התפריט Network Config. (תצורת רשת)

התפריט Network Config. (תצורת רשת)


תפריט זה משמש לקביעת הגדרות תצורת הרשת.


פריט תפריט
פריט תפריט משנה
תיאור
TCP/IP config‏ (תצורת TCP/IP‏)
Automatic (אוטומטית)
Manual (ידני)
בחר באפשרות Automatic (אוטומטית) (אוטומטית) כדי לקבוע באופן אוטומטי את כל הגדרות ה-TCP/IP.
בחר באפשרות Manual (ידני) (ידנית) כדי לקבוע באופן ידני את כתובת ה-IP, מסיכת רשת המשנה ושער ברירת המחדל.
ברירת המחדל היא Automatic (אוטומטית).
Auto crossover (הצלבה אוטומטית)
דולקת
כבויה
פריט זה נמצא בשימוש בעת חיבור המוצר ישירות למחשב אישית באמצעות כבל Ethernet (ייתכן שיהיה עליך להגדיר אפשרות זו כ- דולקת או כבויה בהתאם למחשב שנמצא בשימוש).
ברירת המחדל היא דולקת.
Network services (שירותי רשת)
IPV4
IPV6
DHCPv6
פריט זה נמצא בשימוש על-ידי מנהל הרשת כדי להגביל את שירותי הרשת הזמינים במוצר זה.
דולקת
כבויה
הגדרת ברירת המחדל עבור כל הפריטים היא דולקת.
Show IP address (הצגת כתובת IP)
לא
כן
לא: כתובת ה-IP של המוצר לא תופיע בתצוגת לוח הבקרה.
כן: כתובת ה-IP של המוצר תופיע בתצוגת לוח הבקרה, ותציג לסירוגין את פרטי החומרים המתכלים ואת כתובת ה-IP של ההתקן. כתובת ה-IP לא תוצג אם קיים מצב שגיאה.
ברירת המחדל היא לא.
Link speed (מהירות הקישור)
Automatic (אוטומטית) (ברירת מחדל)
10T Full‏ (10T‏ מלא)
10T Half‏ (10T‏ חצי)
100TX Full‏ (100TX‏ מלא)
100TX Half‏ (100TX‏ חצי)
מגדיר את מהירות ההתקשרות באופן ידני, במידת הצורך.
לאחר הגדרת מהירות ההתקשרות, המוצר מופעל מחדש באופן אוטומטי.
Restore defaults (שחזר את ברירות המחדל)
 
לחץ על OK‏ (אישור) כדי לשחזר את הגדרות תצורת הרשת לערכי ברירת המחדל.

HP Color Laserjet CP2020 התפריט Network Config. (תצורת רשת)