AAN U.

HP Color Laserjet CP2020 Beperkte garantieverklaring van Hewlett-Packard