הודעות בלוח בקרה והודעות התראה על המצב

הודעות בלוח בקרה והודעות התראה על המצב


הודעות לוח הבקרה מציינות את מצב המוצר הנוכחי או מצבים שעלולים לחייב נקטית פעולה.

הודעות התראה על המצב מופיעות במסך המחשב (בנוסף להודעות בלוח הבקרה) כאשר המוצר נתקל בבעיות מסוימות. אם מופיעה הודעת התראה על המצב, מופיע HP Color Laserjet CP2020 checkmark הודעות בלוח בקרה והודעות התראה על המצב בעמודה התראת מצב‏ בטבלה הבאה.

הודעות לוח הבקרה מופיעות באופן זמני והן עשויות לחייב את אישורן על-ידי לחיצה על OK (אישור), כדי לחדש את ההדפסה, או על X כדי לבטל את העבודה. עם הופעת הודעות מסוימות, ייתכן שעבודת ההדפסה לא תושלם או שאיכות ההדפסה תיפגע. כאשר ההודעה קשורה להדפסה והמאפיין auto-continue (המשך אוטומטי) מופעל, המוצר ינסה להמשיך לחדש את ההדפסה לאחר שההודעה תוצג במשך 10 שניות ללא אישור.

עבור הודעות מסוימות, ייתכן שהפעלה מחדש של המוצר תפתור את הבעיה. כאשר שגיאה קריטית חוזרת על עצמה, ייתכן שיש לקחת את המוצר לתיקון.

התראה על המצב
הודעת לוח הבקרה
תיאור
הפעולה המומלצת
HP Color Laserjet CP2020 checkmark הודעות בלוח בקרה והודעות התראה על המצב
<Color> in wrong position (<צבע> במיקום שגוי)
אחת ממחסניות ההדפסה מותקנת בחריץ הלא נכון.
ודא כי כל אחת ממחסניות ההדפסה נמצאת בחריץ המתאים. מחסניות ההדפסה מותקנות בסדר שלהלן, מהחזית לאחור: שחור, ציאן, מגנטה, צהוב.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark הודעות בלוח בקרה והודעות התראה על המצב
‎10.00.XX Supply error (שגיאת חומרים מתכלים)
זיכרון החומר המתכלה עבור אחת ממחסניות ההדפסה לא ניתן לקריאה או חסר.

‎10.0000 = black supply memory error‏ (10.0000 = שגיאת זיכרון במחסנית הטונר בצבע שחור)

‎10.0001 = cyan supply memory error‏ (10.0001 = שגיאת זיכרון במחסנית הטונר בצבע ציאן)

‎10.0002 = magenta supply memory error‏ (10.0002 = שגיאת זיכרון במחסנית הטונר בצבע מגנטה)

‎10.0003 = yellow supply memory error‏ (10.0003 = שגיאת זיכרון במחסנית הטונר בצבע צהוב)
התקן מחדש את מחסנית ההדפסה.
כבה את המוצר והפעל אותו מחדש.
אם הבעיה לא נפתרה, החלף את המחסנית.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark הודעות בלוח בקרה והודעות התראה על המצב
‎10.10.XX Supply error (שגיאת חומרים מתכלים)

‎10.1000 = black supply memory is missing‏ (10.1000 = הזיכרון חסר במחסנית הטונר בצבע שחור)

‎10.1001 = cyan supply memory is missing‏ (10.1001 = הזיכרון חסר במחסנית הטונר בצבע ציאן)

‎10.1002 = magenta supply memory is missing‏ (10.1002 = הזיכרון חסר במחסנית הטונר בצבע מגנטה)

‎10.1003 = yellow supply memory is missing‏ (10.1003 = הזיכרון חסר במחסנית הטונר בצבע צהוב)
בדוק את התווית האלקטרונית. אם היא שבורה או פגומה, החלף את המחסנית.
ודא שהמחסנית מותקנת במיקום המתאים.
הסר את המחסנית והתקן אותה מחדש, ולאחר מכן בצע אתחול של המוצר.
אם השגיאה היא במחסנית טונר צבעוני, נסה להחליף אותה במחסנית בצבע אחר במגש. אם אותה ההודעה מופיעה, קיימת בעיה במנוע. אם מופיעה הודעה אחרת מסוג ‎10.10.XX‏, החלף את המחסנית.
‎49 Error (שגיאה)
Turn off then on (כבה והפעל שוב)
אירעה שגיאה פנימית במוצר.
כבה את המוצר, המתן לפחות 30 שניות ולאחר מכן הדלק את המוצר והמתן לאתחולו.
אם אתה משתמש במגן ברקים, הסר אותו. חבר את המוצר ישירות לשקע בקיר. הדלק את המוצר.
אם ההודעה עדיין מופיעה, פנה לשירותי התמיכה של HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark הודעות בלוח בקרה והודעות התראה על המצב
‎50.X Fuser Error (שגיאת Fuser)
Turn off then on (כבה והפעל שוב)
אירעה שגיאה ב-fuser.
כבה את המוצר, המתן לפחות 30 שניות ולאחר מכן הדלק אותו והמתן לאתחולו.
כבה את המוצר, המתן לפחות 25 שניות ולאחר מכן הדלק את המוצר.
אם אתה משתמש במגן ברקים, הסר אותו. חבר את המוצר ישירות לשקע בקיר. הדלק את המוצר.
אם ההודעה עדיין מופיעה, פנה לשירותי התמיכה של HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark הודעות בלוח בקרה והודעות התראה על המצב
‎51.XX Error (שגיאת XX)
Turn off then on (כבה והפעל שוב)
במוצר אירעה שגיאת חומרה פנימית.
כבה את המוצר, המתן לפחות 30 שניות ולאחר מכן הדלק אותו והמתן לאתחולו.
אם אתה משתמש במגן ברקים, הסר אותו. חבר את המוצר ישירות לשקע בקיר. הדלק את המוצר.
אם ההודעה עדיין מופיעה, פנה לשירותי התמיכה של HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark הודעות בלוח בקרה והודעות התראה על המצב
‎54.XX Error (שגיאת XX)
Turn off then on (כבה והפעל שוב)
אירעה שגיאה באחד החיישנים הפנימיים של המוצר.

54.15 = צהוב

54.16 = מגנטה

54.17 = ציאן

54.18 = שחור
1.
פתח את הדלת של מגש המחסניות והחלק את מגש המחסניות החוצה.
2.
בדוק את המנגנון הלבן במחסנית האמורה. הוא ממוקם בצידה הימני של המחסנית.
3.
דחוף את המנגנון פנימה והחוצה באיטיות. מורם דגל שחור כאשר אתה דוחף אותו. עליו לנוע באופן חלק. אם לא, דחוף את המנגנון שוב ושוב כדי לשחרר חסימות אפשריות.
4.
דחוף את מגש המחסניות וסגור את הדלת.
אם ההודעה עדיין מופיעה, פנה לשירותי התמיכה של HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark הודעות בלוח בקרה והודעות התראה על המצב
‎55.X ERROR (שגיאה)
Turn off then on (כבה והפעל שוב)
אירעה שגיאה פנימית במוצר.
כבה את המוצר, המתן לפחות 30 שניות ולאחר מכן הדלק אותו והמתן לאתחולו.
אם אתה משתמש במגן ברקים, הסר אותו. חבר את המוצר ישירות לשקע בקיר. הדלק את המוצר.
אם ההודעה עדיין מופיעה, פנה לשירותי התמיכה של HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark הודעות בלוח בקרה והודעות התראה על המצב
‎57.X Fan Error (שגיאת מאוורר)
Turn off then on (כבה והפעל שוב)
במוצר אירעה תקלה במאוורר הפנימי.
כבה את המוצר, המתן לפחות 30 שניות ולאחר מכן הדלק אותו והמתן לאתחולו.
אם אתה משתמש במגן ברקים, הסר אותו. חבר את המוצר ישירות לשקע בקיר. הדלק את המוצר.
אם ההודעה עדיין מופיעה, פנה לשירותי התמיכה של HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark הודעות בלוח בקרה והודעות התראה על המצב
‎59.X ERROR (שגיאה)
Turn off then on (כבה והפעל שוב)
המוצר נתקל בבעיה באחד המנועים.
כבה את המוצר, המתן לפחות 30 שניות ולאחר מכן הדלק אותו והמתן לאתחולו.
אם אתה משתמש במגן ברקים, הסר אותו. חבר את המוצר ישירות לשקע בקיר. הדלק את המוצר.
אם ההודעה עדיין מופיעה, פנה לשירותי התמיכה של HP.
‎79 Error (שגיאה)
Turn off then on (כבה והפעל שוב)
במוצר אירעה שגיאת קושחה פנימית.
כבה את המוצר, המתן לפחות 30 שניות ולאחר מכן הדלק אותו והמתן לאתחולו.
אם אתה משתמש במגן ברקים, הסר אותו. חבר את המוצר ישירות לשקע בקיר. הדלק את המוצר.
אם ההודעה עדיין מופיעה, פנה לשירותי התמיכה של HP.
‎79 Service Error (שגיאת שירות)
Turn off then on (כבה והפעל שוב)
במדפסת מותקן זיכרון DIMM לא תואם.
1.
כבה את המוצר.
2.
התקן זיכרון DIMM שבו המוצר תומך. ראה שירות ותמיכה לקבלת רשימה של כרטיסי DIMM נתמכים. ראה התקנת כרטיסי DIMM‏ של זיכרון וגופנים לקבלת הוראות התקנה לכרטיסי DIMM.
3.
הדלק את המוצר.
אם ההודעה עדיין מופיעה, פנה לשירותי התמיכה של HP.
Device error (שגיאת התקן)
Press‏ [OK] (לחץ על‏ [OK] (אישור))
אירעה שגיאה פנימית
לחץ על OK (אישור) כדי להמשיך בעבודה.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark הודעות בלוח בקרה והודעות התראה על המצב
Front Door open (דלת פתוחה) (דלת קדמית פתוחה)
הדלת הקדמית של המוצר פתוחה.
סגור את הדלת.
Genuine HP supply installed (חומר מתכלה מקורי של HP מותקן)
חומר מתכלה מקורי של HP הותקן. הודעה זו תופיע לזמן קצר לאחר שהחומר המתכלה הותקן, ולאחר מכן תוחלף בהודעה במצב מוכן.
לא נדרשת כל פעולה.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark הודעות בלוח בקרה והודעות התראה על המצב
Incorrect supplies (חומרים מתכלים שגויים)
יותר ממחסנית הדפסה אחת מותקנת בחריץ הלא נכון.
ודא כי כל אחת ממחסניות ההדפסה נמצאת בחריץ המתאים. מחסניות ההדפסה מותקנות בסדר שלהלן, מהחזית לאחור: שחור, ציאן, מגנטה, צהוב.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark הודעות בלוח בקרה והודעות התראה על המצב
Install <color> cartridge (התקן מחסנית <צבע>)
המחסנית אינה מותקנת או שהיא מותקנת בצורה לא נכונה במוצר.
התקן את מחסנית ההדפסה. ראה החלפת מחסניות הדפסה.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark הודעות בלוח בקרה והודעות התראה על המצב
Invalid driver (מנהל התקן לא חוקי)
Press‏ [OK] (לחץ על‏ [OK] (אישור))
אתה משתמש במנהל מדפסת לא נכון.
בחר במנהל המדפסת המתאים.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark הודעות בלוח בקרה והודעות התראה על המצב
Jam in <location>‎ (חסימת נייר ב<מיקום>)
המוצר גילה חסימת נייר.
נקה את החסימה מהמיקום שצוין. הדפסת העבודה אמורה להימשך. אם היא אינה נמשכת, נסה להדפיס אותה מחדש.
אם ההודעה עדיין מופיעה, פנה לשירותי התמיכה של HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark הודעות בלוח בקרה והודעות התראה על המצב
Jam in tray <X>‎‏ (חסימה במגש <X>)
Clear jam and then Press‏ [OK] (לחץ על‏ [OK] (אישור)) (נקה את החסימה ולאחר מכן לחץ על אישור)
המוצר גילה חסימת נייר.
נקה את החסימה מהמיקום שצוין ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).
אם ההודעה עדיין מופיעה, פנה לשירותי התמיכה של HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark הודעות בלוח בקרה והודעות התראה על המצב
Load paper (טען נייר)
כל המגשים ריקים.
טען את חומר ההדפסה.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark הודעות בלוח בקרה והודעות התראה על המצב
Load tray # <TYPE> <SIZE>‎ (טען את מגש # <סוג> <גודל>)
הוגדר מגש עבור הסוג והגודל של חומר ההדפסה הדרוש לעבודת ההדפסה, אך המגש ריק.
טען את חומר ההדפסה הנכון במגש 1 או לחץ על OK (אישור) כדי להשתמש בחומר הדפסה במגש אחר.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark הודעות בלוח בקרה והודעות התראה על המצב
Load tray 1 <TYPE> <SIZE>‎ (טען את מגש 1 <סוג> <גודל>)
לא הוגדר אף מגש עבור הסוג והגודל של חומר ההדפסה הדרוש לעבודת ההדפסה.
טען את חומר ההדפסה הנכון במגש 1 או לחץ על OK (אישור) כדי להשתמש בחומר הדפסה במגש אחר.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark הודעות בלוח בקרה והודעות התראה על המצב
Load tray 1 plain <SIZE> (טען את מגש 1 <גודל> רגיל)
Cleaning mode (מצב ניקוי)‏ [OK] to start (ניתן להתחיל)
המוצר מוכן לעיבוד פעולת הניקוי.
טען במגש 1 נייר רגיל בגודל שצוין, ולאחר מכן לחץ על OK‏ (אישור).
Manual duplex
Load tray # Press‏ [OK] (לחץ על‏ [OK] (אישור)) (הדפסה דו-צדדית ידנית. טען את מגש # ולחץ על אישור)
הצד הראשון של עבודת ההדפסה הדו-צדדית הידנית הודפס. יש לטעון את הדף כדי לעבד את הצד השני.
טען את הדף במגש שצוין כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה וראש הדף רחוק ממך, ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).
HP Color Laserjet CP2020 checkmark הודעות בלוח בקרה והודעות התראה על המצב
Manual feed <TYPE> <SIZE> (הזנה ידנית <סוג> <גודל>)
Press‏ [OK] (לחץ על‏ [OK] (אישור)) for available media (לחץ על אישור להצגת חומרי הדפסה זמינים)
המוצר מוגדר למצב הזנה ידנית.
לחץ על OK (אישור) כדי לנקות את ההודעה או כדי לטעון את חומרי ההדפסה הנכונים במגש 1.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark הודעות בלוח בקרה והודעות התראה על המצב
Memory is low (הזיכרון אוזל)
Press‏ [OK] (לחץ על‏ [OK] (אישור))
Try again later or turn off & on‏ (נסה שנית מאוחר יותר או בצע כיבוי והפעלה)
זיכרון המוצר כמעט מלא.
לחץ על OK (אישור) כדי לסיים את העבודה או לחץ על X כדי לבטל אותה.
חלק את עבודת ההדפסה לעבודות הדפסה קטנות יותר שמכילות פחות עמודים‏.
לקבלת פרטים אודות הרחבת זיכרון המוצר, ראה התקנת כרטיסי DIMM‏ של זיכרון וגופנים.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark הודעות בלוח בקרה והודעות התראה על המצב
Misprint (טעות הדפסה)
Press‏ [OK] (לחץ על‏ [OK] (אישור))
חומר ההדפסה עוכב בזמן שעבר דרך המוצר.
לחץ על OK (אישור) כדי למחוק את ההודעה.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark הודעות בלוח בקרה והודעות התראה על המצב
Non-HP supply Installed (מותקן חומר מתכלה שאינו מתוצרת HP)
חומר מתכלה שאינו מתוצרת HP מותקן.
הודעה זו היא זמנית ותיעלם כעבור מספר שניות.
אם אתה סבור שרכשת חומר מתכלה של HP‏, בקר בכתובת www.hp.com/go/anticounterfeit.
האחריות של HP אינה מכסה שירות או תיקונים הנדרשים כתוצאה משימוש בחומרים מתכלים שאינם מתוצרת HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark הודעות בלוח בקרה והודעות התראה על המצב
Order <color> cartridge (הזמן מחסנית <צבע>)
מחסנית ההדפסה שזוהתה עומדת להיגמר.
הזמן את מחסנית ההדפסה שזוהתה. ההדפסה תימשך עד להופעת Replace <color> cartridge (החלף מחסנית <צבע>).
לקבלת מידע נוסף, ראה חומרים מתכלים ואביזרים.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark הודעות בלוח בקרה והודעות התראה על המצב
Order supplies (הזמן חומרים מתכלים)
יותר מפריט מתכלה אחד עומד לאזול.
בדוק את רמת החומרים המתכלים במדידים שבלוח הבקרה או הדפס דף מצב של החומרים המתכלים כדי לברר באילו מחסניות עומד החומר לאזול. ראה דפי מידע.
הזמן את מחסניות ההדפסה שזוהו. ההדפסה תימשך עד להופעת הכיתוב Replace <color> cartridge (החלף מחסנית <צבע>).
לקבלת מידע נוסף, ראה חומרים מתכלים ואביזרים.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark הודעות בלוח בקרה והודעות התראה על המצב
Print failure (כשל בהדפסה)
Press‏ [OK] (לחץ על‏ [OK] (אישור)) If error repeats turn off then on (אם השגיאה חוזרת על עצמה, כבה את המוצר ולאחר מכן הדלק אותו)
למוצר אין אפשרות לעבד את העמוד.
לחץ על OK‏ (אישור) כדי להמשיך בעבודת ההדפסה, אך ייתכן שפעולה זו תשפיע על הפלט.
אם ההודעה נמשכת, כבר את המוצר והדלק אותו מחדש. שלח מחדש את עבודת ההדפסה.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark הודעות בלוח בקרה והודעות התראה על המצב
Rear Door open (דלת פתוחה) (דלת אחורית פתוחה)
הדלת האחורית של המוצר פתוחה.
סגור את הדלת.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark הודעות בלוח בקרה והודעות התראה על המצב
Remove shipping locks from <color> cartridge (הסר נעילות משלוח ממחסנית <צבע>)
נעילת משלוח של מחסנית הדפסה מותקנת.
ודא שנעילות המשלוח הוסרו ממחסנית ההדפסה.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark הודעות בלוח בקרה והודעות התראה על המצב
Remove shipping material from rear door (הסר את חומר האריזה מהדלת האחורית)
שני מנעולי השילוח הוסרו מהגלגלת האחורית.
פתח את הדלת האחורית והסר את מנעולי השילוח.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark הודעות בלוח בקרה והודעות התראה על המצב
Replace <color> cartridge (החלף מחסנית <צבע>)
מחסנית ההדפסה הגיעה לסוף חייה.
החלף את המחסנית. ראה החלפת מחסניות הדפסה.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark הודעות בלוח בקרה והודעות התראה על המצב
Unexpected size in tray x (גודל לא צפוי במגש x)
Load‏ [size] Press‏ [OK] (לחץ על‏ [OK] (אישור)) (טען‏ [גודל] ולחץ על אישור)
המוצר זיהה במגש חומרי הדפסה במגש שאינם תואמים להגדרת התצורה של המגש.
טען את חומרי ההדפסה במגש או הגדר את המגש לגודל שטענת בו. ראה טעינת נייר וחומרי הדפסה.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark הודעות בלוח בקרה והודעות התראה על המצב
Used <color> Cartridge in use (נעשה שימוש במחסנית <צבע> משומשת)
זוהתה והתקבלה מחסנית הדפסה משומשת.
לא נדרשת כל פעולה.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark הודעות בלוח בקרה והודעות התראה על המצב
Used supplies in use (חומרים מתכלים נמצאים בשימוש)
מותקנות מחסניות הדפסה משומשות.
לא נדרשת כל פעולה.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark הודעות בלוח בקרה והודעות התראה על המצב
Used supply installed
To accept Press‏ [OK] (לחץ על‏ [OK] (אישור)) (חומר מתכלה משומש הותקן. כדי לקבל, לחץ על אישור)
מותקנת מחסנית הדפסה משומשת.
כדי להמשיך, לחץ על OK (אישור).
HP Color Laserjet CP2020 checkmark הודעות בלוח בקרה והודעות התראה על המצב
החלפת חומרים מתכלים
Override in use (מצב עקיפה נמצא בשימוש)
פריט התפריט Replace supplies (החלף חומרים מתכלים)איכות הדפסה מוגדר כ-Override out (עקוף מצב של מחסנית ריקה).
באפשרותך להמשיך להדפיס את שתבחין בירידה באיכות ההדפסה.
ראה הגדרות מערכתהתפריט (הגדרת מערכת).
HP Color Laserjet CP2020 checkmark הודעות בלוח בקרה והודעות התראה על המצב
הסר את נעילות המשלוח מכל המחסניות
נעילת משלוח של מחסנית הדפסה מותקנת במחסנית הדפסה אחת או יותר.
ודא שנעילות המשלוח הוסרו מכל מחסניות ההדפסה.

HP Color Laserjet CP2020 הודעות בלוח בקרה והודעות התראה על המצב