Za više informacija

Za više informacija


Za informacije o ovim ekološkim temama:


List s ekološkim profilom proizvoda za ovaj i mnoge srodne HP proizvode

Predanost tvrtke HP očuvanju okoliša

Sustav za očuvanje okoliša tvrtke HP

Program tvrtke HP za vraćanje proizvoda na kraju vijeka trajanja i za recikliranje

List s podacima o materijalnoj sigurnosti

Posjetite www.hp.com/go/environment ili www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment.

HP Color Laserjet CP2020 Za više informacija