הגדרת אפשרויות הדפסה מתקדמות

הגדרת אפשרויות הדפסה מתקדמות


לביצוע המשימות הבאות, פתח את מנהל המדפסת ולחץ על הכרטיסייה מתקדם.

כיצד ניתן לבצע?
פעולות שיש לבצע
בחירה באפשרויות הדפסה מתקדמות
בכל אחד מהמקטעים, לחץ על ההגדרה הנוכחית כדי להפעיל רשימה נפתחת לצורך שינוי ההגדרה.
שינוי מספר העותקים המודפסים
HP Color Laserjet CP2020 note הגדרת אפשרויות הדפסה מתקדמות הערה:

אם התוכנה שבה אתה משתמש אינה מספקת דרך להדפסת מספר ספציפי של עותקים, ניתן לשנות את מספר העותקים במנהל ההתקן.

שינוי ההגדרה ישפיע על מספר העותקים עבור כל עבודות ההדפסה. לאחר הדפסת העבודה, החזר את ההגדרה לערך המקורי.

פתח את המקטע נייר/פלט ולאחר מכן הזן את מספר העותקים שיודפסו. אם בחרת ב-2 עותקים או יותר, ניתן לבחור באפשרות איסוף הדפים.
הדפסת טקסט צבעוני כשחור ולא כגוני אפור
א) פתח את המקטע אפשרויות מסמך ולאחר מכן פתח את המקטע מאפייני מדפסת. ב) מתוך הרשימה הנפתחת הדפס טקסט בשחור, בחר מאופשר.
טען נייר חברה או נייר מודפס מראש בכיוון זהה עבור כל עבודות ההדפסה, בין אם אתה מדפיס בצדו האחד של הדף ובין אם משני צדי הדף.
א) פתח את המקטע אפשרויות מסמך ולאחר מכן פתח את המקטע מאפייני מדפסת. ב) מתוך הרשימה הנפתחת מצב נייר חברה חלופי, בחר באפשרות מופעל. ג) במוצר, טען את הנייר באופן שבו אתה טוען אותו לצורך הדפסה משני צדי הדף.
שינוי סדר ההדפסה של העמודים
א) פתח את המקטע אפשרויות מסמך ולאחר מכן פתח את המקטע אפשרויות פריסה. ב) מתוך הרשימה הנפתחת סדר העמודים, בחר באפשרות מהראשון לאחרון כדי להדפיס את העמודים בסדר שבו הם מופיעים במסמך, או בחר באפשרות מהאחרון לראשון כדי להדפיס את העמודים בסדר הפוך.

HP Color Laserjet CP2020 הגדרת אפשרויות הדפסה מתקדמות