Service (שירות)התפריט (שירות)

Service (שירות)התפריט (שירות)


תפריט זה משמש לשחזור הגדרות ברירת המחדל, לניקוי המוצר ולהפעלת מצבים מיוחדים המשפיעים על פלט ההדפסה.


פריט תפריט
פריט תפריט משנה
תיאור
Cleaning mode (מצב ניקוי)
 
אפשרות זו משמשת לניקוי המוצר במקרה של כתמי טונר או סימנים אחרים בפלט ההדפסה. תהליך הניקוי מסיר אבק וטונר עודף ממסלול הנייר.
עם בחירת פריט זה, המוצר מנחה אותך לטעון נייר רגיל במגש 1 ולאחר מכן ללחוץ על OK (אישור) כדי להפעיל את תהליך הניקוי. המתן עד לסיום התהליך. השלך את העמוד המודפס.
PowerSave (חיסכון בחשמל)
 
קביעת משך הזמן שהמוצר נשאר במצב סרק לפני שהוא נכנס למצב PowerSave (חיסכון בחשמל). המוצר יוצא באופן אוטומטי ממצב PowerSave בעת שליחת עבודה או לחיצה על לחצן בלוח הבקרה.
ברירת המחדל היא 15 דקות.
USB speed (מהירות USB)
High (גבוה)
Full (מלא)
קובע את מהירות ה-USB לערך High (גבוה) או לערך Full (מלא). כדי שהמוצר יפעל במהירות גבוהה, יש להפעיל בו את אפשרות המהירות הגבוהה ולחבר אותו לבקר מארח מסוג EHCI הפועל גם הוא במהירות גבוהה. פריט תפריט זה גם אינו משקף את מהירות הפעולה הנוכחית של המוצר.
הגדרת ברירת המחדל היא High (גבוה).
Less paper curl (פחות סלסול נייר)
כבויה
דולקת
אם הדפים המודפסים מסתלסלים בקביעות, אפשרות זו משמשת להעברת המוצר למצב המפחית את הסלסול.
הגדרת ברירת המחדל היא Off (כבוי).
Archive print (העבר הדפסה לארכיון)
כבויה
דולקת
אם אתה מדפיס דפים שיאוחסנו למשך זמן רב, אפשרות זו משמשת להעברת המוצר למצב המפחית מריחות טונר והצטברות אבק.
הגדרת ברירת המחדל היא Off (כבוי).
Restore defaults (שחזר את ברירות המחדל)
כן
לא
החזרת כל ההגדרות המותאמות אישית לערכי ברירת המחדל של היצרן.

HP Color Laserjet CP2020 Service (שירות)התפריט (שירות)