המשך הדפסה כאשר מחסנית הגיעה לסוף חייה

המשך הדפסה כאשר מחסנית הגיעה לסוף חייה


ההודעה Order Supplies‏ (הזמן חומרים מתכלים) מופיעה כשמחסנית הדפסה מתקרבת לסוף חייה. ההודעה Replace supplies (החלף חומרים מתכלים) מופיעה כשמחסנית ההדפסה הגיעה לסוף חייה. כדי להבטיח איכות הדפסה מיטבית, HP ממליצה להחליף מחסנית הדפסה כשההודעה Replace supplies (החלף חומרים מתכלים) מופיעה. בעיות באיכות ההדפסה עלולות להתרחש כשמשתמשים במחסנית שהגיעה לסוף חייה, דבר המוביל לבזבוז חומרי הדפסה וטונר מהמחסניות האחרות. החלפת מחסנית הדפסה עם הופעת ההודעה Replace supplies (החלף חומרים מתכלים) יכולה למנוע בזבוז זה.

המאפיין Auto continue (המשך אוטומטי) ב-HP ToolboxFX מאפשר למוצר להמשיך להשתמש במחסנית הדפסה שהגיעה לנקודת ההחלפה המומלצת.

HP Color Laserjet CP2020 warning המשך הדפסה כאשר מחסנית הגיעה לסוף חייה אזהרה!

שימוש במאפיין Auto continue (המשך אוטומטי) עלול להוביל לאיכות הדפסה בלתי מספקת.

HP Color Laserjet CP2020 warning המשך הדפסה כאשר מחסנית הגיעה לסוף חייה אזהרה!

כל פגם בהדפסה או כשל של חומר מתכלה הנגרם כתוצאה משימוש במצב cartridge-out-override (עקיפת מחסנית שהתרוקנה) עבור חומרים מתכלים של HP לא ייחשב כפגם בחומרים או בעבודה במסגרת האחריות על מחסניות ההדפסה של HP. לקבלת מידע אודות האחריות, ראה הצהרת אחריות מוגבלת לגבי מחסניות ההדפסה.

ניתן להפעיל או להשבית את המאפיין Auto continue (המשך אוטומטי) בכל עת, ואין צורך להפעילו מחדש בעת התקנת מחסנית הדפסה חדשה. כאשר המאפיין Auto continue (המשך אוטומטי) מופעל, המוצר ממשיך להדפיס באופן אוטומטי גם כשמחסנית ההדפסה מגיעה לרמה שמומלץ להחליפה. ההודעה Replace Supplies Override In Use (שימוש בעקיפה עבור החלפת חומרים מתכלים) מופיעה כשמחסנית הדפסה נמצאת בשימוש במצב עקיפה. עם החלפת מחסנית ההדפסה במחסנית חדשה, המוצר משבית את מצב Override (עקיפה) עד שמחסנית הדפסה נוספת מגיעה לרמה בה מומלץ להחליפה.

הפעלה או השבתה של המאפיין Cartridge out override (עקיפת מצב של מחסנית שהתרוקנה)

1.
פתח את HP ToolboxFX.
2.
לחץ על התיקייה Device Settings (הגדרות התקן) ולאחר מכן על דף System Setup (הגדרות מערכת).
3.
לצד Auto continue (המשך אוטומטי) בחר באפשרות On (מופעל) כדי להפעיל את המאפיין. בחר ב-Off (בטל) כדי לבטלה.
הפעלה או השבתה של המאפיין Cartridge out override (עקיפת מצב של מחסנית שהתרוקנה) מלוח הבקרה

1.
בתפריט לוח הבקרה, לחץ על OK‏ (אישור).
2.
השתמש בלחצן חץ שמאלה (HP Color Laserjet CP2020 arrow left המשך הדפסה כאשר מחסנית הגיעה לסוף חייה) או חץ ימינה (HP Color Laserjet CP2020 arrow right המשך הדפסה כאשר מחסנית הגיעה לסוף חייה) כדי לבחור ב-הגדרות מערכת, ולאחר מכן לחץ על OK‏ (אישור).
3.
השתמש בלחצן חץ שמאלה (HP Color Laserjet CP2020 arrow left המשך הדפסה כאשר מחסנית הגיעה לסוף חייה) או חץ ימינה (HP Color Laserjet CP2020 arrow right המשך הדפסה כאשר מחסנית הגיעה לסוף חייה) כדי לבחור ב-איכות הדפסה, ולאחר מכן לחץ על OK‏ (אישור).
4.
השתמש בלחצן חץ שמאלה (HP Color Laserjet CP2020 arrow left המשך הדפסה כאשר מחסנית הגיעה לסוף חייה) או חץ ימינה (HP Color Laserjet CP2020 arrow right המשך הדפסה כאשר מחסנית הגיעה לסוף חייה) כדי לבחור ב-Replace supplies (החלף חומרים מתכלים), ולאחר מכן לחץ על OK‏ (אישור).
5.
בחר ב-Override out (עקוף מצב של מחסנית ריקה) כדי להפעיל את המאפיין. בחר ב-Stop at out (עצור כשאזל) כדי להשבית אותו.

HP Color Laserjet CP2020 המשך הדפסה כאשר מחסנית הגיעה לסוף חייה