Lõpptarbija litsentsileping

Lõpptarbija litsentsileping


ENNE SELLE TARKVARATOOTE KASUTAMIST LUGEGE PALUN HOOLIKALT: Käesolev Lõpptarbija litsentsileping (“LTLL”) on (a) teie (kas üksikisiku või teie poolt esindatud üksuse) ja (b) äriühingu Hewlett-Packard (“HP”) vaheline leping, mis reguleerib käesoleva Tarkvaratoote (“Tarkvara”) teiepoolset kasutamist. Käesolevat LTLL-i ei kohaldata, kui teie ja HP või Tarkvara tarnijate vahel on olemas eraldi litsentsileping, sealhulgas sidusdokumentatsiooni näol litsentsileping. Mõiste “Tarkvara” võib hõlmata (i) seonduvaid kandjaid, (ii) kasutusjuhendit ja muid trükimaterjale ning (iii) “sidus-” või elektroonilist dokumentatsiooni (ühiselt “Kasutusdokumentatsioon”).

ÕIGUSED TARKVARALE ANTAKSE AINULT TINGIMUSEL, KUI TE NÕUSTUTE KÄESOLEVA LTLL-i KÕIGI TINGIMUSTEGA. TARKVARA INSTALLIMISEL, KOPEERIMISEL, ALLALAADIMISEL VÕI MUUL KASUTAMISEL NÕUSTUTE TE KÄESOLEVAT LTLL-i JÄRGIMA. KUI TE KÄESOLEVAT LTLL-i EI TUNNUSTA, EI TOHI TE TARKVARA INSTALLIDA, ALLA LAADIDA VÕI MUUL VIISIL KASUTADA. KUI TE OSTSITE TARKVARA, KUI EI NÕUSTU KÄESOLEVA LTLL-iga, TAGASTAGE PALUN TARKVARA OSTUKOHTA NELJATEISTKÜMNE PÄEVA JOOKSUL OSTUHINNA HÜVITAMISEKS; KUI TARKVARA ON INSTALLITUD VÕI KÄTTESAADAVAKS TEHTUD MUUL HP TOOTEL, VÕITE TAGASTADA KOGU KASUTAMATA TOOTE.

1. KOLMANDA ISIKU TARKVARA. Tarkvara võib lisaks HP varalisele Tarkvarale (“HP Tarkvara”), hõlmata kolmandate isikute litsentside alla kuuluvat Tarkvara (“Kolmanda isiku tarkvara” ja “Kolmanda isiku litsents”). Mis tahes Kolmanda isiku tarkvara litsentsitakse teile lähtuvalt vastava Kolmanda isiku litsentsi tingimustest. Harilikult asub Kolmanda isiku litsents failis license.txt; Kolmanda isiku litsentsi mitteleidmisel peaksite te ühendust võtma HP-klienditoega. Kui Kolmanda isiku litsentsid hõlmavad litsentse, mis osundavad allikakoodi (nagu näiteks GNU Üldise avaliku litsentsi) kättesaadavusele ja vastav allikakood Tarkvaras ei sisaldu, uurige HP veebilehe (hp.com) toote tugilehtedelt, kuidas sellist allikakoodi saada.

2. LITSENTSIÕIGUSED. Te saate järgmised õigused eeldusel, et te järgite käesoleva LTLL-i kõiki tingimusi:

a. Kasutamine. HP annab teile kasutuslitsentsi ühe HP Tarkvara koopia kasutamiseks. “Kasutamine” tähendab HP Tarkvara installimist, salvestamist, kopeerimist, laadimist, esitamist, kuvamist või muul viisil kasutamist. Te ei tohi HP Tarkvara muuta või selle litsentsi- või juhtimisfunktsiooni blokeerida. Kui HP on käesoleva Tarkvara kasutamiseks andnud koos pildi- või printimistootega (näiteks kui Tarkvara on printeri draiver, püsivara või lisand), võib HP Tarkvara kasutada ainult koos sellise tootega (“HP Toode”). Täiendavad kasutuspiirangud võivad kirjas olla kasutajadokumentatsioonis. Te ei tohi eraldada HP Kasutustarkvara koostisosi. Teil ei ole õigust HP Tarkvara levitada.

b. Kopeerimine. Teie kopeerimisõigus tähendab seda, et te võite teha HP Tarkvarast arhiivi- või varukoopiaid juhul, kui igal koopial on olemas kõik algsed HP Tarkvara varalised teatised ning seda kasutada ainult varundamiseesmärgil.

3. UUENDUSED. HP poolt kasutamiseks antud HP Tarkvara uuendamiseks, ajakohastamiseks või täiendamiseks (ühiselt “Uuendus”), tuleb teil esmalt saada litsents algsele HP Tarkvarale, mida HP peab Uuenduseks kõlblikkuks. Selle määrani, mil Uuendus asendab algset HP Tarkvara, te ei tohi enam sellist HP Tarkvara kasutada. Käesolevat LTLL-i kohaldatakse igale Uuendusele juhul, kui HP ei anna muid Uuendamise tingimusi. Kui käesoleva LTLL-i ja muude tingimuste vahel esineb vastuolu, lähtutakse muudest tingimustest.

4. EDASIANDMINE.

a. Edasiandmine kolmandale isikule. Algne HP Tarkvara lõpptarbija võib ühe korra HP Tarkvara edasi anda teisele lõpptarbijale. Mis tahes edasiandmine hõlmab kõiki koostisosi, kandjaid, Kasutusdokumentatsiooni, käesolevat LTLL-i ning võimalusel autentsussertifikaati. Edasiandmine ei tohi olla kaudne edasiandmine nagu näiteks saadetis. Edasiandmise eel nõustub edasiantud tarkvara saav lõpptarbija käesoleva LTLL-iga. HP Tarkvara edasiandmisel lõpeb teie litsents automaatselt.

b. Piirangud. Te ei tohi rentida, liisida või laenata HP Tarkvara või kasutada HP Tarkvara äriliseks jaotuskasutamiseks või kasutada seda kontoris. Te ei tohi all-litsentsida, loovutada või muul moel edasi anda HP Tarkvara, kui käesolevas LTLL-is ei ole seda selgesõnaliselt välja toodud.

5. VARALISED ÕIGUSED. Kõik Tarkvaras ja Kasutusdokumentatsioonis sisalduvad intellektuaalse omandi õigused on HP või tema tarnijate omand ning neid kaitseb seadus, sealhulgas kehtivad autoriõiguse, ärisaladuse, patendi ja kaubamärgi seadused. Te ei tohi Tarkvaralt eemaldada tooteeristusi, autoriõiguse teatiseid või varalisi piiranguid.

6. PIIRANG PÖÖRDPROJEKTEERIMISEL. Te ei tohi HP Tarkvara pöördprojekteerida, dekompileerida või demonteerida, v.a. ja ainult sellises ulatuses, mida kehtiv seadusandlus lubab.

7. NÕUSTUMINE ANDMEKASUTUSEGA. HP ja tema partnerid võivad koguda ja kasutada teie poolt antudtehnilist teavet seoses (i) teiepoolse Tarkvara või HP Toote kasutamisega või (ii) Tarkvara või HP Tootega seonduvate tugiteenuste osutamisega. Kogu selline teave kuulub HP puutumatusnormide alla. HP ei kasuta seda teavet sellisel kujul, mis teid isiklikult määratleb, v.a. sellisel määral, mis on vajalik teie kasutuse arendamiseks või teenuste toetamiseks.

8. VASTUTUSPIIRANG. Hoolimata kahjudest, mida teil ehk kanda tuleb, piirdub HP ja tema tarnijate koguvastutus käesoleva LTLL-i alusel ja teine ainuheastamine käesolva LTLL-i alusel suurema osaga teie poolt tegelikult Toote eest tasutud summast ehk 5 USD-ga. SUURIMA SEADUSE POOLT LUBATUD ULATUSEGA EI OLE HP VÕI TEMA TARNIJAL MINGIL JUHUL VASTUTAVAD MIS TAHES ERI-, JUHUSLIKE, KAUDSETE VÕI TEGEVUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST (SEALHULGAS SAAMATA JÄÄNUD TULUDEST, KAOTSILÄINUD ANDMETEST, ÄRITEGEVUSE KATKESTAMISEST, ISIKUKAHJUST VÕI PUUTUMATUSE KAOST PÕHJUSTATUD KAHJUDE EEST), MIS ON SEOTUD TARKVARA IGASUGUSE VÕI SELLE OSKAMATU KASUTAMISEGA, ISEGI KUI HP-D VÕI TEMA TARNIJAT ON NÕUSTATUD SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST NING ISEGI KUI EESPOOL NIMETATUD HEASTAMINE EI TÄIDA OMA PEAMIST EESMÄRKI. Mõned osariigid või muud jurisdiktsioonid ei luba juhuslike või tegevusest tulenevate kahjude välistamist või piiramist, sestap ei pruugi eespool nimetatud piirangut teile kohaldada.

9. USA VALITSUSASUTUSTE KLIENDID. Kui te olete USA valitsusasutus, siis kooskõlas FAR 12.211 ja FAR 12.212-ga litsentsitakse Arvuti äritarkvara, Arvuti tarkvaradokumentatsioon ja Kaubanduslike nimetuste tehnilised andmed kehtiva HP ärilitsentsilepingu alusel.

10. VASTAVUS EKSPORDISEADUSTELE. Teil tuleb lähtuda kõikidest seadustest, määrustest ja sätetest (i), mida kohaldatakse Tarkvara ekspordi või impordi puhul või (ii) mis piiravad Tarkvara kasutust, sealhulgas kõikide tuuma-, keemia- või bioloogiliste relvade levikut.

11. ÕIGUSTE RESERVATSIOON. HP ja selle tarnijad jätavad endale kõik õigused, mida käesolevas LTLL-is ei ole teile selgesõnaliselt antud.

(c) 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Var. 11/06

HP Color Laserjet CP2020 Lõpptarbija litsentsileping