Obrazac sa servisnim informacijama

Obrazac sa servisnim informacijama


TKO VRAĆA OPREMU?
Datum:
Osoba za kontakt:
Telefon:
Alternativni kontakt:
Telefon:
Povratna adresa:
 
 
Posebne upute za isporuku:
ŠTO ŠALJETE?
Naziv modela:
Broj modela:
Serijski broj:
Priložite sve relevantne primjerke. NEMOJTE slati dodatni pribor (upute, sredstva za čišćenje i slično) koji nije potreban za popravak.
JESTE LI UKLONILI SPREMNIKE S TONEROM?
Prije isporuke pisača morate ih ukloniti, ako vas neki mehanički problem ne sprečava u tome.
[ ] Da.
[ ] Ne, ne mogu ih ukloniti.
ŠTO TREBA UČINITI? (po potrebi priložite poseban list)
1. Opišite kvar. (Kakav je kvar? Što ste radili kada je došlo do kvara? Koji softver je bio pokrenut? Mogu li se okolnosti kvara ponoviti?)
 
2. Ako do kvara dolazi povremeno, koliko vremena prolazi između kvarova?
3. Ako je jedinica spojena na bilo koji od sljedećih uređaja, navedite proizvođača i broj modela.
Osobno računalo:
Modem:
Mreža:
4. Dodatne napomene:
 
KAKO ĆETE PLATITI POPRAVAK?
[ ] Pod jamstvom
Datum kupnje/primitka:
(Priložite dokaz o kupnji ili dostavnicu s originalnih datumom primitka)
[ ] Broj ugovora o održavanju:
[ ] Broj narudžbenice:
Osim kod ugovornih usluga i usluga u jamstvenom roku, svi zahtjevi moraju biti popraćeni brojem narudžbenice i/ili potpisom ovlaštene osobe. Ako se ne mogu primijeniti standardne cijene, potrebna je najmanje narudžbenica. Standardne cijene popravka mogu se dobiti u svakom centru ovlaštenom za popravke proizvoda tvrtke HP.
Potpis ovlaštene osobe:
Telefon:
Adresa za račun:
 
 
Posebne upute za naplatu:
HP Color Laserjet CP2020 Obrazac sa servisnim informacijama