הסכם רישיון למשתמש קצה

הסכם רישיון למשתמש קצה


יש לקרוא בעיון לפני שימוש במוצר תוכנה זה: הסכם רישיון למשתמש קצה זה (להלן “הסכם EULA”) הינו חוזה (א) בינך (בין אם אדם פרטי או היישות שאותה אתה מייצג) ו-(ב) לבין חברת Hewlett-Packard‏ (להלן “HP”) המפקחת על השימוש שלך במוצר התוכנה (להלן “התוכנה”). הסכם EULA זה אינו חל אם קיים הסכם רישיון נפרד בינך ובין חברת HP או הספקים שלה בגין התוכנה, לרבות הסכם רישיון בתיעוד מקוון. המונח “תוכנה” עשוי לכלול (i) מדיה נלווית, (ii) מדריך למשתמש וחומרים מודפסים אחרים, ו-(iii) תיעוד אלקטרוני או “מקוון” (במקובץ להלן “תיעוד למשתמש”).

הזכויות בתוכנה זו מוצעות רק בתנאי שהנך מסכים לכל התנאים וההתניות של הסכם EULA זה. באמצעות התקנה, העתקה, הורדה או שימוש אחר בתוכנה, הנך מסכים להיות מחוייב להסכם EULA זה. אם אינך מקבל את הסכם EULA זה, אינך רשאי להתקין, להוריד או לבצע כל שימוש אחר בתוכנה זו. אם רכשת את התוכנה אך אינך מסכים להסכם EULA זה, נבקשך להחזיר את התוכנה למקום הרכישה תוך ארבעה עשר ימים לקבלת החזר של מחיר הרכישה; אם התוכנה מותקנת במוצר אחר של HP או זמינה ביחד עם מוצר כזה, אתה רשאי להחזיר את המוצר שלא נעשה בו שימוש בשלמותו.

1. תוכנה של צד שלישי. התוכנה עשויה לכלול, בנוסף לתוכנה בבעלות של HP‏ (“תוכנה של HP”), תוכנות ברישיון מצד שלישי (“תוכנה של צד שלישי” ו”רישיון של צד שלישי”). רישיון לכל תוכנה של צד שלישי ניתן לך בכפוף לתנאים ולהתניות של רישיון צד שלישי המתאים. בדרך כלל, רישיון של צד שלישי ממוקם בקובץ כגון license.txt; עליך ליצור קשר עם מרכז התמיכה של HP אם אינך מצליח לאתר רישיון של צד שלישי כלשהו. אם רישיון של צד שלישי כולל רשיונות המסופקים לצורך זמינות של קוד מקור (כגון רישיון של GNU General Public License) וקוד המקור התואם אינו כלול עם התוכנה, בדוק בדפי התמיכה של המוצר באתר האינטרנט של HP (hp.com‏)‎ כדי ללמוד כיצד להשיג קוד מקור שכזה.

2. זכויות רישיון. אם תקיים את כל תנאי הסכם EULA זה במלואם, יוענקו לך הזכויות הבאות:

א. שימוש. HP מעניקה לך רישיון לשימוש בעותק אחד של התוכנה של HP. “שימוש” משמעו התקנה, העתקה, אחסון, טעינה, הפעלה, הצגה או כל שימוש אחר בתוכנה של HP. אינך רשאי לשנות את התוכנה של HP או להשבית מאפיין רישוי או בקרה של התוכנה של HP. אם HP מספקת תוכנה זו לשימוש עם מוצר הדמיה או הדפסה (לדוגמה, אם התוכנה הינה מנהל התקן מדפסת, קושחה או הרחבה), ניתן להשתמש בתוכנה של HP עם מוצר כזה (להלן “מוצר של HP”) בלבד. הגבלות נוספות לשימוש עשויות להופיע בתיעוד למשתמש. אינך רשאי להפריד חלקים מרכיבי התוכנה של HP לצורך שימוש. אינך רשאי להפיץ את התוכנה של HP.

ב. העתקה. זכות להעתקה משמעה שהנך רשאי ליצור עותקי ארכיון או גיבוי של התוכנה של HP, בתנאי שכל עותק כולל את כל הודעות הבעלות המקוריות של התוכנה של HP ומשמש למטרות גיבוי בלבד.

3. שדרוגים. כדי להשתמש בתוכנה של HP אותה HP מספקת כשדרוג, כעדכון או כתוספת (במקובץ להלן “שדרוג”), עליך להיות תחילה בעל רישיון עבור התוכנה המקורית של HP המזוהה על ידי HP ככשירה עבור השדרוג. במידה שבה השדרוג מחליף את התוכנה המקורית של HP, לא תהיה רשאי עוד להשתמש בתוכנה כזאת של HP. הסכם EULA זה חל על כל שדרוג אלא אם HP סיפקה תנאים אחרים עם השדרוג. במקרה של סתירה בין הסכם EULA זה ותנאים אחרים כאלה, התנאים האחרים הם הקובעים.

4. העברה.

א. העברה לצד שלישי. משתמש הקצה הראשוני של התוכנה של HP רשאי לבצע העברה חד-פעמית של התוכנה של HP למשתמש קצה אחר. כל העברה תכלול את כל חלקי הרכיבים, המדיה, התיעוד למשתמש, הסכם EULA זה, ואם ניתנה גם תעודת המקוריות. ההעברה אינה יכולה להיות העברה עקיפה, כגון משגור (קונסיגנציה). לפני ההעברה, על משתמש הקצה המקבל את התוכנה המועברת להסכים להסכם EULA זה. לאחר העברת התוכנה של HP, הרישיון שלך יסתיים אוטומטית.

ב. הגבלות. אינך רשאי להשכיר, להחכיר או להלוות את התוכנה של HP או להשתמש בתוכנה של HP לשיתוף זמן מסחרי או לשימוש כלשכת שרות. אינך רשאי להעניק רישיון משנה, להקצות או להעביר בכל דרך אחרת את התוכנה של HP למעט כמצוין במפורש בהסכם EULA זה.

5. זכויות בעלות. כל זכויות הקניין הרוחני בתוכנה ובתיעוד למשתמש הם בבעלות HP או הספקים שלה ומוגנים על-פי חוק, לרבות חוקי זכויות יוצרים, סודות מסחריים, פטנטים וסימנים מסחריים מתאימים. אינך רשאי להסיר זיהוי מוצר, הודעת זכויות יוצרים או הגבלות בעלות כלשהם מהתוכנה.

6. הגבלה על הנדסה לאחור. אינך רשאי לבצע בתוכנה של HP הנדסה לאחור, הידור חוזר או פירוק, למעט ורק במידה שהזכות לעשות כך מוקנית מכוח חוק מתאים.

7. הסכמה לשימוש בנתונים. HP וחברות הבת שלה רשאיות לאסוף ולהשתמש במידע טכני שהנך מספק לגבי (i) השימוש שהנך מבצע בתוכנה או במוצר של HP, או (ii) אספקת שירותי תמיכה הקשורים לתוכנה או למוצר של HP. כל מידע שכזה כפוף למדיניות הפרטיות של HP. HP לא תשתמש במידע שכזה בצורה שתזהה אותך באופן אישי למעט במידה הנחוצה לצורך שיפור השימוש שלך או אספקת שירותי תמיכה.

8. הגבלת חבות. חרף הנזקים שמהם אתה עלול לסבול, החבות הכוללת של HP והספקים שלה תחת הסכם EULA זה והסעד הבלעדי שלך תחת הסכם EULA זה יוגבל לגבוה מן השניים, הסכום ששולם בפועל על ידך עבור המוצר או U.S. $5.00. במידה המרבית המותרת בחוק, בשום מקרה HP או הספקים שלה לא יהיו אחראים לכל נזקים מיוחדים, מקריים, בלתי ישירים או עקיפים (לרבות נזקים עבור אובדן רווחים, אובדן נתונים, הפרעה לעסק, חבלה גופנית או אובדן פרטיות) הקשורים בכל צורה שהיא לשימוש או לחוסר היכולת להשתמש בתוכנה, אפילו במידה ו-HP או אחד הספקים יודע לגבי האפשרות של נזקים שכאלה ואפילו במידה והסעד שלעיל נכשל במטרתו היסודית. חלק מהמדינות/אזורים או תחומי השיפוט אינם מתירים אי-הכללה או הגבלה של נזקים מקריים או עקיפים, כך שייתכן שההגבלות שלעיל אינן חלות עליך.

9. לקוחות ממשלתיים בארה”ב. אם הנך יישות ממשלתית של ארה”ב, בהתאם ל-FAR 12.211 ו-FAR 12.212, הרישיון לתוכנת מחשב מסחרית, לתיעוד תוכנת מחשב ולנתונים טכניים עבור פריטים מסחריים ניתן לפי הרישיון המסחרי המתאים של HP.

10. תאימות עם חוקי הייצוא. עליך לציית לכל החוקים, הכללים והתקנות (i) החלים על הייצוא או ייבוא של התוכנה, או (ii) המגבילים את השימוש בתוכנה, לרבות כל ההגבלות על פיתוח נשק גרעיני, כימי או ביולוגי.

11. שמירת זכויות. HP והספקים שלה שומרים לעצמם את כל הזכויות שלא הוענקו לך במפורש בהסכם EULA זה.

(c) 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

מהדורת נובמבר 2006

HP Color Laserjet CP2020 הסכם רישיון למשתמש קצה