Αντιστοίχιση χρωμάτων με χρήση του εργαλείου HP Basic Color Match

Αντιστοίχιση χρωμάτων με χρήση του εργαλείου HP Basic Color Match


Το εργαλείο HP Basic Color Match σάς επιτρέπει να προσαρμόζετε τα χρώματα σημείων των εκτυπώσεών σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να αντιστοιχίσετε τα χρώματα του λογότυπου της εταιρείας σας στις εκτυπώσεις σας. Μπορείτε να αποθηκεύετε και να χρησιμοποιείτε τους νέους συνδυασμούς χρωμάτων για συγκεκριμένα έγγραφα ή για όλα τα έγγραφα που εκτυπώνονται ή μπορείτε να δημιουργήσετε πολλαπλούς συνδυασμούς χρωμάτων, από τους οποίους μπορείτε να επιλέξετε αργότερα.

Αυτό το εργαλείο λογισμικού είναι διαθέσιμο σε όλους τους χρήστες του παρόντος προϊόντος. Πριν καταφέρετε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο, πρέπει να το λάβετε από την τοποθεσία Web μέσω του HP ToolboxFX ή από το CD λογισμικού που συνοδεύει το προϊόν σας.

Εφαρμόστε την ακόλουθη διαδικασία για να λάβετε το εργαλείο HP Basic Color Match από το CD λογισμικού.

1.
Τοποθετήστε το CD στη μονάδα CD-ROM. Το CD εκτελείται αυτόματα.
2.
Επιλέξτε Install more software (Εγκατάσταση επιπλέον λογισμικού).
3.
Επιλέξτε HP Basic Color Match. Πραγματοποιείται αυτόματα λήψη και εγκατάσταση του εργαλείου. Επίσης δημιουργείται ένα εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας.

Εφαρμόστε την ακόλουθη διαδικασία, για να λάβετε το εργαλείο HP Basic Color Match μέσω του HP ToolboxFX.

1.
Ανοίξτε το HP ToolboxFX.
2.
Επιλέξτε το φάκελο Βοήθεια.
3.
Στην ενότητα Εργαλεία έγχρωμης εκτύπωσης, επιλέξτε Αντιστοίχιση βασικών χρωμάτων . Πραγματοποιείται αυτόματα λήψη και εγκατάσταση του εργαλείου. Επίσης δημιουργείται ένα εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας.

Μετά τη λήψη και εγκατάσταση του εργαλείου HP Basic Color Match, μπορείτε να το εκτελέσετε από το εικονίδιο της επιφάνειας εργασίας ή από το HP ToolboxFX (κάντε κλικ στο φάκελο Βοήθεια, στη συνέχεια στο στοιχείο Εργαλεία έγχρωμης εκτύπωσης και τέλος στο στοιχείο Αντιστοίχιση βασικών χρωμάτων). Το εργαλείο σας καθοδηγεί κατά τη διαδικασία επιλογής χρωμάτων. Όλες οι επιλεγμένες αντιστοιχίσεις χρωμάτων αποθηκεύονται ως χρωματικά θέματα και μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτές στο μέλλον.

HP Color Laserjet CP2020 Αντιστοίχιση χρωμάτων με χρήση του εργαλείου HP Basic Color Match