הנחיות לגבי סוגי נייר וחומרי הדפסה מיוחדים

הנחיות לגבי סוגי נייר וחומרי הדפסה מיוחדים


מוצר זה תומך בהדפסה על-גבי חומרי הדפסה מיוחדים. היעזר בהנחיות הבאות לקבלת תוצאות משביעות רצון. בעת שימוש בסוגי נייר או בחומרי הדפסה מיוחדים, הקפד להגדיר את הסוג והגודל במנהל התקן ההדפסה לקבלת תוצאות ההדפסה הטובות ביותר.

HP Color Laserjet CP2020 caution הנחיות לגבי סוגי נייר וחומרי הדפסה מיוחדים זהירות:

מדפסות לייזר של HP משתמשות ב-Fuser כדי לדחוס חלקיקי טונר בנקודות מדויקות ביותר לנייר. נייר לייזר של HP מתוכנן לעמוד בפני חום רב זה. שימוש בנייר להזרקת דיו שאינו מיועד לטכנולוגיה זו עלול לגרום נזק למדפסת.


סוג חומר ההדפסה
עשה
אל תעשה
מעטפות

אחסן מעטפות באופן משוטח.

השתמש במעטפות שהחיבורים בהן מגיעים עד לפינות.

השתמש ברצועות דביקות לתלישה המאושרות לשימוש במדפסות לייזר.

אל תשתמש במעטפות מקומטות, חתוכות, דבוקות יחד או פגומות באופן כלשהו.

אל תשתמש במעטפות בעלות סוגרים, סגרים, חלונות או מעטפות מרופדות.

אל תשתמש בחומרים דביקים או בחומרים סינטטיים אחרים.
מדבקות

השתמש אך ורק במדבקות שחלקן האחורי אינו חשוף.

השתמש במדבקות משוטחות.

השתמש רק בגיליונות מלאים של מדבקות.

אל תשתמש במדבקות מקומטות, שיש בהן בועות או במדבקות פגומות.

אל תדפיס גיליונות חלקיים של מדבקות.
שקפים

השתמש אך ורק בשקפים המאושרים לשימוש במדפסות לייזר.

הנח את השקפים על המשטח לאחר שהסרת אותם מהמוצר.

אל תשתמש בחומרי הדפסה שקופים שאינם מאושרים לשימוש במדפסות לייזר.
נייר חברה או טפסים מודפסים מראש

השתמש אך ורק בנייר חברה או בטפסים המאושרים לשימוש במדפסות לייזר.

אל תשתמש בנייר חברה בולט או מתכתי.
נייר כבד

השתמש אך ורק בנייר כבד המאושר לשימוש במדפסות לייזר ושעומד במפרטי המשקל המיועדים למוצר זה.

אל תשתמש בנייר שהוא כבד יותר מזה המומלץ במפרטים למוצר זה אלא אם מדובר בנייר של HP שאושר לשימוש במוצר זה.
נייר מבריק או מצופה

השתמש אך ורק בנייר מבריק או מצופה המאושר לשימוש במדפסות לייזר.

אל תשתמש בנייר מבריק או מצופה המיועד לשימוש במוצרים להזרקת דיו.

HP Color Laserjet CP2020 הנחיות לגבי סוגי נייר וחומרי הדפסה מיוחדים