Hewlett-Packardi piiratud garantii avaldus

Hewlett-Packardi piiratud garantii avaldus


HP TOODE
PIIRATUD GARANTII KESTUS
HP Color LaserJet CP2020 seeria printerid
Üheaastane piiratud garantii

HP garanteerib teile kui lõpptarbijale, et HP  riistvaras ja lisaseadmetes ei teki materjalidest ega ka teostusest põhjustatud defekte ülaltoodud perioodi jooksul alates ostukuupäevast. Kui HP saab garantiiaja jooksul teate sellistest defektidest, on HP kohustatud defektse toote omal äranägemisel kas parandama või välja vahetama. Vahetustooted võivad olla uued või uutega funktsionaalselt võrdväärsed.

HP garanteerib teile, et HP  tarkvaras ei teki ostukuupäevast algava eespool nimetatud perioodi jooksul programmi õige installimise ja kasutamise korral programmijuhiste täitmisel tõrkeid, mis oleksid tingitud puudustest materjalide ja teostuse kvaliteedis. Kui HP-le teatatakse garantiiaja jooksul sellistest puudustest, asendab HP tarkvara, mis selliste defektide tõttu programmeeritud juhiseid ei täida.

HP ei garanteeri ühegi HP toote või tarkvara katkematut ega vigadeta tööd. Kui HP ei suuda mõistliku aja jooksul defektset kehtiva garantiiga toodet parandada ega välja vahetada, on teil toote kiirel tagastamisel õigus saada ostuhinna ulatuses hüvitust.

HP tooted võivad sisaldada taastatud varuosi, komponente või materjale, mis on jõudluselt uutega samaväärsed.

Garantii ei kehti defektidele, mis tulenevad (a) ebaõigest või ettenähtule mittevastavast hooldusest või kalibreerimisest, (b) mitte-HP tarnitud tarkvarast, liidestest või osadest, (c) omavolilisest modifitseerimisest või väärkasutusest, (d) töötamisest väljaspool toote töökeskkonna näitajate avaldatud piirmäärasid või (e) töökoha ebaõigest ettevalmistusest või hooldusest.)

SEL MÄÄRAL, KUI KOHALDATAVAD KOHALIKUD SEADUSED SEDA LUBAVAD, EI ANTA OTSESEID VÕI EELDATAVAID TÄIENDAVAID GARANTIISID EGA TINGIMUSI HP TOODETE KOHTA JA HP LOOBUB SELGESTI KAUBASTATAVUSE JA KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KAUDSEST GARANTIIST. Teatud riikides/regioonides, osariikides või provintsides pole lubatud kaudse garantii kestust piirata ning seega ei pruugi ülaltoodud piirang või välistus teile kohalduda. See garantii annab teile teatud seaduslikud õigused, kuid teil võib olla veel muid õigusi, mis võivad riigiti/regiooniti, osariigiti või provintsiti erineda.

HP piiratud garantii kehtib kõigis riikides/regioonides, kus HP osutab sellele tootele tugiteenuseid ja kus HP seda toodet on turustanud. Pakutava garantiihoolduse tase võib sõltuda kohalikest standarditest. HP ei muuda toote kuju, komplektsust ega funktsioone selle kasutamiseks riigis/regioonis, kus kehtivate seaduste või eeskirjade tõttu pole toodet ette nähtud kasutada.

SEL MÄÄRAL, KUI SEE ON KOHALIKE SEADUSTEGA LUBATUD, ON EESPOOL NIMETATUD HÜVITUSED AINSAD TEILE ANTAVAD HÜVITUSED. VÄLJA ARVATUD EESPOOL MAINITUD ASJAOLUDEL, EI VASTUTA HP EGA TEMA TARNIJAD MINGIL JUHUL ANDMETE KAOTSIMINEKU EGA OTSESTE, KAUDSETE, ERILISTE, JUHUSLIKE EGA JÄRELDUSLIKE KAHJUDE EEST (KAASA ARVATUD SAAMATAJÄÄNUD TULU VÕI KAOTSILÄINUD ANDMED), PÕHINEGU NEED SIIS LEPINGUL, SÜÜTEOL VÕI MUUL ALUSEL. Teatud riikides/regioonides, osariikides või provintsides pole lubatud ettenägematuid ega järelduslikke kahjusid välistada ega piirata ning seega ei pruugi ülaltoodud piirang või välistus teile kohalduda.

KÄESOLEVAS GARANTIIAVALDUSES ESITATUD TINGIMUSED EI VÄLISTA, PIIRA EGA MUUDA SELLE TOOTE TEILE MÜÜMISE SUHTES KEHTIVAID KOHUSTUSLIKKE SEADUSES ETTE NÄHTUD ÕIGUSI (VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI SEE ON SEADUSEGA LUBATUD), VAID TÄIENDAVAD NEID.

HP Color Laserjet CP2020 Hewlett-Packardi piiratud garantii avaldus