הדפסה על שני צידי הדף (הדפסה דו-צדדית)

הדפסה על שני צידי הדף (הדפסה דו-צדדית)


HP Color Laserjet CP2020 caution הדפסה על שני צידי הדף (הדפסה דו צדדית) זהירות:

כדי למנוע חסימות נייר, אל תטען נייר שמשקלו גדול מ-‏105 גר’/מ”ר‏ (Bond‏, 28 ליברה).

שימוש בהדפסה דו-צדדית (הדפסת דופלקס) אוטומטית

1.
טען כמות מספקת של נייר באחד מהמגשים. אם אתה טוען נייר מיוחד, כגון נייר חברה, טען אותו באחת מהדרכים הבאות:

במגש 1, טען את נייר החברה כשצדו הקדמי כלפי מעלה וקצהו התחתון כלפי המדפסת.

בכל יתר המגשים, טען את נייר החברה כך שצדו הקדמי פונה כלפי מטה וקצהו העליון מונח בחלקו האחורי של המגש.
2.
בתפריט File (קובץ), לחץ על Print (הדפסה).
3.
פתח את התפריט פריסה.
4.
ליד האפשרות Two-Sided (דו-צדדי), בחר Long-Edge Binding (כריכה לאורך) או Short-Edge Binding (כריכה לרוחב).
5.
לחץ על Print (הדפסה).
הדפסה דו-צדדית ידנית

1.
טען כמות מספקת של נייר באחד מהמגשים. אם אתה טוען נייר מיוחד, כגון נייר חברה, טען אותו באחת מהדרכים הבאות:

במגש 1, טען את נייר החברה כשצדו הקדמי כלפי מעלה וקצהו התחתון כלפי המדפסת.

בכל יתר המגשים, טען את נייר החברה כך שצדו הקדמי פונה כלפי מטה וקצהו העליון מונח בחלקו האחורי של המגש.
2.
בתפריט File (קובץ), לחץ על Print (הדפסה).
3.
בתפריט גימור, בחר הדפסה דו-צדדית ידנית.
4.
לחץ על Print (הדפסה). לפני שתחזיר את ערימת הנייר שהודפס במגש 1 לשם הדפסה על הצד השני, בצע את ההוראות המוצגות בחלון הצץ שמופיע על המסך.
5.
גש למדפסת והסר נייר ריק שנשאר במגש 1.
6.
הכנס את ערימת הנייר למגש 1 כשהצד הקדמי כלפי מעלה והקצה התחתון פונה למדפסת. אתה חייב להדפיס גם את הצד השני ממגש 1.
7.
אם הופיעה הנחיה לכך, לחץ על הלחצן המתאים בלוח הבקרה כדי להמשיך.

HP Color Laserjet CP2020 הדפסה על שני צידי הדף (הדפסה דו-צדדית)