Izvēlne Network config (Tīkla konfigurācija)

Izvēlne Network config (Tīkla konfigurācija)


Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu tīkla konfigurācijas iestatījumus.


Izvēlnes vienums
Apakšizvēlnes vienums
Apraksts
TCP/IP config (TCP/IP konfigurācija)
Automatic
Manual (Manuāli)
Atlasiet Automatic, lai automātiski konfigurētu visus TCP/IP iestatījumus.
Atlasiet Manual (Manuāli), lai manuāli konfigurētu IP adresi, apakštīkla masku un noklusējuma vārtejas.
Noklusējuma iestatījums ir Automatic.
Auto crossover (Automātisks pārvienojums)
Deg
Nedeg
Šo vienumu izmanto, tieši savienojot iekārtu ar datoru, izmantojot Ethernet kabeli (atkarībā no izmantotā datora, iespējams, tas būs jāiestata uz Deg vai Nedeg).
Noklusējuma iestatījums ir Deg.
Network services (Tīkla pakalpojumi)
IPv4
IPv6
DHCPv6
Šo vienumu izmanto tīkla administrators, lai ierobežotu šajā iekārtā pieejamos tīkla pakalpojumus.
Deg
Nedeg
Visu vienumu noklusētais iestatījums ir Deg.
Show IP address (Rādīt IP adresi)
No (Nē)
Yes (Jā)
No (Nē): iekārtas IP adrese nebūs redzama vadības paneļa displejā.
Yes (Jā): ierīces IP adrese tiek rādīta vadības paneļa displejā; varat pārslēgties no piederumu informācijas uz IP adreses informāciju un pretēji. IP adrese netiek rādīta, ja iestājusies kļūda.
Noklusējuma iestatījums ir No (Nē).
Link speed (Savienojuma ātrums)
Automatic (noklusējums)
10T Full (Pilns)
10T Half (Puse)
100TX Full (Pilns)
100TX Half (Puse)
Manuāli iestata saiknes ātrumu, ja nepieciešams.
Pēc saiknes ātruma iestatīšanas iekārta automātiski restartējas.
Restore defaults (Atjaunot noklusējumus)
 
Lai tīkla konfigurācijas iestatījumus atjaunotu līdz noklusējuma vērtībām, nospiediet OK (Labi).
HP Color Laserjet CP2020 Izvēlne Network config (Tīkla konfigurācija)