Slutbrugerlicensaftale

Slutbrugerlicensaftale


LÆS DENNE AFTALE, FØR DU TAGER DETTE SOFTWAREPRODUKT I BRUG: Denne slutbrugerlicensaftale (“EULA”) er en kontrakt imellem (a) dig (enten som individ eller den juridiske person, du repræsenterer) og (b) Hewlett-Packard Company (“HP”), som indeholder vilkår og betingelser for din brug af softwareproduktet (“Software”). Denne Slutbrugerlicensaftale er ikke gældende, hvis du har en separat licensaftale imellem dig og HP eller HP’s leverandører vedrørende Softwaren, herunder en licensaftale i onlinedokumentationen. Ordet “software” kan inkludere (i) tilknyttede medier, (ii) en brugervejledning og andet trykt materiale, og (iii) “online” eller elektronisk dokumentation (samlet kaldet “Brugerdokumentation”).

RETTIGHEDER TIL SOFTWAREN TILBYDES KUN PÅ BETINGELSE AF, AT DU ACCEPTERER SLUTBRUGERLICENSAFTALENS VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE EULA. NÅR DU INSTALLERER, KOPIERER, DOWNLOADER ELLER PÅ ANDEN MÅDE BRUGER SOFTWAREN, ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE. HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE, MÅ DU IKKE INSTALLERE, KOPIERE, DOWNLOADE ELLER PÅ ANDEN MÅDE BRUGE SOFTWAREN. HVIS DU HAR KØBT SOFTWAREN, MEN IKKE KAN ACCEPTERE DENNE SLUTBRUGERLICENCSAFTALE, SKAL DU RETURNERE SOFTWAREN TIL KØBSSTEDET INDEN FOR FJORTEN DAGE, HVOREFTER DU VIL FÅ KØBSPRISEN REFUNDERET; HVIS SOFTWAREN ER INSTALLERET PÅ ELLER GJORT TILGÆNGELIG SAMMEN MED ET ANDET HP-PRODUKT, KAN DU RETURNERE HELE PRODUKTET I UBRUGT STAND.

1. SOFTWARE FRA TREDJEPARTER. Ud over HP-beskyttet software (“HP Software”) kan denne Software inkludere software med licens fra tredjeparter (“Tredjepartssoftware” og “Tredjepartslicens”). Alt Tredjepartssoftware gives i licens til dig i henhold til vilkårene og betingelserne i den tilhørende Tredjepartslicens. Tredjepartslicensen findes som regel i en fil, f.eks. license.txt. Kontakte HP Support, hvis du ikke kan finde nogen Tredjepartslicens. Hvis Tredjepartslicenser indeholder licenser, som gør kildekoden tilgængelig (f.eks. GNU General Public License), og den tilhørende kildekode ikke er inkluderet i Softwaren, kan du tjekke produktsupportsiderne på HP’s websted (hp.com) for at se, hvordan du får den pågældende kildekode.

2. LICENSBEVILLING. Du har følgende rettigheder under forudsætning af, at du overholder alle vilkår og betingelser i denne Slutbrugerlicensaftale:

a. Brug. HP giver dig en licens til at bruge én kopi af HP-softwaren. “Brug” betyder at installere, kopiere, lagre, indlæse, udføre, vise eller på anden måde bruge HP-softwaren. Du må ikke ændre softwaren eller deaktivere eventuelle licenserings- eller kontrolfunktioner i HP-softwaren. Hvis denne Software stilles til rådighed af HP til brug sammen med et billedbehandlings- eller printprodukt (f.eks. hvis softwaren er en printerdriver, firmware, eller et tilføjelsesprogram), må HP-softwaren kun bruges sammen med et sådant produkt (“HP-produkt”). Der kan være yderligere brugsrestriktioner for brug i Brugerdokumentationen. Du må ikke separere enkeltdele af HP-softwaren til brug. Du må ikke distribuere HP-softwaren.

b. Kopiering. Din ret til kopiering betyder, at du må tage arkiverings- eller backupkopier af HP-softwaren under forudsætning af, at de enkelte kopier indeholder alle HP-softwarens oprindelige meddelelser om ejendomsret, og at de kun bruges til backupformål.

3. OPGRADERINGER. For at måtte bruge HP-software leveret af HP som en opgradering, opdatering eller et supplement (samlet kaldet “Opgradering”), skal du først have anskaffet en licens til den oprindelige HP-software, som HP lægger til grund for Opgraderingen. I tilfælde af at Opgraderingen erstatter den oprindelige HP-software, må du ikke længere bruge sådan HP-software. Denne Slutbrugerlicensaftale gælder for alle Opgraderinger, med mindre HP leverer andre vilkår og betingelser sammen med Opgraderingen. Såfremt der er en konflikt mellem denne Slutbrugerlicensaftale og sådanne andre vilkår og betingelser, vil de andre vilkår og betingelser være gældende.

4. OVERDRAGELSE.

a. Overdragelse til tredjepart. Den oprindelige slutbruger af HP-softwaren må foretage en engangsoverførsel af HP-softwaren til en anden slutbruger. En overdragelse skal omfatte alle komponentdele, medier, Brugerdokumentation, denne Slutbrugerlicensaftale og, hvis det er relevant, Ægthedsbeviset. Overdragelse må ikke være en indirekte overførsel, f.eks. kommission. Før overdragelsen skal den slutbruger, der modtager Softwaren, acceptere denne Slutbrugerlicensaftale. Ved overdragelsen af HP-softwaren ophører din licens automatisk.

b. Begrænsninger. Du må ikke udleje, lease eller udlåne HP-softwaren eller bruge HP-softwaren til kommerciel timesharing eller i forbindelse med servicebureauer. Du må ikke give HP-softwaren i underlicens eller på anden måde overdrage HP-softwaren, undtagen som udtrykkeligt angivet i denne Slutbrugerlicensaftale.

5. EJENDOMSRET. Alle rettighederne til Softwaren og Brugerdokumentationen ejes af HP eller HP’s leverandører og er beskyttet af lovgivningen, herunder relevant lovgivning vedrørende ejendomsret, forretningshemmeligheder, patenter og varemærker. Du må ikke fjerne produktidentifikation, angivelser af ejendomsret eller begrænsninger i ejendomsretten fra Softwaren.

6. INDSKRÆNKNING AF REVERSE ENGINEERING. Du må ikke foretage reverse engineering, dekompilere eller demontere HP-softwaren, undtagen hvis det er tilladt i henhold til gældende lov, og i så fald kun i det omfang det er tilladt.

7. ACCEPT AF BRUG AF DATA. HP og dets tilknyttede selskaber kan indsamle og bruge tekniske oplysninger, som du stiller til rådighed, i forbindelse med (i) din Brug af Softwaren eller HP-produktet eller (ii) i forbindelse med supporttjenester med relation til Softwaren eller HP-produktet. Alle sådanne oplysninger er underlagt HP’s Fortrolighedserklæring. HP vil ikke bruge sådanne oplysninger i en form, der kan identificere dig personligt, undtagen i det omfang det er nødvendigt for at forbedre din Brug eller i forbindelse med supporttjenester.

8. ANSVARSFRASKRIVELSE. Uanset eventuelle skadeserstatninger, du måtte pådrage dig, er HP’s og HP’s leverandørers fulde ansvar i henhold til denne Slutbrugerlicensaftale og din eneste beføjelse i henhold til denne Slutbrugerlicensaftale begrænset til det beløb, du rent faktisk har betalt for Produktet eller U.S. $5,00 alt efter, hvilket af beløbene der er størst. I DET OMFANG GÆLDENDE LOVGIVNING GØR DET MULIGT, VIL HP ELLER HP’S LEVERANDØRER IKKE VÆRE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE DOKUMENTEREDE ERSTATNINGSKRAV, TILFÆLDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERSTATNING FOR TABT FORTJENESTE, TAB AF DATA, DRIFTSFORSTYRRELSER, PERSONSKADE ELLER TAB AF PRIVATLIVETS FRED) I FORBINDELSE MED BRUG AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE SOFTWAREN, SELVOM HP ELLER EN LEVERANDØR ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, OG SELVOM OVENSTÅENDE AFHJÆLPNING IKKE OPFYLDER SIT VÆSENTLIGE FORMÅL Ikke alle stater eller retskredse tillader udeladelse eller begrænsning af ansvar for hændelige skader eller følgeskader, hvorfor ovennævnte begrænsning eller udelukkelse muligvis ikke gælder for dig.

9. KUNDER FRA DE AMERIKANSKE MYNDIGHEDER. Hvis du handler på vegne af amerikanske myndigheder, gives kommerciel computersoftware, computersoftwaredokumentation og tekniske data (i henhold til FAR 12.211 og FAR 12.212) i licens i henhold til den relevante HP kommercielle licensaftale.

10. OVERHOLDELSE AF EKSPORTLOVGIVNINGEN. Du skal overholde alle love, regler og bestemmelser i forbindelse med (i) eksport eller import af Softwaren eller (ii) begrænsning af Brugen af Softwaren, herunder eventuelle restriktioner i forbindelse med udbredelse af nukleare, kemiske eller biologiske våben.

11. EJENDOMSFORBEHOLD. HP og HP’s leverandører forbeholder sig ret til alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt gives til dig i denne Slutbrugerlicensaftale.

(c) 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Red. 11/06

HP Color Laserjet CP2020 Slutbrugerlicensaftale