Μηνύματα πίνακα ελέγχου και ειδοποίησης κατάστασης

Μηνύματα πίνακα ελέγχου και ειδοποίησης κατάστασης


Τα μηνύματα του πίνακα ελέγχου υποδεικνύουν την τρέχουσα κατάσταση του προϊόντος ή καταστάσεις που ενδέχεται να απαιτούν κάποια ενέργεια.

Τα μηνύματα ειδοποίησης κατάστασης εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή (σε συνδυασμό με τα μηνύματα του πίνακα ελέγχου), όταν το προϊόν παρουσιάζει συγκεκριμένα προβλήματα. Εάν είναι διαθέσιμο κάποιο μήνυμα ειδοποίησης κατάστασης, εμφανίζεται ένα HP Color Laserjet CP2020 checkmark Μηνύματα πίνακα ελέγχου και ειδοποίησης κατάστασης στη στήλη Status alert (Ειδοποίηση κατάστασης) του ακόλουθου πίνακα.

Τα μηνύματα του πίνακα ελέγχου εμφανίζονται προσωρινά και μπορεί να απαιτούν αναγνώριση του μηνύματος από εσάς, πατώντας το ΟΚ για να συνεχίσετε την εκτύπωση ή πατώντας το X για να ακυρώσετε την εργασία. Στην περίπτωση ορισμένων μηνυμάτων, ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί η εκτύπωση της εργασίας ή να επηρεαστεί η ποιότητα της εκτύπωσης. Εάν το μήνυμα σχετίζεται με την εκτύπωση και είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα αυτόματης συνέχισης, το προϊόν θα επιχειρήσει να συνεχίσει την εκτύπωση, αφού η προειδοποίηση έχει εμφανιστεί για 10 δευτερόλεπτα χωρίς αναγνώριση.

Για ορισμένα μηνύματα, η επανεκκίνηση του προϊόντος ενδέχεται να διορθώσει το πρόβλημα. Εάν κάποιο μήνυμα κρίσιμου σφάλματος παραμένει, ενδέχεται να απαιτείται σέρβις του προϊόντος.

Ειδοποίηση κατάστασης
Μήνυμα του πίνακα ελέγχου
Περιγραφή
Συνιστώμενη ενέργεια
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Μηνύματα πίνακα ελέγχου και ειδοποίησης κατάστασης
<Color> in wrong position (<Χρώμα> σε λάθος θέση)
Μια κασέτα γραφίτη έχει τοποθετηθεί στη λάθος υποδοχή.
Βεβαιωθείτε ότι κάθε κασέτα εκτύπωσης έχει τοποθετηθεί στη σωστή υποδοχή. Από το εμπρός τμήμα προς το πίσω, οι κασέτες εκτύπωσης τοποθετούνται με την εξής σειρά: μαύρο, κυανό, ματζέντα, κίτρινο.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Μηνύματα πίνακα ελέγχου και ειδοποίησης κατάστασης
10.00.XX Supply error (10.00.XX Σφάλμα αναλωσίμων)
Η μνήμη αναλωσίμων μιας από τις κασέτες εκτύπωσης δεν είναι δυνατό να αναγνωστεί ή λείπει.

10.0000 = σφάλμα μνήμης αναλώσιμου για μαύρο

10.0001 = σφάλμα μνήμης αναλώσιμου για κυανό

10.0002 = σφάλμα μνήμης αναλώσιμου για ματζέντα

10.0003 = σφάλμα μνήμης αναλώσιμου για κίτρινο
Επανατοποθετήστε την κασέτα εκτύπωσης.
Σβήστε το προϊόν και, στη συνέχεια, ανάψτε το.
Εάν το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί, αντικαταστήστε την κασέτα.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Μηνύματα πίνακα ελέγχου και ειδοποίησης κατάστασης
10.10.XX Supply error (10.10.XX Σφάλμα αναλωσίμων)

10.1000 = λείπει η μνήμη αναλώσιμου για μαύρο

10.1001 = λείπει η μνήμη αναλώσιμου για κυανό

10.1002 = λείπει η μνήμη αναλώσιμου για ματζέντα

10.1003 = λείπει η μνήμη αναλώσιμου για κίτρινο
Ελέγξτε την ηλεκτρονική ετικέτα. Εάν είναι σπασμένη ή κατεστραμμένη, αντικαταστήστε την κασέτα.
Βεβαιωθείτε ότι η κασέτα έχει τοποθετηθεί στη σωστή θέση.
Αφαιρέστε και επανεγκαταστήστε την κασέτα και στη συνέχεια διακόψτε και επανεκκινήστε την παροχή ρεύματος στο προϊόν.
Εάν το σφάλμα αφορά μια έγχρωμη κασέτα, δοκιμάστε να την αντικαταστήσετε από μια κασέτα διαφορετικού χρώματος στο δίσκο. Εάν εμφανιστεί το ίδιο μήνυμα, τότε υπάρχει μηχανικό πρόβλημα. Εάν εμφανιστεί ένα διαφορετικό μήνυμα 10.10.XX, αντικαταστήστε την κασέτα.
49 Error (49 Σφάλμα)
Turn off then on (Σβήστε τον εκτυπωτή και ανάψτε τον και πάλι)
Το προϊόν παρουσίασε ένα εσωτερικό σφάλμα.
Σβήστε το προϊόν, περιμένετε τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ανάψτε το και περιμένετε να ολοκληρωθεί η προετοιμασία του.
Εάν χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας από υπέρταση, αφαιρέστε την. Συνδέστε το προϊόν απευθείας στην πρίζα τοίχου. Ανάψτε το προϊόν.
Αν το μήνυμα επιμένει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Μηνύματα πίνακα ελέγχου και ειδοποίησης κατάστασης
50.X Fuser error (50.X Σφάλμα σταθεροποιητή γραφίτη)
Turn off then on (Σβήστε τον εκτυπωτή και ανάψτε τον και πάλι)
Το προϊόν παρουσίασε σφάλμα στο σταθεροποιητή γραφίτη.
Σβήστε το προϊόν, περιμένετε τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ανάψτε το και περιμένετε να ολοκληρωθεί η προετοιμασία του.
Σβήστε το προϊόν, περιμένετε τουλάχιστον 25 λεπτά και, στη συνέχεια, ανάψτε το.
Εάν χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας από υπέρταση, αφαιρέστε την. Συνδέστε το προϊόν απευθείας στην πρίζα τοίχου. Ανάψτε το προϊόν.
Αν το μήνυμα επιμένει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Μηνύματα πίνακα ελέγχου και ειδοποίησης κατάστασης
51.XX Error (51.XX Σφάλμα)
Turn off then on (Σβήστε τον εκτυπωτή και ανάψτε τον και πάλι)
Το προϊόν παρουσίασε ένα εσωτερικό σφάλμα υλικού.
Σβήστε το προϊόν, περιμένετε τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ανάψτε το και περιμένετε να ολοκληρωθεί η προετοιμασία του.
Εάν χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας από απότομες μεταβολές της ηλεκτρικής τάσης, αφαιρέστε την. Συνδέστε το προϊόν απευθείας στην πρίζα τοίχου. Ανάψτε το προϊόν.
Αν το μήνυμα επιμένει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Μηνύματα πίνακα ελέγχου και ειδοποίησης κατάστασης
54.XX Error (54.XX Σφάλμα)
Turn off then on (Σβήστε τον εκτυπωτή και ανάψτε τον και πάλι)
Το προϊόν παρουσίασε σφάλμα σε έναν από τους εσωτερικούς αισθητήρες.

54.15 = κίτρινο

54.16 = ματζέντα

54.17 = κυανό

54.18 = μαύρο
1.
Ανοίξτε τη θύρα του δίσκου κασέτας και σύρετε το δίσκο προς τα έξω.
2.
Εξετάστε το λευκό μηχανισμό της αντίστοιχης κασέτας. Βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της κασέτας.
3.
Ωθήστε αργά το μηχανισμό μέσα έξω. Με την ώθηση θα ανυψωθεί μια μαύρη σήμανση. Θα πρέπει να κινείται ομαλά. Εάν όχι, ωθήστε επανειλημμένα, ώστε να αντιμετωπίσετε μια ενδεχόμενη εμπλοκή.
4.
Ωθήστε προς τα μέσα το δίσκο κασέτας και κλείστε τη θύρα.
Αν το μήνυμα επιμένει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Μηνύματα πίνακα ελέγχου και ειδοποίησης κατάστασης
55.X Error (55.X Σφάλμα)
Turn off then on (Σβήστε τον εκτυπωτή και ανάψτε τον και πάλι)
Το προϊόν παρουσίασε ένα εσωτερικό σφάλμα.
Σβήστε το προϊόν, περιμένετε τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ανάψτε το και περιμένετε να ολοκληρωθεί η προετοιμασία του.
Εάν χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας από υπέρταση, αφαιρέστε την. Συνδέστε το προϊόν απευθείας στην πρίζα τοίχου. Ανάψτε το προϊόν.
Αν το μήνυμα επιμένει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Μηνύματα πίνακα ελέγχου και ειδοποίησης κατάστασης
57.X Fan error (57.Χ Σφάλμα ανεμιστήρα)
Turn off then on (Σβήστε τον εκτυπωτή και ανάψτε τον και πάλι)
Το προϊόν παρουσίασε κάποιο πρόβλημα στον εσωτερικό ανεμιστήρα του.
Σβήστε το προϊόν, περιμένετε τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ανάψτε το και περιμένετε να ολοκληρωθεί η προετοιμασία του.
Εάν χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας από υπέρταση, αφαιρέστε την. Συνδέστε το προϊόν απευθείας στην πρίζα τοίχου. Ανάψτε το προϊόν.
Αν το μήνυμα επιμένει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Μηνύματα πίνακα ελέγχου και ειδοποίησης κατάστασης
59.X Error (59.X Σφάλμα)
Turn off then on (Σβήστε τον εκτυπωτή και ανάψτε τον και πάλι)
Το προϊόν παρουσίασε κάποιο πρόβλημα σε ένα από τα μοτέρ.
Σβήστε το προϊόν, περιμένετε τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ανάψτε το και περιμένετε να ολοκληρωθεί η προετοιμασία του.
Εάν χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας από υπέρταση, αφαιρέστε την. Συνδέστε το προϊόν απευθείας στην πρίζα τοίχου. Ανάψτε το προϊόν.
Αν το μήνυμα επιμένει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.
79 Error (79 Σφάλμα)
Turn off then on (Σβήστε τον εκτυπωτή και ανάψτε τον και πάλι)
Το προϊόν παρουσίασε ένα εσωτερικό σφάλμα υλικολογισμικού.
Σβήστε το προϊόν, περιμένετε τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ανάψτε το και περιμένετε να ολοκληρωθεί η προετοιμασία του.
Εάν χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας από υπέρταση, αφαιρέστε την. Συνδέστε το προϊόν απευθείας στην πρίζα τοίχου. Ανάψτε το προϊόν.
Αν το μήνυμα επιμένει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.
79 Service error (79 Σφάλμα σέρβις)
Turn off then on (Σβήστε τον εκτυπωτή και ανάψτε τον και πάλι)
Έχει εγκατασταθεί ένα ακατάλληλο DIMM μνήμης.
1.
Σβήστε το προϊόν.
2.
Εγκαταστήστε ένα DIMM που υποστηρίζεται από το προϊόν. Ανατρέξτε στην ενότητα Συντήρηση και υποστήριξη για μια λίστα με τα υποστηριζόμενα DIMM. Ανατρέξτε στην ενότητα Εγκατάσταση DIMM μνήμης και γραμματοσειράς για οδηγίες εγκατάστασης DIMM.
3.
Ενεργοποιήστε το προϊόν.
Αν το μήνυμα επιμένει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.
Device error (Σφάλμα συσκευής)
Press [OK] (Πατήστε ΟΚ)
Προέκυψε εσωτερικό σφάλμα.
Πατήστε το κουμπί ΟΚ για συνέχιση της εργασίας.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Μηνύματα πίνακα ελέγχου και ειδοποίησης κατάστασης
Front Door open (Θύρα ανοικτή) (Εμπρός θύρα ανοικτή)
Η εμπρός θύρα του προϊόντος είναι ανοικτή.
Κλείστε τη θύρα.
Genuine HP supply installed (Έχει εγκατασταθεί γνήσιο αναλώσιμο HP)
Τοποθετήθηκε ένα γνήσιο αναλώσιμο της ΗΡ. Αυτό το μήνυμα θα εμφανιστεί για μικρό χρονικό διάστημα αφού τοποθετηθεί το αναλώσιμο και, στη συνέχεια, θα αντικατασταθεί από το μήνυμα Ready (Έτοιμος).
Δεν χρειάζεται να επέμβετε.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Μηνύματα πίνακα ελέγχου και ειδοποίησης κατάστασης
Incorrect supplies (Ακατάλληλα αναλώσιμα)
Περισσότερες από μία κασέτες γραφίτη έχουν εγκατασταθεί σε ακατάλληλες υποδοχές.
Βεβαιωθείτε ότι κάθε κασέτα εκτύπωσης έχει τοποθετηθεί στη σωστή υποδοχή. Από το εμπρός τμήμα προς το πίσω, οι κασέτες εκτύπωσης τοποθετούνται με την εξής σειρά: μαύρο, κυανό, ματζέντα, κίτρινο.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Μηνύματα πίνακα ελέγχου και ειδοποίησης κατάστασης
Install <Color> cartridge (Τοποθετήστε κασέτα <χρώμα>)
Η κασέτα δεν έχει τοποθετηθεί ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στο προϊόν.
Τοποθετήστε την κασέτα εκτύπωσης. Δείτε Αντικατάσταση κασετών εκτύπωσης.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Μηνύματα πίνακα ελέγχου και ειδοποίησης κατάστασης
Invalid driver (Μη έγκυρο πρόγραμμα οδήγησης)
Press [OK] (Πατήστε ΟΚ)
Χρησιμοποιείτε ένα ακατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης για τον εκτυπωτή.
Επιλέξτε το σωστό πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Μηνύματα πίνακα ελέγχου και ειδοποίησης κατάστασης
Jam in <location> (Εμπλοκή στη <θέση>)
Το προϊόν εντόπισε μια εμπλοκή.
Αποκαταστήστε την εμπλοκή από τη θέση που υποδεικνύεται. Θα συνεχιστεί η εκτύπωση της εργασίας. Εάν δεν συνεχιστεί, προσπαθήστε να επανεκτυπώσετε την εργασία.
Αν το μήνυμα επιμένει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Μηνύματα πίνακα ελέγχου και ειδοποίησης κατάστασης
Jam in tray <X> (Εμπλοκή στο δίσκο <X>)
Clear jam and then Press [OK] (Πατήστε ΟΚ) (Αποκαταστήστε την εμπλοκή και, στη συνέχεια, πατήστε ΟΚ)
Το προϊόν εντόπισε μια εμπλοκή.
Αποκαταστήστε την εμπλοκή από τη θέση που υποδεικνύεται και, στη συνέχεια, πατήστε OK.
Αν το μήνυμα επιμένει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Μηνύματα πίνακα ελέγχου και ειδοποίησης κατάστασης
Load paper (Τοποθετήστε χαρτί)
Όλοι οι δίσκοι είναι κενοί.
Τοποθετήστε μέσο εκτύπωσης
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Μηνύματα πίνακα ελέγχου και ειδοποίησης κατάστασης
Load tray # <TYPE> <SIZE> (Τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο # <ΤΥΠΟΣ> <ΜΕΓΕΘΟΣ>)
Υπάρχει δίσκος που είναι διαμορφωμένος κατάλληλα για τον τύπο και το μέγεθος μέσων εκτύπωσης που απαιτούνται για αυτή τη δουλειά, ο οποίος όμως είναι άδειος.
Τοποθετήστε στο δίσκο τα κατάλληλα μέσα εκτύπωσης ή πατήστε το κουμπί ΟΚ για να χρησιμοποιήσετε τα μέσα εκτύπωσης σε έναν διαφορετικό δίσκο.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Μηνύματα πίνακα ελέγχου και ειδοποίησης κατάστασης
Load tray 1 <TYPE> <SIZE> (Τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο 1 <ΤΥΠΟΣ> <ΜΕΓΕΘΟΣ>)
Δεν υπάρχει δίσκος που να είναι διαμορφωμένος για τον τύπο και το μέγεθος μέσων εκτύπωσης που απαιτεί αυτή η εργασία.
Τοποθετήστε το κατάλληλο μέσο εκτύπωσης στο δίσκο 1 ή πατήστε ΟΚ για να χρησιμοποιήσετε το μέσο εκτύπωσης σε έναν διαφορετικό δίσκο.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Μηνύματα πίνακα ελέγχου και ειδοποίησης κατάστασης
Load tray 1 plain <SIZE> (Τοποθετήστε απλό χαρτί <ΜΕΓΕΘΟΣ> στο δίσκο 1)
Cleaning mode (Λειτουργία καθαρισμού) [OK] to start (Λειτουργία καθαρισμού. Πατήστε ΟΚ για έναρξη)
Το προϊόν είναι έτοιμο να επεξεργαστεί τη λειτουργία καθαρισμού.
Τοποθετήστε στο δίσκο 1 απλό χαρτί του μεγέθους που υποδεικνύεται και, στη συνέχεια, πατήστε OK.
Manual duplex (Μη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης)
Load tray # Press [OK] (Πατήστε ΟΚ) (Τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο # και πατήστε ΟΚ)
Έχει εκτυπωθεί η πρώτη όψη μιας εργασίας μη αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης και χρειάζεται να τοποθετηθεί η σελίδα για να γίνει επεξεργασία της δεύτερης όψης.
Τοποθετήστε τη σελίδα στο δίσκο που υποδεικνύεται, με την όψη που θα εκτυπωθεί προς τα επάνω και το κάτω μέρος της σελίδας προς εσάς και, στη συνέχεια, πατήστε OK.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Μηνύματα πίνακα ελέγχου και ειδοποίησης κατάστασης
Manual feed <TYPE> <SIZE> (Μη αυτόματη τροφοδοσία <ΤΥΠΟΣ> <ΜΕΓΕΘΟΣ>)
Press [OK] (Πατήστε ΟΚ) for available media (Πατήστε ΟΚ για τα διαθέσιμα μέσα)
Το προϊόν έχει ρυθμιστεί στη λειτουργία μη αυτόματης τροφοδοσίας.
Πατήστε ΟΚ για να διαγράψετε το μήνυμα ή τοποθετήστε το κατάλληλο μέσο εκτύπωσης στο δίσκο 1.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Μηνύματα πίνακα ελέγχου και ειδοποίησης κατάστασης
Memory is low (Η διαθέσιμη μνήμη βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο)
Press [OK] (Πατήστε ΟΚ)
Try again later or turn off & on (Δοκιμάστε ξανά αργότερα ή σβήστε τον εκτυπωτή & ανάψτε τον και πάλι)
Η μνήμη του προϊόντος είναι σχεδόν γεμάτη.
Πατήστε το κουμπί ΟΚ για να τερματίσετε την εργασία ή πατήστε το X για να ακυρώσετε την εργασία.
Διαιρέστε την εργασία σε μικρότερες εργασίες που περιέχουν λιγότερες σελίδες.
Για πληροφορίες σχετικά με την αύξηση της μνήμης του προϊόντος, ανατρέξτε στην ενότητα Εγκατάσταση DIMM μνήμης και γραμματοσειράς.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Μηνύματα πίνακα ελέγχου και ειδοποίησης κατάστασης
Misprint (Τυπογραφικό λάθος)
Press [OK] (Πατήστε ΟΚ)
Κάποιο μέσο εκτύπωσης έχει καθυστερήσει, κατά τη μετακίνησή του στο εσωτερικό του προϊόντος.
Πατήστε το κουμπί ΟΚ για να διαγράψετε το μήνυμα.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Μηνύματα πίνακα ελέγχου και ειδοποίησης κατάστασης
Non HP supply installed (Τοποθετήθηκε αναλώσιμο που δεν είναι της ΗΡ)
Έχει τοποθετηθεί αναλώσιμο που δεν είναι της ΗΡ.
Αυτό το μήνυμα είναι προσωρινό και θα εξαφανιστεί έπειτα από μερικά δευτερόλεπτα.
Εάν πιστεύετε ότι έχετε αγοράσει ένα αναλώσιμο της HP, μεταβείτε στην τοποθεσία www.hp.com/go/anticounterfeit.
Η συντήρηση ή οι επιδιορθώσεις που απαιτούνται λόγω της χρήσης αναλώσιμων που δεν είναι της ΗΡ δεν καλύπτονται από την εγγύηση της ΗΡ.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Μηνύματα πίνακα ελέγχου και ειδοποίησης κατάστασης
Order <color> cartridge (Παραγγείλετε κασέτα <χρώμα>)
Η κασέτα γραφίτη που υποδεικνύεται, πλησιάζει στο τέλος της διάρκειας ζωής της.
Παραγγείλετε την κασέτα εκτύπωσης που υποδεικνύεται. Η εκτύπωση θα συνεχιστεί έως ότου εμφανιστεί το μήνυμα Replace <color> cartridge (Αντικαταστήστε την κασέτα <χρώμα>).
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Αναλώσιμα και εξαρτήματα.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Μηνύματα πίνακα ελέγχου και ειδοποίησης κατάστασης
Order supplies (Παραγγελία αναλωσίμων)
Περισσότερα από ένα αναλώσιμα κοντεύουν να τελειώσουν.
Ελέγξτε τους δείκτες στάθμης αναλωσίμων στον πίνακα ελέγχου ή εκτυπώστε μια σελίδα κατάστασης αναλωσίμων για να διαπιστώσετε ποιες κασέτες έχουν χαμηλή στάθμη. Δείτε Σελίδες πληροφοριών.
Παραγγείλετε τις κασέτες γραφίτη που σας υποδεικνύονται. Η εκτύπωση θα συνεχιστεί έως ότου εμφανιστεί το μήνυμα Replace <color> cartridge (Αντικαταστήστε την κασέτα <χρώμα>).
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Αναλώσιμα και εξαρτήματα.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Μηνύματα πίνακα ελέγχου και ειδοποίησης κατάστασης
Print failure (Αποτυχία εκτύπωσης)
Press [OK] (Πατήστε ΟΚ) If error repeats turn off then on (Πατήστε ΟΚ. Εάν το σφάλμα επαναλαμβάνεται σβήστε και, στη συνέχεια, ανάψτε)
Το προϊόν δεν μπορεί να επεξεργαστεί τη σελίδα.
Πατήστε το κουμπί OK για να συνεχίσετε την εκτύπωση της εργασίας, αλλά μπορεί να επηρεαστεί το αποτέλεσμα.
Εάν το σφάλμα παραμένει, σβήστε το προϊόν και, στη συνέχεια, ανάψτε το και πάλι. Στείλτε και πάλι την εργασία εκτύπωσης.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Μηνύματα πίνακα ελέγχου και ειδοποίησης κατάστασης
Rear Door open (Θύρα ανοικτή) (Πίσω θύρα ανοικτή)
Η πίσω θύρα του προϊόντος είναι ανοικτή.
Κλείστε τη θύρα.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Μηνύματα πίνακα ελέγχου και ειδοποίησης κατάστασης
Remove shipping locks from <color> cartridge (Αφαιρέστε τις ασφάλειες συσκευασίας από την κασέτα <χρώμα>)
Μια ασφάλεια συσκευασίας κασέτας εκτύπωσης είναι ακόμη τοποθετημένη.
Βεβαιωθείτε ότι έχει αφαιρεθεί η ασφάλεια συσκευασίας της κασέτας εκτύπωσης.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Μηνύματα πίνακα ελέγχου και ειδοποίησης κατάστασης
Remove shipping locks from all cartridges (Αφαιρέστε τις ασφάλειες συσκευασίας από όλες τις κασέτες)
Μια ασφάλεια συσκευασίας κασέτας εκτύπωσης είναι ακόμη τοποθετημένη σε μία ή περισσότερες κασέτες εκτύπωσης.
Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί όλες οι ασφάλειες συσκευασίας κασέτας εκτύπωσης.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Μηνύματα πίνακα ελέγχου και ειδοποίησης κατάστασης
Remove shipping material from rear door (Αφαιρέστε το υλικό συσκευασίας από την πίσω θύρα)
Από τον πίσω κύλινδρο δεν έχουν αφαιρεθεί οι δύο ασφάλειες συσκευασίας.
Ανοίξτε την οπίσθια θύρα και αφαιρέστε τις ασφάλειες συσκευασίας.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Μηνύματα πίνακα ελέγχου και ειδοποίησης κατάστασης
Replace <color> cartridge (Αντικαταστήστε την κασέτα <χρώμα>)
Η κασέτα εκτύπωσης έχει φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής της.
Αντικαταστήστε την κασέτα. Δείτε Αντικατάσταση κασετών εκτύπωσης.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Μηνύματα πίνακα ελέγχου και ειδοποίησης κατάστασης
Replace supply (Αντικαταστήστε το αναλώσιμο)
Override in use (Αντικατάσταση σε χρήση)
Το στοιχείο Replace supplies (Αντικατάσταση αναλωσίμων) του μενού Print quality (Ποιότητα εκτύπωσης) έχει ρυθμιστεί σε Override out (Παράκαμψη εξάντλησης).
Μπορείτε να συνεχίσετε να εκτυπώνετε έως ότου παρατηρήσετε μείωση στην ποιότητα της εκτύπωσης.
Δείτε Μενού System setup (Ρύθμιση συστήματος).
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Μηνύματα πίνακα ελέγχου και ειδοποίησης κατάστασης
Unexpected size in tray # (Μη αναμενόμενο μέγεθος στο δίσκο #)
Load [size] Press [OK] (Πατήστε ΟΚ) (Τοποθετήστε [μέγεθος] και πατήστε ΟΚ)
Το προϊόν ανίχνευσε στο δίσκο μέσα εκτύπωσης τα οποία δεν αντιστοιχούν στη διαμόρφωση του δίσκου.
Τοποθετήστε τα κατάλληλα μέσα εκτύπωσης στο δίσκο, ή διαμορφώστε το δίσκο για το μέγεθος των μέσων εκτύπωσης που τοποθετήσατε. Δείτε Τοποθέτηση χαρτιού και μέσων εκτύπωσης.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Μηνύματα πίνακα ελέγχου και ειδοποίησης κατάστασης
Used <color> Cartridge in use (Χρησιμοποιείται μεταχειρισμένη κασέτα <χρώμα>)
Έγινε ανίχνευση και αποδοχή μιας χρησιμοποιημένης κασέτας εκτύπωσης.
Δεν χρειάζεται να επέμβετε.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Μηνύματα πίνακα ελέγχου και ειδοποίησης κατάστασης
Used supplies in use (Χρησιμοποιούνται μεταχειρισμένα αναλώσιμα)
Είναι τοποθετημένες χρησιμοποιημένες κασέτες εκτύπωσης.
Δεν χρειάζεται να επέμβετε.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Μηνύματα πίνακα ελέγχου και ειδοποίησης κατάστασης
Used supply installed (Έχει τοποθετηθεί μεταχειρισμένο αναλώσιμο)
To accept Press [OK] (Πατήστε ΟΚ) (Έχει τοποθετηθεί μεταχειρισμένο αναλώσιμο. Πατήστε “ΟΚ” για αποδοχή)
Είναι τοποθετημένη μια χρησιμοποιημένη κασέτα εκτύπωσης.
Πατήστε ΟΚ για να συνεχίσετε.

HP Color Laserjet CP2020 Μηνύματα πίνακα ελέγχου και ειδοποίησης κατάστασης