התקנת כרטיסי DIMM‏ של זיכרון וגופנים

התקנת כרטיסי DIMM‏ של זיכרון וגופנים


1.
כבה את המוצר ולאחר מכן נתק את כל כבלי המתח וכבלי הממשק.
2.
בצד ימין של המוצר, פתח את דלת הגישה ל-DIMM.

HP Color Laserjet CP2020 owl change dimm1 התקנת כרטיסי DIMM‏ של זיכרון וגופנים

3.
הסר את דלת הגישה ל-DIMM.

HP Color Laserjet CP2020 owl change dimm2 התקנת כרטיסי DIMM‏ של זיכרון וגופנים

4.
להחלפת DIMM שמותקן כעת, הפרד את התפסים שבצידי חריץ ה-DIMM, הרם את כרטיס ה-DIMM כלפי מעלה בזווית ומשוך אותו החוצה.

HP Color Laserjet CP2020 owl dimmremove התקנת כרטיסי DIMM‏ של זיכרון וגופנים

5.
הוצא את כרטיס ה-DIMM החדש מהאריזה האנטיסטטית, ולאחר מכן מקם את שקע היישור שבקצה התחתון של כרטיס ה-DIMM.

HP Color Laserjet CP2020 hb mm07 ug התקנת כרטיסי DIMM‏ של זיכרון וגופנים

6.
כאשר אתה מחזיק בקצוות של כרטיס ה-DIMM, התאם את השקע שבכרטיס ה-DIMM לפס בחריץ ה-DIMM בזווית.

HP Color Laserjet CP2020 owl dimminsert1 התקנת כרטיסי DIMM‏ של זיכרון וגופנים

7.
דחוף את ה-DIMM כלפי מטה עד ששני התפסים יתפסו את ה-DIMM. כאשר ההתקנה מתבצעת כהלכה, מגעי המתכת אינם נראים לעין.

HP Color Laserjet CP2020 owl dimminsert2 התקנת כרטיסי DIMM‏ של זיכרון וגופנים

HP Color Laserjet CP2020 note התקנת כרטיסי DIMM‏ של זיכרון וגופנים הערה:

אם אתה מתקשה להכניס את כרטיס ה-DIMM, ודא שהשקע בחלקו התחתון של כרטיס ה-DIMM מיושר עם המוט שבחריץ. אם כרטיס ה-DIMM עדיין לא נכנס, ודא שאתה משתמש בכרטיס DIMM מהסוג המתאים.

8.
הכנס בחזרה את דלת הגישה ל-DIMM.

HP Color Laserjet CP2020 owl change dimm3 התקנת כרטיסי DIMM‏ של זיכרון וגופנים

9.
סגור את דלת הגישה ל-DIMM.

HP Color Laserjet CP2020 owl change dimm4 התקנת כרטיסי DIMM‏ של זיכרון וגופנים

10.
חבר מחדש את כבל המתח ואת כבל ה-USB או כבל הרשת, ולאחר מכן הפעל את המוצר.
11.
לאחר התקנת זיכרון ה-DIMM‏, ראה הפעלת זיכרון.

HP Color Laserjet CP2020 התקנת כרטיסי DIMM‏ של זיכרון וגופנים