Reports (דוחות) תפריט

Reports (דוחות) תפריט


התפריט Reports (דוחות) משמש להדפסת דוחות המספקים פרטים על המוצר.


פריט תפריט
תיאור
Demo page (דף הדגמה)
מדפיס עמוד צבעוני המדגים את איכות ההדפסה.
Menu structure (מבנה התפריטים)
מדפיס מפה של הפריסה של תפריטי לוח הבקרה.
Config report (דוח תצורה)
מדפיס רשימה של כל הגדרות המוצר. הרשימה כוללת את פרטי הרשת כאשר המוצר מחובר לרשת.
Supplies Status (מצב החומרים המתכלים)
מדפיס את המצב של כל אחת ממחסניות ההדפסה, ובכלל זה הפרטים הבאים:

מספר העמודים המשוער שנותר

האחוז המשוער של משך חיי המחסנית שנותר עבור כל צבע

מק”ט

מספר העמודים שהודפסו
Network report (דוח רשת)
הדפסת רשימה של כל הגדרות הרשת של המוצר
Usage page (דף שימוש)
מדפיס דף המפרט דפי PCL, דפי PCL 6, דפי אמולציית HP postscript level 3 emulation‏, דפים שנתקעו או שלא נאספו כהלכה במוצר, דפים בשחור-לבן או דפים בצבע; בנוסף, מדווח על מניין הדפים
PCL font list (רשימת גופני PCL)
מדפיס רשימה של כל גופני ה-PCL המותקנים.
PS font list (רשימת גופני PS)
מדפיס רשימה של כל גופני ה-PostScript ‏(PS) המותקנים
רשימת גופני PCL6
מדפיס רשימה של כל גופני ה-PCL6 המותקנים
Color usage log (יומן שימוש בצבעים)
מדפיס דוח המציג את שם המשתמש, שם היישום ומידע על שימוש בצבעים, לפי עבודות
Service page (דף שירות)
מדפיס את דוח השירות
דף אבחון
מדפיס דפי כיול ואבחון צבעים

HP Color Laserjet CP2020 Reports (דוחות) תפריט