Galalietotāja licences līgums

Galalietotāja licences līgums


LŪDZU, UZMANĪGI IZLASIET PIRMS ŠĪ PROGRAMMATŪRAS PRODUKTA LIETOŠANAS. Šis Galalietotāja licences līgums (“EULA”) ir vienošanās starp (a) jums (kā indivīdu vai organizāciju, kuru jūs pārstāvat) un (b) Hewlett-Packard Company (“HP”), kas nosaka jūsu programmatūras produkta (“Programmatūra”) lietošanu. Šis EULA līgums nav spēkā, ja pastāv atsevišķs licences līgums starp jums un HP vai tā Programmatūras piegādātājiem, tai skaitā licences līgums tiešsaistes dokumentācijā. Termins “Programmatūra” var ietvert (i) saistītu vidi, (ii) lietotāja rokasgrāmatu un citus drukātus materiālus un (iii) “tiešsaistes” vai elektronisku dokumentāciju (kopā “Lietotāja dokumentācija”).

TIESĪBAS UZ ŠO PROGRAMMATŪRU TIEK PIEDĀVĀTAS TIKAI AR NOSACĪJUMU, KA JŪS PIEKRĪTAT VISIEM ŠĪ EULA LĪGUMA NOTEIKUMIEM UN NOSACĪJUMIEM. INSTALĒJOT, KOPĒJOT, LEJUPIELĀDĒJOT VAI KĀ CITĀDI IZMANTOJOT PROGRAMMATŪRU, JŪS PIEKRĪTAT PAKĻAUTIES ŠIM EULA LĪGUMAM. JA JŪS NEPIEŅEMAT ŠO EULA LĪGUMU, NEVEICIET ŠĪS PROGRAMMATŪRAS INSTALĀCIJU, LEJUPIELĀDI UN NEIZMANTOJIET TO NEKĀDĀ CITĀ VEIDĀ. JA JŪS ESAT IEGĀDĀJIES PROGRAMMATŪRU, BET NEPIEKRĪTAT ŠIM EULA LĪGUMAM, LŪDZU, ČETRPADSMIT DIENU LAIKĀ ATGRIEZIET PROGRAMMATŪRU VIETĀ, KUR JŪS TO IEGĀDĀJĀTIES, LAI ATGŪTU SAMAKSU PAR PIRKUMU; JA PROGRAMMATŪRA IR UZINSTALĒTA VAI PADARĪTA PIEEJAMA AR KĀDU CITU HP PRODUKTU, JŪS VARAT ATGRIEZT VISU NEIZMANTOTO PRODUKTU.

1. TREŠĀS PUSES PROGRAMMATŪRA. Papildus patentētājai programmatūrai (“HP Programmatūra”) HP Programmatūra var ietvert trešo pušu licencētu programmatūru (“Trešās Puses Programmatūra” un “Trešās Puses Licence”). Jebkura Trešās Puses Programmatūra ir jums licencēta saskaņā ar attiecīgās Trešās Puses Licences noteikumiem un nosacījumiem. Parasti Trešās Puses Licence atrodas failā, piemēram, license.txt; ja jūs nevarat atrast nekādu Trešās Puses Licenci, jums jāsazinās ar HP atbalstu. Ja Trešās Puses Licences ietver tādas licences, kuras sniedz pieeju pirmkodam (piemēram, GNU Vispārējā Publiskā Licence), un Programmatūrā nav ietverts attiecīgais pirmkods, tad pārbaudiet produkta atbalsta lapas HP tīmekļa vietnē (hp.com), lai uzzinātu, kā iegūt šādu pirmkodu.

2. LICENCES TIESĪBAS. Ja jūs ievērojat visus šī EULA līguma noteikumus un nosacījumus, jums ir šādas tiesības:

a. Lietošana. HP piešķir jums licenci Lietot vienu HP Programmatūras kopiju. “Lietošana” nozīmē instalēšanu, kopēšanu, uzglabāšanu, ielādēšanu, izpildi, demonstrēšanu vai citādu HP Programmatūras izmantošanu. Jūs nedrīkstat modificēt HP Programmatūru. Jūs nedrīkstat atslēgt nevienu HP Programmatūras licences vai vadības raksturpazīmi. Ja šo Programmatūru HP jums ir nodrošinājis Lietošanai ar attēlveidošanas vai drukāšanas produktu (piemēram, ja šī Programmatūra ir printera dzinis, programmaparatūra vai papildinājums), HP Programmatūru drīkst izmantot tikai kopā ar šādu produktu (“HP Produkts”). Papildu ierobežojumi attiecībā uz Lietošanu var parādīties Lietotāja dokumentācijā. Jūs nedrīkstat atdalīt HP Programmatūras sastāvdaļas Lietošanai. Jums nav tiesību izplatīt HP Programmatūru.

b. Kopēšana. Jūsu tiesības kopēt nozīmē, ka jūs drīkstat izveidot HP Programmatūras arhīva vai dublējuma kopijas, ar nosacījumu, ka katrā kopijā ir ietverti visi oriģinālie HP Programmatūras patenta paziņojumi un kopijas tiek izmantota tikai dublējuma nolūkiem.

3. JAUNINĀJUMI. Lai Lietotu HP Programmatūru, kuru HP ir nodrošinājis kā jauninājumu, modernizāciju vai papildinājumu (kopā “Jauninājums”), jums vispirms ir jābūt licencei uz oriģinālo HP Programmatūru, kuru HP atzinis par piemērotu Jauninājumam Kad Jauninājuma apjoms aizstāj oriģinālo HP Programmatūru, jūs vairs nedrīkstat izmantot šādu HP Programmatūru. Šis EULA līgums attiecas uz visiem Jauninājumiem, ja vien HP kopā ar Jauninājumu nav sniedzis citus noteikumus. Gadījumā, ja starp šo EULA līgumu un šiem citiem noteikumiem rodas pretrunas, citi noteikumi ir pārāki.

4. NODOŠANA.

a. Nodošana Trešajai pusei. Sākotnējais HP Programmatūras galalietotājs drīkst vienu reizi nodot HP Programmatūru citam galalietotājam. Ikvienā nodošanā jāietver visas sastāvdaļas, vide, Lietotāja dokumentācija, šis EULA līgums un Autentiskuma sertifikāts, ja tas ir piemērojams. Nodošana nedrīkst būt netieša, piemēram, nosūtīšana. Pirms nodošanas galalietotājam, kas saņem nodoto Programmatūru, ir jāpiekrīt šim EULA līgumam. Nododot HP Programmatūru, jūsu licence automātiski beidzas.

b. Ierobežojumi. Jūs nedrīkstat izīrēt, nomāt vai aizdot HP Programmatūru vai Lietot HP Programmatūru komerciālai laika sadalei vai izmantošanai birojā. Jūs nedrīkstat apakšlicencēt, piešķirt vai kā citādi nodot HP Programmatūru, izņemot veidus, kādi ir īpaši paredzēti šajā EULA līgumā.

5. PATENTA TIESĪBAS. Visas Programmatūras un Lietotāja dokumentācijas intelektuālā īpašuma tiesības pieder HP vai tā piegādātājiem, un tās ir aizsargātas ar likumu, tai skaitā likumiem par piemērojamām autortiesībām, profesionālajiem noslēpumiem, patentu un prečzīmēm. Jūs nedrīkstat no Programmatūras noņemt nevienu produkta identifikāciju, autortiesību paziņojumu vai patenta ierobežojumu.

6. REVERSĀS INŽENIERIJAS IEROBEŽOJUMI. Jūs nedrīkstat veikt reverso inženieriju, dekompilēt vai izjaukt HP Programmatūru, izņemot, ja šādas tiesības dod piemērojams likums, un tikai likumā norādītajā apmērā.

7. PIEKRIŠANA IZMANTOT DATUS. HP un tās filiāles var apkopot un izmantot tehnisko informāciju, kuru jūs sniedzat saistībā ar (i) jūsu Programmatūras vai HP Produkta izmantošanu vai (ii) atbalsta pakalpojumu nodrošināšanu, kas saistīti ar Programmatūru vai HP Produktu. Visa šāda veida informācija ir pakļauta HP privātuma politikai. HP neizmantos šādu informāciju tādā veidā, kas personiski identificētu jūs, izņemot līdz apmēram, kas ir nepieciešams Lietošanas uzlabošanai vai atbalsta pakalpojumu sniegšanai.

8. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI. Neņemot vērā nekādus zaudējumus, kas varētu jums rasties, visa HP un tā piegādātāju atbildība atbilstoši šim EULA līgumam un jūsu īpašais aizsardzības līdzeklis atbilstoši šim EULA līgumam tiks ierobežots līdz lielākajai summai, kuru jūs faktiski samaksājāt par Produktu, vai līdz USD $5,00. LĪDZ MAKSIMĀLAJAM AR PIELIETOJAMU LIKUMU AIZLIEGTAJAM APJOMAM HP VAI TĀ PIEGĀDĀTĀJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGI PAR NEKĀDIEM TĪŠIEM, NEJAUŠIEM, NETIEŠIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM (TAI SKAITĀ ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES NO IENĀKUMU ZUDUMA, PAZAUDĒTAS INFORMĀCIJAS, KOMERCDARBĪBAS PĀRTRAUKŠANAS, PERSONISKO TRAUMU VAI PRIVĀTUMA ZUDUMA DĒĻ), KAS JEBKĀDĀ VEIDĀ SAISTĪTI AR PROGRAMMATŪRAS LIETOŠANU VAI NESPĒJU TO LIETOT, PAT JA HP VAI TĀ PIEGĀDĀTĀJIEM IR PAZIŅOTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU, UN PAT JA IEPRIEKŠ APRAKSTĪTIE AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI NEIZPILDA TO PAMATMĒRĶI. Dažas valstis/reģioni un citas jurisdikcijas nepieļauj nejaušu vai secīgu zaudējumu izslēgšanu vai ierobežošanu, tādēļ iepriekš minētie ierobežojumi vai izslēgšana var uz jums neattiekties.

9. ASV VALDĪBAS KLIENTI. Ja jūs esat ASV valdības organizācija, tad, saskaņā ar FAR 12.211 un FAR 12.212, Komerciālā datoru programmatūra, Datoru programmatūras dokumentācija un Komerciālo izstrādājumu tehniskie dati ir licencēti ar piemērotu HP komerciālās licences līgumu.

10. ATBILSTĪBA EKSPORTA LIKUMIEM. Jūs piekrītat visiem likumiem, noteikumiem vai nolikumiem, (i) kas attiecas uz Programmatūras eksportēšanu vai importēšanu vai (ii) kas ierobežo Programmatūras Lietošanu, tai skaitā jebkādiem ierobežojumiem attiecībā uz atomu, ķīmisko vai bioloģisko ieroču pavairošanu.

11. TIESĪBU PATURĒŠANA. HP un tā piegādātāji patur visas tiesības, kas jums nav īpaši piešķirtas šajā EULA līgumā.

(c) 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Pārskatīts 11.06.

HP Color Laserjet CP2020 Galalietotāja licences līgums